Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia na Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i warsztatowych w ramach projektu pn. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim” Nr postępowania: 05/SZOWES_OWES_RSZK/08/2019

Data publikacji: 28.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-09-2019

Numer ogłoszenia

1203362

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 budynek F, lub pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin lub w wersji elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail emilia.kasprzak@ndsfund.org, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 05.09.2019. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

UWAGA FAKTYCZNYM ZAMAWIAJĄCYM JEST:
Fundacja Nauka dla Środowiska
Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.org
PONIŻEJ JAKO ZAMAWIAJĄCEGO WSKAZANO LIDERA PROJEKTU " SZOWES - OWES w regionie szczecineckim" . Jednakże faktycznym Zamawiajacym jest FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

emilia.kasprzak@ndsfund.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Kasprzak, e-mail: emilia.kasprzak@ndsfund.org,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607225572

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Wybór wykonawcy na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i warsztatowych w ramach projektu pn. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020).

Miejsce dostawy: materiały biurowe i warsztatowe należy dostarczyć na adres Zamawiającego Fundacji Nauka dla Środowiska obecnie Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin. Uwaga jeśli w okresie realizacji umowy ulegnie zmiana siedziby Zamawiającego zmianie ulegnie też miejsce dostawy.

Zakres zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na potrzeby projektu pn. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim”, fabrycznie nowych materiałów biurowych i warsztatowych według wykazu przedstawione w załączniku nr 1.
2. Materiały biurowe będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie noszące znamion używania
i być dobrej jakości. Okres gwarancji dostarczanych materiałów biurowych nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
3. Materiały biurowe muszą być opakowane w fabryczne opakowanie typowe dla danego produktu, zaopatrzone
w etykiety identyfikujące dany produkt, muszą posiadać znak firmowy, nazwę produktu, podstawowe dane o produkcie, adres producenta, kraj pochodzenia.
4. Ilości materiałów biurowych zawartych w Formularzu Oferty zostały podane szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych materiałów biurowych z zachowaniem cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający zastrzega możliwość nie zamówienia z listy wskazanych materiałów biurowych niektórych produktów.
5. Ceny jednostkowe wynikające z oferty Wykonawcy nie ulegną podwyższeniu w okresie realizacji umowy, chyba że nastąpi sytuacja, o której mowa w § 8 ust. 3 lit. ii Umowy.
6. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości materiałów biurowych, w tym jeżeli jakość dostarczonych materiałów biurowych uniemożliwia prawidłowe ich wykorzystanie, Zamawiający ma prawo odesłać produkt jako wadliwy lub niesprawny i żądać wymiany na nowy o właściwej jakości. Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wymiany materiału biurowego.

UWAGA:
Podane w powyższym opisie marki produktów stanową tylko przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cech fizykalnych i parametrów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone
w opisie zakresu modernizacji mieszkania i może być oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Miejscowość: adres Zamawiającego Fundacji Nauka dla Środowiska obecnie Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin. Uwaga jeśli w okresie realizacji umowy ulegnie zmiana siedziby Zamawiającego zmianie ulegnie też miejsce dostawy.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i warsztatowych w ramach projektu pn. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Wybór wykonawcy na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i warsztatowych w ramach projektu pn. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020).

Miejsce dostawy: materiały biurowe i warsztatowe należy dostarczyć na adres Zamawiającego Fundacji Nauka dla Środowiska obecnie Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin. Uwaga jeśli w okresie realizacji umowy ulegnie zmiana siedziby Zamawiającego zmianie ulegnie też miejsce dostawy.

Zakres zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na potrzeby projektu pn. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim”, fabrycznie nowych materiałów biurowych i warsztatowych według wykazu przedstawione w załączniku nr 1.
2. Materiały biurowe będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie noszące znamion używania
i być dobrej jakości. Okres gwarancji dostarczanych materiałów biurowych nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
3. Materiały biurowe muszą być opakowane w fabryczne opakowanie typowe dla danego produktu, zaopatrzone
w etykiety identyfikujące dany produkt, muszą posiadać znak firmowy, nazwę produktu, podstawowe dane o produkcie, adres producenta, kraj pochodzenia.
4. Ilości materiałów biurowych zawartych w Formularzu Oferty zostały podane szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych materiałów biurowych z zachowaniem cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający zastrzega możliwość nie zamówienia z listy wskazanych materiałów biurowych niektórych produktów.
5. Ceny jednostkowe wynikające z oferty Wykonawcy nie ulegną podwyższeniu w okresie realizacji umowy, chyba że nastąpi sytuacja, o której mowa w § 8 ust. 3 lit. ii Umowy.
6. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości materiałów biurowych, w tym jeżeli jakość dostarczonych materiałów biurowych uniemożliwia prawidłowe ich wykorzystanie, Zamawiający ma prawo odesłać produkt jako wadliwy lub niesprawny i żądać wymiany na nowy o właściwej jakości. Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wymiany materiału biurowego.

UWAGA:
Podane w powyższym opisie marki produktów stanową tylko przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cech fizykalnych i parametrów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone
w opisie zakresu modernizacji mieszkania i może być oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem

Kod CPV

30000000-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia.
• Realizacji zamówienia w trybie ciągłym począwszy od dnia podpisania umowy do 30.04.2023 roku po uprzednim złożeniu zamówienia telefonicznie lub drogą mailową.
• Realizacji pojedynczego zamówienia w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania.
• Dostarczania na własny koszt materiałów będących przedmiotem zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym (które stanowi załącznik do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym (które stanowi załącznik do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym (które stanowi załącznik do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym (które stanowi załącznik do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym (które stanowi załącznik do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKU NR 1

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą:
i. w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń Projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie, tj. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim”,
ii. w przypadku zmian przepisów prawa np. stawki podatku VAT,
iii. w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia
iv. w przypadku innych okoliczności i zmian nie istotnych, o których wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania, nie wpłynęłaby na krąg podmiotów, ubiegających się o niniejsze zamówienie czy też na wynik postępowaniaWszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty;
2) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik).
3) Pełnomocnictwo dla osób/y podpisujących/cej ofertę, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione (jeśli dotyczy).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena usługi* [C] 100% 100 pkt

* Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi.

Zasady oceny kryterium "Cena usługi" [C].

Będzie brana pod uwagę cena za dla pakietu I za jeden zestaw, a dla pakietu II za poczęstunek na jedno szkolenie miejscowe. Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma 100 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium cena będą obliczone wg poniższego wzoru:

Najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena brutto badanej oferty

gdzie:

C - ilość punktów w kryterium „cena”
1 pkt.= 1%

Wykluczenia

A. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. Fundacją Nauka dla Środowiska, ani z żadnym z Partnerów projektu „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim”, tj. z następującymi podmiotami: KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, „4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA, FUNDACJA POD ANIOŁEM, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES, Gmina Miejska Wałcz. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie załącznika do zapytani. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

943416330

Fax

94 341 63 30

NIP

6691429630

Tytuł projektu

SZOWES - OWES w regionie szczecineckim

Numer projektu

RPZP.07.03.00-32-K002/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE " DUET" ELŻBIETA
OSTROGÓRSKA, UL. ORLA 2B, 75-727 KOSZALIN DATA WPŁYWU: 05.09.2019 godzina 11:00, CENA ZA WSKAZANY KATALOG PRODUKTÓW: 1209,29 zł brutto słownie jeden tysiąc dwieście dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy
Liczba wyświetleń: 102