Strona główna
Logo unii europejskiej

„Środki trwałe, które zostaną skonfigurowane w jeden kompletny ciąg technologiczny służący do wyprodukowania lodów”

Data publikacji: 06.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-10-2019

Numer ogłoszenia

1204984

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 7 października 2019 roku dokonano zmiany zapytania ofertowego w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Treść zmiany zawiera załącznik pn.: "Zmiana ZO nr 1 z dnia 7 października 2019 roku".

Miejsce i sposób składania ofert

UWAGA: Integralną część ogłoszenia stanowi zapytanie ofertowe z dnia 6 września 2019 roku wraz z załącznikami nr 1-5 (dalej: ZO). Pełna treść ww. dokumentów jest dostępna w sekcji "Załączniki" niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z treścią ZO, tj.:
II.5.2) Sposób przygotowania oferty:
II.5.2.1. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony Załącznik nr 5.
II.5.2.2. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
II.5.2.3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
II.5.2.4. Każda strona oferty wraz załącznikami powinna być ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę/przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w aktualnych dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub osoby upoważnionej.
II.5.2.5. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć ważny dokument pełnomocnictwa podpisany przez osoby umocowane do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
II.5.2.6. Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
II.5.2.7. Jako załącznik do formularza oferty, wykonawca powinien dołączyć specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
II.5.2.8. W przypadku wystąpienia błędów z wyłączeniem błędów w zakresie kryteriów oceny ofert, dopuszcza się możliwość poprawy treści złożonej oferty. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o poprawienie stwierdzonych nieprawidłowości (z wyłączeniem błędów w zakresie kryterium ceny i pozostałych kryteriów) wyznaczając w tym celu odpowiedni termin (nie krótszy niż 3 dni).

II.5.4) Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna być zamknięta oraz nieprzezroczysta, a także posiadać oznaczenia w postaci:
1) Nazwy oferenta
2) Numeru zapytania ofertowego, do którego odnosi się złożona oferta
3) Tytuł / nazwę zamówienia, do którego odnosi się złożona oferta.
Koperta powinna zawierać napis: Nie otwierać przed 08.10.2019r. godz. 10:00:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Siernicki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

087 5662840

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

III.1) Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie środków trwałych składających się na jeden kompletny ciąg technologiczny służący do wyprodukowania lodów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Suwałki Miejscowość: Suwałki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

III.2) Cel zamówienia
Celem zamówienia jest realizacja projektu pod nazwą „Innowacyjny sposób wytwarzania lodów” w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „Getak’s” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach.

Przedmiot zamówienia

III.3) Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego nr 01/09/2019.

Uwaga:
Minimalna wymagana całkowita wydajność produkcyjna ciągu technologicznego, w który zostaną skonfigurowane powyższe środki trwale przypadająca na jedną 8-godzinną zmianę wynosi: 144000 (sto czterdzieści cztery tysiące) sztuk lodów rożków .
Z uwagi na innowacyjny charakter ciągu technologicznego – wszystkie środki trwałe, które będą stanowiły jego elementy muszą cechować się innowacyjnością. Za innowacyjny zostanie uznany produkt, którego typ lub model oferowany jest na rynku światowym nie dłużej niż dwa lata wstecz licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Kod CPV

42215000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów

Harmonogram realizacji zamówienia

III.9) Harmonogram realizacji zamówienia
Okres realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 czerwca 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą oświadczenie, iż posiadany przez nich potencjał techniczny umożliwi terminową realizację przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element Formularza Oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą oświadczenie, iż ich sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element Formularza Oferty.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią ZO.

Warunki zmiany umowy

V.6) Warunki zmiany umowy
V.6.1) Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
1) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) nastąpi zmiana harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Instytucją Pośredniczącą;
3) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne.
V.6.2) Wszelkie zmiany umowy będą wymagały dla swej ważności formy pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

V.7) Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
V.7.1) Oświadczenia zawarte w Formularzu Oferty.
V.7.2) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zapytania Ofertowego przez oferowane przez Wykonawcę środki trwałe.
V.7.3) Wypełniony Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego

Zamówienia uzupełniające

V.8) Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

IV.2) Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Cena oferty - waga 60%
Okres gwarancji - waga 30%
Całkowita wydajność ciągu technologicznego - waga 10%.
Suma punktów - 100 pkt.

1. Kryterium „Cena oferty”
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna odpowiednio zgodnie z poniższym wzorem:

Cena min
Wcena = -------------------- * 0,6 * 100 pkt.
Cena bad

gdzie
Wcena – oznacza liczbę punktów uzyskanych w danym kryterium
Cena min – oznacza minimalną kwotę zaoferowaną wśród ofert podlegających ocenie
Cena bad – oznacza kwotę zaoferowaną w ofercie podlegającej ocenie
Waga – oznacza wagę kryterium wyrażoną w procentach

Wyliczenia będą dokonywane w walucie PLN. W przypadku oferty złożonej w walucie EURO na potrzeby dokonania oceny oferty Zamawiający dokona przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie EURO na walutę PLN – na zasadach określonych w pkt. II.5.3.4. niniejszego zapytania.

Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 60 punktów.

2. Kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”
Wykonawca otrzyma punkty za zaoferowanie wydłużenia okresu gwarancji na przedmiot umowy ponad wymagany okres 12 miesięcy. Maksymalny okres, o który Wykonawca może przedłużyć gwarancję wynosi 240 miesięcy. Wykonawca wskazuje w ofercie liczbę miesięcy, o którą oferuje wydłużenie okresu gwarancji. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres wydłużonej gwarancji (ilość miesięcy ponad wymagane 12 miesięcy) liczony w miesiącach, a każda następna odpowiednio zgodnie z poniższym wzorem:


Okres gwarancji bad
WGwar = ------------------------------------------ * 0,3 * 100 pkt.
Okres gwarancji max

gdzie
WGwar – oznacza liczbę punktów uzyskanych w danym kryterium
Okres gwarancji max – oznacza maksymalny okres gwarancji liczony w miesiącach, zaoferowany wśród ofert podlegających ocenie
Okres gwarancji bad – oznacza okres gwarancji liczony w miesiącach, zaoferowany w ofercie podlegającej ocenie
Waga – oznacza wagę kryterium wyrażoną w procentach

Wykonawca jest obowiązany podać okres czasu o jaki wydłuży okres gwarancji i wprowadzić go w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2. W przypadku braku wydłużenia okresu gwarancji Wykonawca wpisuje w treści formularza cyfrę „0”.

Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 30 pkt.
3. Kryterium „Całkowita wydajność ciągu technologicznego”

Wykonawca otrzyma punkty za zaoferowaną przez niego wydajność ciągu technologicznego, pod warunkiem że będzie ona wyższa od minimalnej wydajności, która została określona w pkt. III. 3) niniejszego zapytania ofertowego. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta, w której oferent zadeklaruje najwyższą całkowitą wydajność ciągu technologicznego przypadającą na jedną 8-godzinną zmianę, zaś każda następna odpowiednio zgodnie z poniższym wzorem:

Wydajność całkowita bad
WWyd = ------------------------------------------ * 0,1 * 100 pkt.
Wydajność całkowita max

Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 10 punktów.
Złożone oferty zostaną ocenione według następującej formuły:

W = Wcena + Wgwar + Wwyd

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w niniejszej ocenie końcowej: 100 pkt.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

V.5) Wykluczenia
V.5.1) Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
V.5.2) Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.
V.5.3) Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie w przedmiocie braku podstaw do wykluczenia stanowiące element Formularza Oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "GETAK'S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wojska Polskiego 104

16-400 Suwałki

podlaskie , Suwałki

Numer telefonu

87 566 72 04

Fax

875667204

NIP

8441925346

Tytuł projektu

Innowacyjny sposób wytwarzania lodów

Numer projektu

RPPD.01.03.00-20-0125/17-00
Liczba wyświetleń: 347