Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch cykli szkoleń w ramach projektu pt. „Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”

Data publikacji: 04.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-09-2019

Numer ogłoszenia

1204500

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) pocztą elektroniczną na adres: euroregion.tatry@pro.onet.pl
lub
2) pocztą/osobiście na adres: Związek Euroregion „Tatry”, 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 oraz pozostałe załączniki tj. załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik zapytanie szkolenia, stanowiące integralną część zapytania ofertowego

Oferty będą przyjmowane do dnia 16.09.2019 do godziny 16.00 tj. godziny pracy Euroregionu Tatry

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

euroregion.tatry@pro.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Stawarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

182669981

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch cykli szkoleń. Każdy z cykli składa się z 9 szkoleń specjalistycznych dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej. Cykle szkoleń zostaną zrealizowane do dnia 30.11.2020 r.. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” ”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz wsparciu finansowym z budżetu Województwa Małopolskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 oraz pozostałe załączniki tj. załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik zapytanie szkolenia, stanowiące integralną część zapytania ofertowego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: nowotarski Miejscowość: Nowy Targ

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy który przedłoży najkorzystniejszą ofertę cenową dla zamówienia pt. Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch cykli szkoleń w ramach projektu pt. „Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”. Zakres zamówienia oraz warunki udziału jak sposób oceny szczegółowo zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia który określa załącznik nr 1 oraz pozostałe załączniki tj. załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik zapytanie szkolenia, stanowiące integralną część zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch cykli szkoleń. Każdy z cykli składa się z 9 szkoleń specjalistycznych dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej. Cykle szkoleń zostaną zrealizowane do dnia 30.11.2020 r.. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” ”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz wsparciu finansowym z budżetu Województwa Małopolskiego. Zakres zamówienia oraz warunki udziału jak sposób oceny szczegółowo zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia który określa załącznik nr 1 oraz pozostałe załączniki tj. załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik zapytanie szkolenia, stanowiące integralną część zapytania ofertowego

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kody CPV dla zapytania ofertowego
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
80580000-3 Oferowanie kursów językowych
80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
80420000-4 Usługi e-learnin
Zakres zamówienia oraz warunki udziału jak sposób oceny szczegółowo zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia który określa załącznik nr 1 oraz pozostałe załączniki tj. załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik zapytanie szkolenia, stanowiące integralną część zapytania ofertowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia przewiduje się od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r.
Zakres zamówienia oraz warunki udziału jak sposób oceny szczegółowo zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia który określa załącznik nr 1 oraz pozostałe załączniki tj. załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik zapytanie szkolenia, stanowiące integralną część zapytania ofertowego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udział w postępowaniu mogą starać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie odpowiedzialna za realizację zamówienia, posiadającą:
- wykształcenie wyższe
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kursów lub warsztatów, o tematyce zbieżnej z zakresem zamówienia – w ciągu 3 lat przed złożeniem oferty przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia, kursy lub warsztaty ze wskazanej tematyki

W celu wykazania spełnienia tego warunku niezbędne jest złożenie wykazu osób do realizacji zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
Zakres zamówienia oraz warunki udziału jak sposób oceny szczegółowo zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia który określa załącznik nr 1 oraz pozostałe załączniki tj. załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik zapytanie szkolenia, stanowiące integralną część zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

Zakres zamówienia oraz warunki udziału jak sposób oceny szczegółowo zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia który określa załącznik nr 1 oraz pozostałe załączniki tj. załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik zapytanie szkolenia, stanowiące integralną część zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

Zakres zamówienia oraz warunki udziału jak sposób oceny szczegółowo zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia który określa załącznik nr 1 oraz pozostałe załączniki tj. załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik zapytanie szkolenia, stanowiące integralną część zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zakres zamówienia oraz warunki udziału jak sposób oceny szczegółowo zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia który określa załącznik nr 1 oraz pozostałe załączniki tj. załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik zapytanie szkolenia, stanowiące integralną część zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zakres zamówienia oraz warunki udziału jak sposób oceny szczegółowo zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia który określa załącznik nr 1 oraz pozostałe załączniki tj. załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik zapytanie szkolenia, stanowiące integralną część zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

Zakres zamówienia oraz warunki udziału jak sposób oceny szczegółowo zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia który określa załącznik nr 1 oraz pozostałe załączniki tj. załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik zapytanie szkolenia, stanowiące integralną część zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

Zakres zamówienia oraz warunki udziału jak sposób oceny szczegółowo zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia który określa załącznik nr 1 oraz pozostałe załączniki tj. załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik zapytanie szkolenia, stanowiące integralną część zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zakres zamówienia oraz warunki udziału jak sposób oceny szczegółowo zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia który określa załącznik nr 1 oraz pozostałe załączniki tj. załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik zapytanie szkolenia, stanowiące integralną część zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Zakres zamówienia oraz warunki udziału jak sposób oceny szczegółowo zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia który określa załącznik nr 1 oraz pozostałe załączniki tj. załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik zapytanie szkolenia, stanowiące integralną część zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium oceny - CENA
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena - 100
Pc=(Cmin/Cb) x 100
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cb – cena brutto oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową w wybranym bloku tematycznym. Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100.
Kryterium oceny tj. cena – dotyczy każdego z bloków tematycznych jako niezależna ocena. Punktacja uzyskana w poszczególnych blokach tematycznych dla których oferent złoży ofertę cenową nie sumuje się
Zakres zamówienia oraz warunki udziału jak sposób oceny szczegółowo zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia który określa załącznik nr 1 oraz pozostałe załączniki tj. załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik zapytanie szkolenia, stanowiące integralną część zapytania ofertowego

Wykluczenia

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla każdego z bloków tematycznych oddzielnie
3. Oferent może złożyć ofertę cenową dla każdego z bloku tematycznego lub dla wybranych przez siebie bloków/ bloku
4. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta wyłącznie dla zakresu objętego blokiem/blokami tematycznym/i dla których oferent złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.
5. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń, określonych zapytaniem ofertowym oraz załącznikami do niniejszego zapytania w tym m.in. koszty dojazdu i noclegu ekspertów podczas szkoleń, honoraria dla ekspertów, licencję na wykorzystania materiałów na cele projektu itp.
6. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
8. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
9. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.


Zakres zamówienia oraz warunki udziału jak sposób oceny szczegółowo zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia który określa załącznik nr 1 oraz pozostałe załączniki tj. załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 oraz załącznik zapytanie szkolenia, stanowiące integralną część zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK EUROREGION "TATRY"

Adres

Jana III Sobieskiego 2

34-400 Nowy Targ

małopolskie , nowotarski

Numer telefonu

+48 182666953

Fax

+48 182666953

NIP

7351151998

Tytuł projektu

Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry"

Numer projektu

PLSK.03.01.00-12-0193/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz wsparciu finansowym z budżetu Województwa Małopolskiego

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrana oferta w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego:
Oferent: Zespół Ekspertów Manager Pelczar Spółka Jawna
ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków
Data wpływu: 16.09.2019 Godz. 15:28
Oferowana cena:
Blok A – 28.900 zł
Blok B – 34.700 zł
Oferta spełnia stawiane wymagania przez Zamawiającego oraz uzyskała 100 pkt w ramach oceny
Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.
Liczba wyświetleń: 310