Strona główna
Logo unii europejskiej

Audyt dostępności cyfrowej stron internetowych PARP

Data publikacji: 30.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

1203703

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 września 2019 r., do godz. 13:00, drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty przez Wykonawcę wraz z załącznikami – na adres: bzu@parp.gov.pl, w tytule maila prosimy wpisać: „Oferta na wykonanie audytu dostępności cyfrowej stron internetowych PARP”, p/103/DKM/2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bzu@parp.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Próchniak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie trzystopniowego audytu dostępności cyfrowej stron internetowych PARP.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. PARP wdrożyła:
1.1 w grudniu 2018 roku nową stronę internetową oraz serwisy pokrewne,
1.2 w czerwcu 2019 roku serwis e-learningowy Akademia PARP,
oraz jest w trakcie procedury odbiorowej serwisu Baza Usług Rozwojowych.
2. Nowe serwisy zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, a także zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans).
3. Po okresie wdrożeniowym PARP zachodzi konieczność weryfikacji poziomu dostępności serwisów internetowych PARP, na poziomie określonym w punkcie powyższym oraz na poziomie określonym w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3119_u.htm) oraz mając na uwadze wytyczne w zakresie Programu Dostępność Plus (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/

Przedmiot zamówienia

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi trzystopniowy audyt dostępności cyfrowej stron internetowych PARP, na który składa się:
1) Zadanie 1 – trzystopniowy audyt dostępności Serwisu PARP
2) Zadanie 2 – trzystopniowy audyt dostępności Akademii PARP
3) Zadanie 3 – trzystopniowy audyt dostępności Serwisu Bazy Usług Rozwojowych
4) Zadanie 4 – retesty Serwisu PARP
5) Zadanie 5 – retesty Akademii PARP
6) Zadanie 6 – retesty Serwisu Bazy Usług Rozwojowych
7) Zadanie 7 – ponowne retesty oraz stworzenie deklaracji dostępności Serwisu PARP
8) Zadanie 8 – ponowne retesty oraz stworzenie deklaracji dostępności Akademii PARP
9) Zadanie 9 – ponowne retesty oraz stworzenie deklaracji dostępności Serwisu Bazy Usług Rozwojowych
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 -- Zakres Zadań Wykonawcy.

Kod CPV

72150000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie wykonane do 31 marca 2020 r., przy uwzględnieniu następujących terminów:
1) przekazanie raportów Zadań 1-3 musi zostać dokonane w terminie 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;
2) przekazanie raportów Zadań 4-6 musi zostać dokonane w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o gotowości danego systemu do retestów;
3) przekazanie raportów Zadań 7-9 oraz deklaracji dostępności musi zostać dokonane w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o gotowości danego systemu do retestów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 3 usługi, o wartości łącznej przynajmniej 15 000 zł brutto (w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi), których przedmiotem był audyt dostępności cyfrowej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą mającą doświadczenie w badaniu dostępności serwisów internetowych potwierdzone 3 badaniami dostępności serwisów internetowych, które ta osoba przeprowadziła w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące wymogi formalne:
- korzysta z pełni praw publicznych;
- ma pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
- nie pozostaje w stosunku pracy z PARP;
- nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy, w którym zawarte są wykazy i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. Dokumenty (referencje") potwierdzające należyte wykonanie usług.
3. Opis koncepcji opis koncepcji realizacji zamówienia (wg załącznika dla Formularza ofertowego).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1 Cena 40 pkt.
2 Opis koncepcji realizacji zamówienia: 60 pkt., w tym:
A Narzędzia gwarantujące obsługę wszystkich kryteriów określonych w tabeli p. 2.1 Zakresu Zadań Wykonawcy dla badania automatycznego z użyciem narzędzia/narzędzi do automatycznego wykrycia błędów dostępności: 20 pkt.
B Metodyka/metodyki, jaką zastosuje podczas badania dostępności cyfrowej dla badanie serwisu przez doświadczonego audytora technicznego: 20 pkt.
C Metodyka/metodyki, jaką zastosuje podczas badania oraz testerów dla badania testerskiego: 20 pkt.

Opis sposób przyznania punktacji został określony w Zapytaniu ofertowym, pkt VII (kryteria oceny ofert).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Adres

Pańska 81/83

00-834 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224328362

Fax

224327021

NIP

5262501444

Tytuł projektu

Kontynuacja działań mających na celu rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

Numer projektu

POWR.02.03.00-00-DKW1/18-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest współfinansowane również z programów Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oraz ze środków budżetowych.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. TestArmy Group S.A. , ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław
2. Wpłynęła 12.09.2019
3. Cena brutto oferty 36 900 zł.
Liczba wyświetleń: 129