Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 3/ŚAK/OIPH/2019

Data publikacji: 04.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

1204359

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty przygotowane wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 wraz z pozostałymi załącznikami do niniejszego zapytania należy złożyć:

1.1. osobiście w biurze Zamawiającego (ul. Grota-Roweckiego 42 pok. 331, 43-100 Tychy), w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie ze wskazaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 3/ŚAK/OIPH/2019” lub
1.2. kurierem na adres biura Zamawiającego (ul. Grota-Roweckiego 42 pok. 331, 43-100 Tychy), w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie ze wskazaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 3/ŚAK/OIPH/2019” lub
1.3. pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@izba.tychy.pl, z tytułem wiadomości „Oferta na zapytanie ofertowe nr 3/ŚAK/OIPH/2019 lub
1.4. pocztą tradycyjną na adres biura Zamawiającego (ul. Grota-Roweckiego 42 pok. 331, 43-100 Tychy), w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie ze wskazaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr 3/ŚAK/OIPH/2019”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

szkolenia@izba.tychy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Sykta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 327 72 77, 32 327 73 77, kom. 792 032 107

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach Projektu „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych”, nr WND-RPSL.11.04.03-24-08A5/17, obejmującego szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi obejmującej przeprowadzenie do 250 egzaminów zewnętrznych dla języków: angielski, francuski, niemiecki – np. TELC, TOEIC, BULATS lub równoważnych, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), wraz z weryfikacją wyników i wydaniem certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w zakresie ogólnego języka na różnych poziomach od A1 do C2 – zgodnie z wytycznymi Rady Europy ds. Edukacji tj. tzw. Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego [ESOKJ].

Przez egzamin zewnętrzny równoważny do TELC, TOEIC lub BULATS (równoważny odpowiednik), Zamawiający rozumie egzamin z ogólnego języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego, który:
1) adresowany jest do dorosłych Uczestników/Uczestniczek kursów językowych,
2) opisuje i klasyfikuje umiejętności i kompetencje językowe wykorzystywane w życiu codziennym i w pracy,
3) wpisuje się w system certyfikacji stworzony w oparciu o ESOKJ,
4) weryfikuje umiejętność posługiwania się językiem na różnych poziomach od A1 do C2 zgodnych z ESOKJ,
5) składa się z części pisemnej i ustnej oraz umożliwia weryfikację sprawności językowych zgodnych z ESOKJ:
ROZUMIENIE – czytanie (rozumienie czytanego tekstu, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych) i słuchanie (rozumienie słuchanego tekstu),
PISANIE - umiejętność pisania,
MÓWIENIE – samodzielne wypowiadanie się i porozumiewanie się.

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest walidacja i certyfikacja kompetencji językowych (z języka angielskiego i/lub francuskiego i/lub niemieckiego) do 250 uczestników projektu „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” poprzez przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, zgodnych z wymaganiami ESOKJ, weryfikację wyników i wydanie certyfikatów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie do 250 egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego i/lub francuskiego i/lub niemieckiego (np. TELC, TOEIC, BULATS lub równoważnych) wraz z weryfikacją wyników i wydaniem certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w zakresie ogólnego języka na różnych poziomach od A1 do C2 – zgodnie z wytycznymi Rady Europy ds. Edukacji tj. tzw. Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego [ESOKJ].

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Potencjał techniczny

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe warunki

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

ETAP 1 – weryfikacja formalna pod kątem spełniania wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Weryfikacji podlegać będą oferty złożone we wskazanym w zapytaniu terminie. Weryfikowana będzie kompletność oraz zgodność oferty ze wzorami określonymi w niniejszym zapytaniu.

ETAP 2 – merytoryczna ocena ofert. Do etapu drugiego oceny zakwalifikowane zostaną oferty spełniające wymogi formalne.

KRYTERIUM 1.
Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – waga 30%

KRYTERIUM 2.
Gotowość – waga 20%

KRYTERIUM 3.
Elastyczność – waga 20%

KRYTERIUM 4.
Termin dostarczenia wyników egzaminów – waga 20%

KRYTERIUM 5.
Termin płatności – waga 10%

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TYCHACH

Adres

Stefana Grota-Roweckiego 42/331

43-100 Tychy

śląskie , Tychy

NIP

6462129955

Tytuł projektu

Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych

Numer projektu

RPSL.11.04.03-24-08A5/17-00

Inne źródła finansowania

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym.
Liczba wyświetleń: 172