Strona główna
Logo unii europejskiej

Wdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury dla 5 partnerów projektu Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP

Data publikacji: 05.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-09-2019

Numer ogłoszenia

1204685

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Celem głównym projektu CUMP jest poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PiOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast.
Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez realizację, takich celów jak:
-sprawnienie procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji podatkowej poprzez wdrożenie elektronicznych rozwiązań w tym obszarze,
-poprawa jakości obsługi przedsiębiorców poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w zakresie zarządzania satysfakcją klienta i zarządzania procesowego w obszarze Podatków i Opłat Lokalnych,
-poprawa jakości obsługi klienta poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w zakresie zarządzania satysfakcją klienta i zarządzania procesowego w obszarze Zarządzania Nieruchomościami,
-podniesienie kompetencji 190 pracowników (153K,37M) 5 JST w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na ich terenie (PiOL i ZN).
Osiągnięcie założonych celów projektu CUMP przyczyni się bezpośrednio do osiągnięcia wskazanej integracji świadczonych e-usług wysokiego poziomu na wystandaryzowanych platformach podatkowych, poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz uproszczenie dostępu do usług publicznych.

Koncepcja przedsięwzięcia:
Koncepcja całego przedsięwzięcia zakłada dostawę, wdrożenie zintegrowanych rozwiązań informatycznych do świadczenia e-usług dla przedsiębiorców oraz wspomagające realizację zadań pracowników 5 JST:
-Miasta Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze (dalej P1);
-Miasta Skierniewice, Rynek 1, 96-100 Skierniewice (dalej P2);
-Gminy Piła, Plac Staszica 10, 64-920 Piła (dalej P3);
-Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (dalej P4);
-Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno (dalej P5);

Miejsce i sposób składania ofert

Lider Projektu- ZAMAWIAJĄCY, w siedzibie którego należy złożyć ofertę:
Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur,
z siedzibą: ul. Stanisława Staszica 46, 12- 100 Szczytno,
NIP: 745-175-99-20,
REGON: 280078433
Działający na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w imieniu Partnerów Projektu: „Wdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury dla 5 partnerów projektu Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP”, tj.
- Miasta Zabrze P1
- Miasta Skierniewice P2
- Miasta Piła P3
- Miasta Nowy Dwór Mazowiecki P4
- Miasta Piaseczno P5
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.
2. Termin składania ofert upływa dnia 20 września, o godz. 12:00
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 20 września o godz. 13:00
5. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji Zamawiającego na co najmniej 5 minut przed terminem określonym w pkt. 4.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

bblecki@skarbnicy.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602676161

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :
a. W ramach Zadania 1 - Elektronizacja procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu spraw (e-usług):
-Dostawa i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego do obsługi podatków (nieruchomości, leśny, rolny) niezbędnego do świadczenia e-usług;
-Dostawa i wdrożenie portalu podatkowego świadczącego bezpośrednio e-usługi w zakresie podatków i opłat;
-Dostawa i wdrożenie magistrali usług łączącej portal podatkowy z systemami dziedzinowymi SDZ do obsługi podatków i opłat;
-Dostawa sprzętu dla potrzeb poprawy efektywności świadczonych e-usług;
-Dostawa i wdrożenie podsystemu sms-owego powiadamiania podatników.
-W ramach Zadanie 2 - Doskonalenie kompetencji kadr w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie podatków i opłat lokalnych:
-Szkolenia w tematyce: elektronizacja procesu obsługi podatkowej klienta, w tym automatyzacja rozliczeń w świadczeniu e-usług (97 pracowników JST w grupach ok.:10 osób);
-Szkolenia w tematyce: stosowanie narzędzi elektronicznych w obsłudze podatkowej klienta tj.. aplikacje podatkowe, portal podatkowy (101 pracowników JST w grupach ok.:10 osób);
-Szkolenia w tematyce: zarządzanie magistralą usług (18 pracowników JST w grupach ok.:10 osób);
-Szkolenia w tematyce: zarządzanie satysfakcją klienta i jakością jego obsługi w zakresie podatkowym (80 pracowników JST w grupach grupy ok.:10-15 osób).
c. W ramach Zadanie 4 - Doskonalenie kompetencji kadr w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie zarządzania nieruchomościami:
-Szkolenia z wykorzystania narzędzi elektronicznych dla zarządzanie satysfakcją klienta i jakością jego obsługi w zakresie gospodarki nieruchomościami (87 pracowników JST w grupach ok.:10-21 osób)
d. W ramach Zadanie 5 - Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta, poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców:
-Opracowanie i wdrożenie dedykowanych narzędzi do monitorowania satysfakcji klientów i oceny jakości obsługi podatków i opłat lokalnych oraz nieruchomości.
Wykonawca w podczas realizacji zamówienia musi wykonać prace wdrożeniowe i szkolenia grupowe dla każdego Partnera odrębnie (za wyjątkiem szkolenia z magistrali usług – zadanie 2 pkt c) organizowanego w lokalizacji uzgodnionej z Liderem projektu.
Zapewnienie gwarancji systemu przez okres podany w ofercie zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ
4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w opisach przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30211000-1 - Komputery wysokowydajne
51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
72228000-9 - Usługi doradcze w zakresie integrowania urządzeń komputerowych
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72500000-0 - Komputerowe usługi pokrewne
Rozwiązania równoważne.
Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. - Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert.
Wykonawca, który na etapie realizacji przedmiotu umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Miejscowość: Zabrze, Skierniewice, Piła, Nowy Dwór Mazowiecki, Piaseczno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Celem głównym projektu CUMP jest poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PiOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast.
Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez realizację, takich celów jak:
-usprawnienie procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji podatkowej poprzez wdrożenie elektronicznych rozwiązań w tym obszarze,
-poprawa jakości obsługi przedsiębiorców poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w zakresie zarządzania satysfakcją klienta i zarządzania procesowego w obszarze Podatków i Opłat Lokalnych,
-poprawa jakości obsługi klienta poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w zakresie zarządzania satysfakcją klienta i zarządzania procesowego w obszarze Zarządzania Nieruchomościami,
-podniesienie kompetencji 190 pracowników (153K,37M) 5 JST w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na ich terenie (PiOL i ZN).
Osiągnięcie założonych celów projektu CUMP przyczyni się bezpośrednio do osiągnięcia wskazanej integracji świadczonych e-usług wysokiego poziomu na wystandaryzowanych platformach podatkowych, poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz uproszczenie dostępu do usług publicznych.

Przedmiot zamówienia

W ramach zakresu realizacji projektu CUMP, są przewidziane następujące działania dla Miast: Zabrze, Piła, Skierniewice, Nowy Dwór Mazowiecki
1. Dostawa i wdrożenie portalu podatkowego świadczącego bezpośrednio e-usługi w zakresie podatków i opłat;
2. Dostawa i wdrożenie magistrali usług łączącej portal podatkowy z systemami dziedzinowymi SDZ do obsługi podatków i opłat;
3. Dostawa i wdrożenie aplikacji SMS-owego powiadamiania podatników;
4. Szkolenia w tematyce: elektronizacja procesu obsługi podatkowej klienta, w tym automatyzacja rozliczeń w świadczeniu e-usług;
5. Szkolenia w tematyce: stosowanie narzędzi elektronicznych w obsłudze podatkowej klienta tj.. aplikacje podatkowe, portal podatkowy ;
6. Szkolenia w tematyce: zarządzanie magistralą usług ;
7. Szkolenia w tematyce: zarządzanie satysfakcją klienta i jakością jego obsługi w zakresie podatkowym (min. 13 pracowników);
8. Opracowanie i wdrożenie dedykowanych narzędzi do monitorowania satysfakcji klientów i oceny jakości obsługi podatków i opłat lokalnych oraz nieruchomości;
9. Szkolenia z wykorzystania narzędzi elektronicznych dla zarządzanie satysfakcją klienta i jakością jego obsługi w zakresie gospodarki nieruchomościami;

W ramach zakresu realizacji projektu CUMP, są przewidziane następujące działania dla Miasta Piaseczno:
1. Dostawa i wdrożenie portalu podatkowego świadczącego bezpośrednio e-usługi w zakresie podatków i opłat;
2. Dostawa i wdrożenie magistrali usług łączącej portal podatkowy z systemami dziedzinowymi SDZ do obsługi podatków i opłat;
3. Dostawa i konfiguracja sprzętu serwerowego dla potrzeb poprawy efektywności świadczonych e-usług;
4. Szkolenia w tematyce: elektronizacja procesu obsługi podatkowej klienta, w tym automatyzacja rozliczeń w świadczeniu e-usług (min. 20 pracowników);
5. Szkolenia w tematyce: stosowanie narzędzi elektronicznych w obsłudze podatkowej klienta tj.. aplikacje podatkowe, portal podatkowy (min. 20 pracowników);
6. Szkolenia w tematyce: zarządzanie magistralą usług (min. 2 pracowników);
7. Szkolenia w tematyce: zarządzanie satysfakcją klienta i jakością jego obsługi w zakresie podatkowym (min. 20 pracowników);
8. Opracowanie i wdrożenie dedykowanych narzędzi do monitorowania satysfakcji klientów i oceny jakości obsługi podatków i opłat lokalnych oraz nieruchomości;
9. Szkolenia z wykorzystania narzędzi elektronicznych dla zarządzanie satysfakcją klienta i jakością jego obsługi w zakresie gospodarki nieruchomościami (min. 12 pracowników).

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30211000-1 - Komputery wysokowydajne
51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
72228000-9 - Usługi doradcze w zakresie integrowania urządzeń komputerowych
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72500000-0 - Komputerowe usługi pokrewne

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja całości zamówienia ma nastąpić do dnia 20.12.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów (waga)
1. Cena 60
2. Długość okresu świadczenia Gwarancji 30
3. Liczba dodatkowych specjalistów uczestniczących we wdrożeniu 10

1. W ramach kryterium „Cena” oferta może otrzymać do 60 pkt. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna według poniższego wzoru:
cena oferty z najniższą ceną
liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty ocenianej

2. W kryterium „Długość okresu świadczenia gwarancji” najwyższa liczba punktów, jakie można uzyskać to 30 punktów. Za długość okres świadczenia gwarancji w ramach umowy uważa się okres świadczenia usług Asysty technicznej i Konserwacji przez Zamawiającego dla dostarczonego systemu i oprogramowania bazodanowego (odbiór końcowy wszystkich etapów wdrożenia CUMP) zgodnie z OPZ. Oferta Wykonawcy, w kryterium „długość okresu świadczenia Gwarancji” będzie punktowana następująco:

Długość okresu świadczenia Gwarancji Liczba punktów
1 rok od wdrożenia końcowego CUMP 0 punktów
2 lata od wdrożenia końcowego CUMP 10 punktów
2,5 roku od wdrożenia końcowego CUMP 20 punktów
3 lata od wdrożenia końcowego CUMP 30 punktów

W przypadku braku wskazania w Ofercie długość okresu Gwarancji oferta otrzyma 0 pkt. Długość okresu Gwarancji będzie wskazana przez Zamawiającego w ofercie.
3. W kryterium „Liczba dodatkowych specjalistów uczestniczących we wdrożeniu” najwyższa liczba punktów, jakie można uzyskać to 10 punktów. Za liczbę osób uczestniczących we wdrożeniu uważa się liczbę dodatkowych specjalistów (więcej niż minimalnie 6, co opisane jest w rozdz. 5.1 SIWZ) pełniących rolę specjalistów uczestniczących we wdrażaniu systemów informatycznych CUMP, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe określone w rozdz. 5.1.. Osoby uczestniczące we wdrożeniu będą zobowiązane do wykonywania zadań na miejscu u Zamawiającego w zakresie minimum 20% czasu miesiąca roboczego. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie wskazać imienną listę osób, przedstawić ich rolę we wdrożeniu oraz potwierdzić ich doświadczenie zawodowe. Oferta Wykonawcy w kryterium „Liczba osób uczestniczących we wdrożeniu” będzie punktowana następująco:
Liczba dodatkowych specjalistów uczestniczących we wdrożeniu Liczba punktów
3 specjalistów 0 punktów
od 4 do 5 specjalistów 5 punktów
od 6 do 7 specjalistów 7 punktów
od 8 do 10 specjalistów 10 punktów

4. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp, a mianowicie:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 ze zm.).
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 uPzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na ww. podstawie.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 uPzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ZABRZE

Adres

Powstańców Śląskich 5-7

41-800 Zabrze

śląskie , Zabrze

Numer telefonu

32 37 33 522

Fax

32 3733 485

NIP

6482743351

Tytuł projektu

Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP

Numer projektu

POWR.02.18.00-00-0008/18-00
Liczba wyświetleń: 618