Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usługi hotelowej, w tym zakwaterowania, wyżywienia, wynajmu sal konferencyjnych, w związku z organizacją konferencji w dniach 9-10 października 2019 r.

Data publikacji: 28.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

1203291

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

TAURON Polska Energia S.A., ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, Kancelaria Ogólna VI piętro, p. 601

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karol Glimos

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

572886358

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi hotelowej, w tym zakwaterowania, wyżywienia, wynajmu sal konferencyjnych, w związku z organizacją konferencji w dniach 9-10 października 2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Świadczenie usługi hotelowej, w tym zakwaterowania, wyżywienia, wynajmu sal konferencyjnych, w związku z organizacją konferencji w dniach 9-10 października 2019 r.

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usługi hotelowej, w tym zakwaterowania, wyżywienia, wynajmu sal konferencyjnych, w związku z organizacją konferencji w dniach 9-10 października 2019 r.

Kod CPV

55100000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie

Harmonogram realizacji zamówienia

9-10.10.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonywali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Usługi hotelowe, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – o ile dotyczy.
2. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu (wg. załącznika nr 2 do Specyfikacji).
3. Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg. załącznika nr 3 do Specyfikacji).
4. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usług hotelowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu Usług Zamawiający może żądać załączenia dokumentów potwierdzających, że Dostawy lub Usługi te zostały wykonane należycie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, to Wykonawca załączy inne dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie Usług (wg. załącznika nr 5 do Specyfikacji).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga 100%.

Największą ilość punktów (100 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy z najniższą ceną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Adres

40-114 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

516116537

NIP

9542583988

Tytuł projektu

Wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej.

Numer projektu

POWR.02.15.00-00-1004/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 193