Strona główna
Logo unii europejskiej

ZO 4/2019 Podsystem pilotażowej linii technologicznej pakowaczka

Data publikacji: 02.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2019

Numer ogłoszenia

1204032

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 30.09.2019 r. dokonano zmiany w Zał. 3 Opis przedmiotu zamówienia. Modyfikacji uległ punkt pt. „Ogólne i specyficzne założenia dla systemu kontroli poprawności zgrzewu”, gdzie zmiany zostały wyróżnione kolorem. Zamiana dotyczy wymagań dla urządzeń kontrolujących szczelność opakowań w tackach. W linii należy zastosować technologie wizyjną lub inną dostępną na rynku dzięki, której 100% opakowań będzie szczelnych.

W związku z powyższym oraz umożliwieniem przedstawienia ofert, termin składania ofert został wydłużony o 7 dni tj. do 10.10.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1.
2. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Termin ważności oferty – minimum 40 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
5. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
6. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
7. Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: pisemnie, tj. osobiście, kurierem, mailem lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2019” na adres pocztowy oferenta lub e-mail: Michalina.Merta@hochland.com. W przypadku ofert, które będą dostarczane kurierem i drogą pocztową liczy się data wpływu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Michalina.Merta@hochland.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michalina Merta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609-469-872

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie:

Pakowaczki służącej do pakowania plastrów sera podpuszczkowo dojrzewającego typu holenderskiego i szwajcarskiego. Przedmiotowy moduł stanowiący element całej linii pilotażowej umożliwia pakowanie serów w atmosferze modyfikowanej, w opakowaniu z folii górnej miękkiej i dolnej miękkiej oraz montaż nowego rodzaju zamknięcia w postaci Zipper lub wymiennie zamknięcia strunowego, etykietowanie i detekcję wadliwych opakowań a także liniowanie opakowań, czyli wprowadzenie do kolejnego modułu linii pilotażowej.
Urządzenie musi być dostosowane do autorskiej technologii pakowania przez umożliwienie pakowania sera w folię miękką (górną i dolną), wklejanie zamknięcia w postaci Zipper lub wymiennie zamknięcia strunowego, zgodnie z zastrzeżonym wzorem użytkowym opakowania No 005504230-0001 umożliwiającym pakowanie jednostkowych opakowań w atmosferze ochronnej z zachowaniem stabilnej zadanej struktury atmosfery modyfikowanej z tolerancją do+/-0,5%.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: szamotulski Miejscowość: Kaźmierz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Zapraszamy do złożenia oferty w ramach konkursu dotyczącego wyboru dostawcy modułu stanowiącego element całej linii pilotażowej umożliwia pakowanie serów w atmosferze modyfikowanej, w opakowaniu z folii górnej miękkiej i dolnej miękkiej oraz montaż nowego rodzaju zamknięcia w postaci rzepu/ ZIPa, etykietowanie i detekcję wadliwych opakowań a także liniowanie opakowań, czyli wprowadzenie do kolejnego modułu linii pilotażowej
Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia

Ogólne założenia dla pakowaczki:
- Pakowanie serów plastrowanych w atmosferze modyfikowanej, opakowania z folii górnej miękkiej (grubość od ok. 60 do ok. 100 μm) i dolnej miękkiej (grubość od ok. 60 do ok. 150 μm). Maszyna pakująca dostosowana do użycia zastrzeżonego wzoru użytkowego No 005504230-0001, z zastosowaniem systemu otwierania Zipper lub wymiennie zamknięcia strunowego z różnych materiałów (PP, PE) dostosowanych do zastosowanej folii górnej i dolnej
- W maszynie dopuszczane jest użycie folie o różnym składzie: laminaty 2-3 warstwowe, monofolie a także folie kompostowalne.
- Narzędzie 3-blistry/3-rzędy - 9 pojedynczych opakowań w takcie. Wymiar zewnętrzny opakowania ok.158 x 215 mm; Wymiar wewnętrzny opakowania ok.120 x 197 mm. Głębokości formowania regulowane ręcznie co 1 mm: od 10 do 30 mm
- Jeden komplet wkładek formujących dno opakowania – kształt dna do uzgodnienia przed podpisaniem kontraktu
- Prędkość pracy takty/ min. – maksymalnie 10,5 (dla porcji od 100 do 150g)
- Ilość opakowań w takcie: 9 sztuk
- Ilość opakowań na min/ godzinę: 94,5 min. / 5670 h opakowań

Specyficzne wymagania dla pakowaczki:

Ogólne i specyficzne założenia dla urządzenia do automatycznego nakładania arkuszy kartonowych w wytłoczkach utworzonych w narzędziu formującym maszyny pakującej, zintegrowane z maszyną pakującą

Ogólne i specyficzne założenia dla systemu kontroli poprawności zgrzewu

Ogólne i specyficzne założenia dla liniowanie opakowań – moduł na wylocie maszyny pakującej z odrzutem opakowań niewłaściwych

Ogólne i specyficzne założenia dla etykieciarki

Wymagania ogólne dla urządzeń

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, specyficzne wymagania i szczegóły opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Zał. nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącego jego integralną część.

Kod CPV

42200000-8

Nazwa kodu CPV

Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części

Harmonogram realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu 31.05.2020r.
Za czas realizacji zamówienia przyjmuje się montaż w zakładzie w Kaźmierzu, w powiecie szamotulskim; uruchomienie i dopuszczenie urządzenia do testów produkcyjnych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do realizacji zamówienia
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego.
Referencje od co najmniej dwóch producentów serów dojrzewających w plastrach (nie ma ograniczenia obszarowego) o realizacji zamówień w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i podpisanego oświadczenia, stanowiącego element Załącznika nr 1 Formularz oferty.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) firma zapewnia 100 % zabezpieczenie w części zamienne podczas całego cyklu życia maszyny- weryfikacja na podstawie oświadczenia
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego element Załącznika nr 1 Formularz oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu ofertowym może wziąć udział oferent, który:
Posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową, pozwalającą na realizację zamówienia w terminie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Nie jest w upadłości i nie ma zaległości podatkowo- skarbowych.
Posiada ubezpieczenie z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej OC na sumę co najmniej 1.000 000 zł.
Ocena spełnienia tego warunku będzie weryfikowana na podstawie podpisanego przez Oferenta oświadczenia oraz przedstawionej polisy, które mają stanowić element Załącznika nr 1 Formularz oferty.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej).
4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pośrednictwem strony internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl, a także prześle informację do podmiotów, które złożyły oferty w ramach postępowania najpóźniej do 30.10.2019 roku.
6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
9. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych lub wariantowych, przedmiotowa oferta musi spełniać wszystkie punkty wymienione w opisie przedmiot zamówienia.

Wybór Oferenta zostanie dokonany zgodnie z następującą metodologią:

1. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą ilością punktów.
3. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają tożsamą ilość punktów uniemożliwiając wybór oferty najkorzystniejszej, zamawiający wybierze spośród nich ofertę tego wykonawcy, który wskazał najniższą cenę.
4. Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie informacji przedstawionych przez wykonawców w ofercie.

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr ZO 4/2019 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego.
3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

Warunki zmiany umowy

Umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych oferenta, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
3) oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i wiedzy, stanowiące część załącznika nr 1
4) referencje od co najmniej dwóch producentów serów dojrzewających w plastrach o realizacji zamówień w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego stanowiące część załącznika nr 1
5) oświadczenie o zabezpieczeniu w części zamienne podczas całego cyklu życia maszyny stanowiące część załącznika nr 1
6) polisę stanowiącą część załącznika nr 1

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zamówień uzupełniających w ramach umowy zawartej z wybranym oferentem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

Kryterium/Waga

Kryterium I: Wartość netto/40%

Przez kryterium „Wartość netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę netto wykazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Wartość netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co)*40%*100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia”

Cena zawarta w ofercie ma zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu, warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego.
Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie kryterium I wynosi 40 pkt.

Kryterium II: Czas realizacji przedmiotowego zamówienia od daty podpisania umowy wyrażony w miesiącach, jednak nie później niż 31.05.2020r./ 30%
Za czas realizacji przedmiotowego zamówienia, Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin montażu przedmiotu zamówienia w zakładzie w Kaźmierzu, w powiecie szamotulskim; uruchomienie i dopuszczenie przedmiotu zamówienia do testów produkcyjnych. Ocena w ramach kryterium „Czas realizacji” (TR) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

TR = (TRn/TRo)*30%*100
gdzie:
TRn – najkrótszy zaproponowany termin realizacji (dostawy) zamówienia
TRo – termin realizacji (dostawy) zamówienia zaproponowany w badanej ofercie
TR – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin realizacji”
Oferty z datą realizacji zamówienia wykraczająca poza ostateczny możliwy termin do zaakceptowania realizacji zamówienia, który upływa w dniu 31.05.2020r. zostaną odrzucone, jako nie spełniające warunków.
Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie kryterium II wynosi 30 pkt

Kryterium III: Okres gwarancji podany w miesiącach/ 10%

Przez kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres gwarancji podany w ofercie, liczony w miesiącach. Ocena w ramach kryterium „Okres gwarancji” (OG) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

OG=(GO/GM)*10%*100

gdzie:
GO – okres gwarancji podany w badanej ofercie
GM – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Gwarancji podlegają wszystkie wady fabryczne – wadliwe podzespoły, źle zmontowane elementy, które wpływają na nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia lub są przyczyną awarii innych podzespołów lub szybszego zużywania się części. Gwarancji nie podlegają natomiast usterki spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia, uszkodzenia mechaniczne czy powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych. Gwarancja nie obejmuje również części/ środków smarnych/ materiały pomocnicze zużywających się naturalnie, w ramach pracy zgodnie z DTR.
Oferty z podanym krótszym terminem gwarancji zostaną odrzucone, jako nie spełniające warunków.

Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie kryterium III wynosi 10 pkt

Kryterium IV Serwis – dla awarii, usterki nie zatrzymującej pracy przedmiotowego urządzenia/10%

Przez kryterium „Serwis – dla awarii, usterki bez zatrzymania pracy przedmiotowego urządzenia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta czas rozpoczęcia pracy personelu technicznego w celu usunięcia usterki/ awarii w urządzeniu; podany w ofercie, liczony w godzinach od momentu jej zgłoszenia. Ocena w ramach kryterium „Okres gwarancji” (DS) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

DS=(CM/CS)*10%*100

gdzie:
CM – najkrótszy zaproponowany czas [h] reakcji i podjęcia aktywności personelu technicznego serwisującego urządzenie w celu eliminacji awarii/ usterki, liczony od momentu jej zgłoszenia.
CS – podany w ofercie czas [h] reakcji i podjęcia aktywności personelu serwisującego urządzenie w celu eliminacji awarii/ usterki, liczony od momentu jej zgłoszenia.

Maksymalny wymagany czas reakcji i podjęcia działań przez personel serwisujący wynosi 72 h. Oferty z podanym dłuższym czasem zostaną odrzucone, jako nie spełniające warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie kryterium III wynosi 10 pkt

Kryterium V Serwis – dla awarii, usterki zatrzymującej pracę przedmiotowego urządzenia/10%

Przez kryterium „Serwis – dla awarii, usterki zatrzymującej pracę przedmiotowego urządzenia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta czas rozpoczęcia pracy personelu technicznego w celu usunięcia usterki/ awarii w urządzeniu; podany w ofercie, liczony w godzinach od momentu jej zgłoszenia. Ocena w ramach kryterium „Okres gwarancji” (DSZ) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

DSZ=(CM/CS)*10%*100

gdzie:
CM – najkrótszy zaproponowany czas [h] reakcji i podjęcia aktywności personelu serwisującego urządzenie w celu eliminacji awarii/ usterki w sytuacji zatrzymania maszyny, liczony od momentu jej zgłoszenia.
CS – podany w ofercie czas [h] reakcji i podjęcia aktywności personelu serwisującego urządzenie w celu eliminacji awarii/ usterki w sytuacji zatrzymania maszyny, liczony od momentu jej zgłoszenia.

Maksymalny wymagany czas reakcji i podjęcia działań przez personel serwisujący wynosi 32h. Oferty z podanym dłuższym czasem zostaną odrzucone, jako nie spełniające warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie kryterium III wynosi 10 pkt

Każda oferta może uzyskać w ramach kryteriów maksymalnie 100 punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"HOCHLAND POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Okrężna 2

64-530 Kaźmierz

wielkopolskie , szamotulski

Numer telefonu

+48 607 590 812

NIP

5660013371

Tytuł projektu

Pilotażowa linia technologiczna do pakowania sera odwzorowująca innowacyjny sposób jego pakowania

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0759/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 1
Nazwa i adres oferenta: Multivac Spółka z o.o. Natalin, ul. Ziemska 35 21-002 Lublin
Cena netto oferty: 1 089 000 EURO
Data złożenia oferty: 10.10.2019 r.
Liczba wyświetleń: 366