Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy stoiska targowego „pod klucz”na 12. Międzynarodowych Targach Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. 1-3.10.2019

Data publikacji: 29.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

1203536

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej ( skany podpisanych dokumentów) na adres mailowy jwawrzynski@precitool-ost.eu lub osobiście w siedzibie firmy PRECITOOL-OST Sp. z o.o., ul. Fordońska 27a, 85-719 Bydgoszcz, w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie, z dopiskiem: „Oferta dotyczy zapytania nr 1/08/19/KL ” lub pocztą na adres siedziby firmy. Termin składania ofert: 12.09.2019 r.
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jwawrzynski@precitool-ost.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Juliusz Wawrzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506396440

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy stoiska targowego
„ pod klucz „

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy zabudowy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zabudowy stoiska targowego
„ pod klucz „

Kod CPV

79950000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 30.09.2019 godzina 20:00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. Nazwa kryterium Waga Sposób przyznawania punktów
1. Cena brutto 70% Całkowita Cena Zamówienia
waga kryterium: 70%
a) poprzez całkowitą cenę brutto zamówienia rozumie się cenę przedmiotu sprzedaży wraz z niezbędnymi kosztami do wykonania zamówienia tj.: koszty transportu, opłaty celne, rozładunek.
b) ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie wyliczona według następującego wzoru:
C = Cn/Cbx100x70%gdzie:
C – oznacza ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium „Całkowita cena zamówienia”
Cn –oznacza najniższą całkowitą cenę zamówienia ofertową spośród ocenianych ofert
Cb – oznacza całkowitą cenę zamówienia oferty ocenianej
2. Kryterium projekt stoiska-walory wizualizacji stoiska: 30% Ocenie zostanie poddane podkryterium:
a)spójność projektu graficznego grafik przestrzennych na ściankach wystawienniczych ze stylistyką PRECITOOL-OST Sp. z o.o.
za każdy podpunkt Wykonawca orzyma:0pkt.,5pkt.,lub 10pkt.,lub 15 pkt.
b)oryginalność i kreatywność w zakresie organizacji wewnętrznej powierzchni stoiska(styl ogrodzeń, dostęp do zaplecza socjalnego)
za każdy podpunkt Wykonawca orzyma:0pkt,5pkt.,lub 10pkt.,lub 15 pkt.
Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryterium „cena” oraz „projekt stoiska” podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty spełniające wymagania formalne .
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który nie został wykluczony, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą ostateczną liczbę punktów (Po), która będzie stanowiła sumę: ilość punktów uzyskana w kryterium „Cena” (C) oraz ilość punktów uzyskanych w kryterium „projekt stoiska” (D)według następującego wzoru:
RAZEM max. 100 pkt. (Po) = max. 70 pkt. w kryterium najniższa cena netto (C)
+max.30pkt.w kryterium projekt stoiska (D)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY

Adres

85-717 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

52 515 30 7

NIP

5542761241

Tytuł projektu

LIDERZY EKSPORTU – ekspansja członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe

Numer projektu

RPKP.01.05.02-04-0003/17-00

Inne źródła finansowania

Płatnikiem będzie firma PRECITOOL-OST

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PanoramaExpo Olgierd Nowakowski
ul. Prosta 48A 25-371 Kielce

Data wpływu oferty : wt. 2019-09-10 15:41
Liczba wyświetleń: 133