Strona główna
Logo unii europejskiej

JEDNORAZOWA USŁUGA WYDRUKU I PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ( NOTES A4+ TECZKA A4)

Data publikacji: 30.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-09-2019

Numer ogłoszenia

1203782

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana na adres: dzp@dco.com.pl do dnia 09.09.2019 do godziny 10.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dzp@dco.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dział Zamówień Publicznych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71/3689584

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa usługa wydruku i przygotowania materiałów szkoleniowych ( Notes A4+ Teczka A4)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. Nr 1 do niniejszego zapytania. Warunki realizacji znajdują się w załączonym projekcie umowy.

Dokumentacja zapytania znajduje się pod adresem http://www.zamowienia.dco.com.pl/zp-bu-44-19-nwok-30-08-2019r/

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa usługa wydruku i przygotowania materiałów szkoleniowych ( Notes A4+ Teczka A4)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. Nr 1 do niniejszego zapytania. Warunki realizacji znajdują się w załączonym projekcie umowy.

Dokumentacja zapytania znajduje się pod adresem http://www.zamowienia.dco.com.pl/zp-bu-44-19-nwok-30-08-2019r/

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa usługa wydruku i przygotowania materiałów szkoleniowych ( Notes A4+ Teczka A4)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. Nr 1 do niniejszego zapytania. Warunki realizacji znajdują się w załączonym projekcie umowy.

Dokumentacja zapytania znajduje się pod adresem http://www.zamowienia.dco.com.pl/zp-bu-44-19-nwok-30-08-2019r/

Kod CPV

22900000-9

Nazwa kodu CPV

Różne druki

Harmonogram realizacji zamówienia

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia: 13.09.2019.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego na stronie http://www.zamowienia.dco.com.pl/zp-bu-44-19-nwok-30-08-2019r/

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego na stronie http://www.zamowienia.dco.com.pl/zp-bu-44-19-nwok-30-08-2019r/

Potencjał techniczny

Zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego na stronie http://www.zamowienia.dco.com.pl/zp-bu-44-19-nwok-30-08-2019r/

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego na stronie http://www.zamowienia.dco.com.pl/zp-bu-44-19-nwok-30-08-2019r/

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego na stronie http://www.zamowienia.dco.com.pl/zp-bu-44-19-nwok-30-08-2019r/

Dodatkowe warunki

Zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego na stronie http://www.zamowienia.dco.com.pl/zp-bu-44-19-nwok-30-08-2019r/

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego na stronie http://www.zamowienia.dco.com.pl/zp-bu-44-19-nwok-30-08-2019r/

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego na stronie http://www.zamowienia.dco.com.pl/zp-bu-44-19-nwok-30-08-2019r/

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego na stronie http://www.zamowienia.dco.com.pl/zp-bu-44-19-nwok-30-08-2019r/

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: - cena – 100 %

Wykluczenia

Zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego na stronie http://www.zamowienia.dco.com.pl/zp-bu-44-19-nwok-30-08-2019r/

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

Adres

pl. Ludwika Hirszfelda 12

53-413 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

7136896801

Fax

713689219

NIP

8992228100

Tytuł projektu

Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego

Numer projektu

POWR.05.01.00-00-0005/16-00
Liczba wyświetleń: 191