Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia na Opracowanie materiałów graficznych w postaci filmów wspierających proces rewitalizacji w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” dla 13 gmin: Gmin: Drawsko Pomorskie (obszar likwidowanej Gminy Ostrowice), Dobra, Barwice, Grzmiąca, Brzeżno, Rąbino, Świdwin (gmina wiejska), Węgorzyno, Szczecinek (wiejska), Brojce, Karnice, Radowo Małe, Płoty. Nr postępowania: 1/SR/09/2019

Data publikacji: 03.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-09-2019

Numer ogłoszenia

1204172

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 budynek F, lub pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin lub elektronicznie na adres e-mail: emilia.kasprzak@ndsfund.org (skan podpisanych dokumentów), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11.09.2019. do godz. 15:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

emilia.kasprzak@ndsfund.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Kasprzak, e-mail: emilia.kasprzak@ndsfund.org,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607225572

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Opracowanie materiałów graficznych w postaci filmów wspierających proces rewitalizacji w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” dla 13 gmin:
Gmin: Drawsko Pomorskie (obszar likwidowanej Gminy Ostrowice), Dobra, Barwice, Grzmiąca, Brzeżno, Rąbino, Świdwin (gmina wiejska), Węgorzyno, Szczecinek (wiejska), Brojce, Karnice, Radowo Małe, Płoty.
Film będzie przedstawiał proces rewitalizacji społecznej na terenie danej gminy, na przykładzie wybranego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Produkcja powinna pokazać proces zmiany w danej gminie prezentując sytuację „przed” i „po” rozpoczęciu projektu według scenariusza ustalonego z zamawiającym. Wszystkie działania realizowane będą przez mieszkańców obszaru rewitalizacji danej gminy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Budżetu Państwa. Każda Gmina będzie realizowała średnio 6 lokalnych przedsięwzięć (np. budowa wiaty, przystanku, placu zabaw itp.) na zakończenie, których planowane jest wydarzenia animacyjne (np. piknik, festyn itp.)
Podstawowe założenia pojedynczego filmu, czyli filmu dla jednej Gminy:
1. Czas trwania: 1-3 minuty,
2. Tryb wideo: Full HD, min. 24 fps,
3. Proporcje obrazu: 16:9,
4. Zamawiający akceptuje scenariusz,
5. Ścieżka dźwiękowa zawiera podkład muzyczny,
6. Wykorzystanie animacji komputerowej,
7. Zamawiający zapewnia osoby mające wystąpić w filmie,
8. Wykonawca wykona materiał filmowy i zmontuje go z uwzględnieniem podkładu muzycznego oraz ujęć filmowych z drona,
9. Szczegółowe wymagania techniczne zostały przedstawione w ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ZAPYTANIA.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Filmy dla 13 Gmin: Drawsko Pomorskie (obszar likwidowanej Gminy Ostrowice), Dobra, Barwice, Grzmiąca, Brzeżno, Rąbino, Świdwin (gmina wiejska), Węgorzyno, Szczecinek (wiejska), Brojce, Karnice, Radowo Małe, Płoty.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy opracowania materiałów graficznych w postaci filmów wspierających proces rewitalizacji w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” dla 13 gmin:
Gmin: Drawsko Pomorskie (obszar likwidowanej Gminy Ostrowice), Dobra, Barwice, Grzmiąca, Brzeżno, Rąbino, Świdwin (gmina wiejska), Węgorzyno, Szczecinek (wiejska), Brojce, Karnice, Radowo Małe, Płoty.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Opracowanie materiałów graficznych w postaci filmów wspierających proces rewitalizacji w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” dla 13 gmin:
Gmin: Drawsko Pomorskie (obszar likwidowanej Gminy Ostrowice), Dobra, Barwice, Grzmiąca, Brzeżno, Rąbino, Świdwin (gmina wiejska), Węgorzyno, Szczecinek (wiejska), Brojce, Karnice, Radowo Małe, Płoty.
Film będzie przedstawiał proces rewitalizacji społecznej na terenie danej gminy, na przykładzie wybranego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Produkcja powinna pokazać proces zmiany w danej gminie prezentując sytuację „przed” i „po” rozpoczęciu projektu według scenariusza ustalonego z zamawiającym. Wszystkie działania realizowane będą przez mieszkańców obszaru rewitalizacji danej gminy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Budżetu Państwa. Każda Gmina będzie realizowała średnio 6 lokalnych przedsięwzięć (np. budowa wiaty, przystanku, placu zabaw itp.) na zakończenie, których planowane jest wydarzenia animacyjne (np. piknik, festyn itp.)
Podstawowe założenia pojedynczego filmu, czyli filmu dla jednej Gminy:
1. Czas trwania: 1-3 minuty,
2. Tryb wideo: Full HD, min. 24 fps,
3. Proporcje obrazu: 16:9,
4. Zamawiający akceptuje scenariusz,
5. Ścieżka dźwiękowa zawiera podkład muzyczny,
6. Wykorzystanie animacji komputerowej,
7. Zamawiający zapewnia osoby mające wystąpić w filmie,
8. Wykonawca wykona materiał filmowy i zmontuje go z uwzględnieniem podkładu muzycznego oraz ujęć filmowych z drona,
9. Szczegółowe wymagania techniczne zostały przedstawione w ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ZAPYTANIA.

Kod CPV

92111210-7

Nazwa kodu CPV

Produkcja filmów reklamowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania usługi ustala się od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. do 20.06.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
b) dysponować sprzętem określonym w zapytaniu ofertowym. Poprzez dysponowanie sprzętem rozumie się posiadanie prawa własności, współwłasności, wynajem etc..
 Do produkcji filmów promocyjnych zostanie wykorzystany profesjonalny sprzęt- filmowy, czyli kamera 240 klatek/sekundę z wysoką rozdzielczością z możliwością nagrywania ProRes (lub tożsamą o możliwościach nie gorszych niż wskazana), a także dron. W cenie usługi Wykonawca zapewni montaż, niezbędne oświetlenie – udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport oraz nośniki danych
c) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym, ekonomicznym
d) posiadać osoby zdolne do wykonania zamówienia, czyli minimum dwie osoby z co najmniej rocznym doświadczeniem w zakresie realizacji filmów promocyjnych w tym jeden Operator oraz jeden Montażysta,
e) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie załącznika do zapytania. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
b) dysponować sprzętem określonym w zapytaniu ofertowym. Poprzez dysponowanie sprzętem rozumie się posiadanie prawa własności, współwłasności, wynajem etc..
 Do produkcji filmów promocyjnych zostanie wykorzystany profesjonalny sprzęt- filmowy, czyli kamera 240 klatek/sekundę z wysoką rozdzielczością z możliwością nagrywania ProRes (lub tożsamą o możliwościach nie gorszych niż wskazana), a także dron. W cenie usługi Wykonawca zapewni montaż, niezbędne oświetlenie – udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport oraz nośniki danych
c) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym, ekonomicznym
d) posiadać osoby zdolne do wykonania zamówienia, czyli minimum dwie osoby z co najmniej rocznym doświadczeniem w zakresie realizacji filmów promocyjnych w tym jeden Operator oraz jeden Montażysta,
e) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie załącznika do zapytania. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
b) dysponować sprzętem określonym w zapytaniu ofertowym. Poprzez dysponowanie sprzętem rozumie się posiadanie prawa własności, współwłasności, wynajem etc..
 Do produkcji filmów promocyjnych zostanie wykorzystany profesjonalny sprzęt- filmowy, czyli kamera 240 klatek/sekundę z wysoką rozdzielczością z możliwością nagrywania ProRes (lub tożsamą o możliwościach nie gorszych niż wskazana), a także dron. W cenie usługi Wykonawca zapewni montaż, niezbędne oświetlenie – udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport oraz nośniki danych
c) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym, ekonomicznym
d) posiadać osoby zdolne do wykonania zamówienia, czyli minimum dwie osoby z co najmniej rocznym doświadczeniem w zakresie realizacji filmów promocyjnych w tym jeden Operator oraz jeden Montażysta,
e) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie załącznika do zapytania. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
b) dysponować sprzętem określonym w zapytaniu ofertowym. Poprzez dysponowanie sprzętem rozumie się posiadanie prawa własności, współwłasności, wynajem etc..
 Do produkcji filmów promocyjnych zostanie wykorzystany profesjonalny sprzęt- filmowy, czyli kamera 240 klatek/sekundę z wysoką rozdzielczością z możliwością nagrywania ProRes (lub tożsamą o możliwościach nie gorszych niż wskazana), a także dron. W cenie usługi Wykonawca zapewni montaż, niezbędne oświetlenie – udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport oraz nośniki danych
c) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym, ekonomicznym
d) posiadać osoby zdolne do wykonania zamówienia, czyli minimum dwie osoby z co najmniej rocznym doświadczeniem w zakresie realizacji filmów promocyjnych w tym jeden Operator oraz jeden Montażysta,
e) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie załącznika do zapytania. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
b) dysponować sprzętem określonym w zapytaniu ofertowym. Poprzez dysponowanie sprzętem rozumie się posiadanie prawa własności, współwłasności, wynajem etc..
 Do produkcji filmów promocyjnych zostanie wykorzystany profesjonalny sprzęt- filmowy, czyli kamera 240 klatek/sekundę z wysoką rozdzielczością z możliwością nagrywania ProRes (lub tożsamą o możliwościach nie gorszych niż wskazana), a także dron. W cenie usługi Wykonawca zapewni montaż, niezbędne oświetlenie – udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport oraz nośniki danych
c) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym, ekonomicznym
d) posiadać osoby zdolne do wykonania zamówienia, czyli minimum dwie osoby z co najmniej rocznym doświadczeniem w zakresie realizacji filmów promocyjnych w tym jeden Operator oraz jeden Montażysta,
e) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie załącznika do zapytania. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKU DO ZAPYTANIA.

Warunki zmiany umowy

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a) zaistnienia omyłki pisarskiej,
b) zmiany danych teleadresowych,
c) zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
d) dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy
e) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
f) jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki VAT jeszcze nie dokonano
g) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron;
h) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego.
3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność.
4. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wstrzymania dofinansowania projektu.
6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty;
2) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik).
3) Pełnomocnictwo dla osób/y podpisujących/cej ofertę, jedynie w przypadku gdy upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione (jeśli dotyczy).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena usługi* [C] 60% 60 pkt
Doświadczenie Operator [DO] 20% 20 pkt
Doświadczenie Montażysta [DM] 20% 20 pkt

* Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi.

Zasady oceny kryterium "Cena usługi" [C].

Będzie brana pod uwagę cena za oferowaną usługę pzredstawiona w formularzu ofertowym. Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma 60 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium cena będą obliczone wg poniższego wzoru:

Najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C = -------------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto badanej oferty

gdzie:

C - ilość punktów w kryterium „cena”
1 pkt.= 1%

Zasady oceny kryterium "Doświadczenie Operator" [DO].
Doświadczenie zawodowe osób wskazanych do realizacji zamówienia na stanowisku Operatora będzie oceniane wg skali:
- doświadczenie w realizacji filmów promocyjnych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia: od 3 lat i powyżej –20 pkt,
- doświadczenia w realizacji filmów promocyjnych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia: od 2 lat – 15 pkt,
- doświadczenia w realizacji filmów promocyjnych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia: powyżej 1 roku – 5 pkt.

D - ilość punktów w kryterium „Doświadczenie”
1pkt.= 1%

Uwaga jeśli wykonawca zaproponuje więcej niż jedną osobę pod uwagę brane będzie doświadczenie osoby
z największym doświadczeniem.

Zasady oceny kryterium "Doświadczenie Montażysta" [DM].
Doświadczenie zawodowe osób wskazanych do realizacji zamówienia na stanowisku Montażysta będzie oceniane wg skali:
- doświadczenie w realizacji filmów promocyjnych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia: od 3 lat i powyżej –20 pkt,
- doświadczenia w realizacji filmów promocyjnych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia: od 2 lat – 15 pkt,
- doświadczenia w realizacji filmów promocyjnych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia: powyżej 1 roku – 5 pkt.

D - ilość punktów w kryterium „Doświadczenie”
1pkt.= 1%

Uwaga jeśli wykonawca zaproponuje więcej niż jedną osobę pod uwagę brane będzie doświadczenie osoby
z największym doświadczeniem.

3) Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
b) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy.
c) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
d) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
e) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym jak także z Partnerami Projektu tj. Aktywa Plus Emilia Kowalska i „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Spółka z o.o. non profit. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie załącznika do zapytania. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

Adres

Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

533 335 443

Fax

94 347 82 05

NIP

6692337315

Tytuł projektu

Społeczna Rewitalizacja

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K102/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AGENCJA MULTIMEDIALNA FLYMEDIA KRZYSZTOF MEYER , ul. Zachodnia 37, 75-900 Kretomino, DATA WPŁYWU: 11.09.2019 godzina 14:50, CENA: 31.850,00 zł słownie trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i zero groszy
Liczba wyświetleń: 197