Strona główna
Logo unii europejskiej

Asystent Zdrowienia w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 28.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-09-2019

Numer ogłoszenia

1203199

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie w Kancelarii: Dziennik Podawczy (pokój nr 31 blok A) lub mailowo na adres: p.nalazek@brodnowski.pl oraz d.brzezinska@brodnowski.pl, w terminie do dnia 04.09.2019 .r (oferty złożone w Kancelarii do 04.09.2019 r. do godz. 15.00). Ofertę złożoną w Kancelarii należy umieścić w kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy wraz z kontaktowym numerem telefonu oraz napisami: „Asystent Zdrowienia w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” i „Nie otwierać do dnia 5 września 2019 r”.
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. Otwarcie ofert odbędzie się w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. w dniu 05.09.2019 r. o godz. 14.00 w Dziale Funduszy Europejskich i Badawczo Rozwojowych. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, zamieszcza na stronie internetowej BIP Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności informację z otwarcia ofert.
Po otwarciu ofert Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców/osoby które będą realizowały przedmiot zamówienia, na indywidulane spotkania. Celem spotkania będzie przeprowadzenie rozmów w oparciu o które komisja dokona oceny Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

p.nalazek@brodnowski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Kulińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 326 57 58

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w ilości minimum 40 godzin w miesiącu w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.”
Zamawiający udzieli zamówienia 1 osobie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie osób na stanowisko Asystenta ds. Zdrowienia i Wsparcia w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w ilości minimum 40 godzin w miesiącu w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamawiający udzieli zamówienia 1 osobie.

Podstawowe obowiązki:
1) ścisła współpraca z Doradcami ds. zdrowienia i wsparcia w zakresie wspierania uczestników projektu,
2) indywidualne wspomaganie procesu zdrowienia uczestników projektu,
3) motywowanie uczestników do angażowania się w przygotowywanie i realizację Indywidualnych Planów Zdrowienia i Wsparcia,
4) dzielenie się doświadczeniami z korzystania z medycznych i niemedycznych programów wsparcia,
5) konsultacje dla członków rodzin uczestników projektu,
6) zaangażowanie w pełnione zadania oraz poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania, sumienność, dyskrecja.

Kod CPV

85300000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi pracy społecznej i podobnej

Harmonogram realizacji zamówienia

30 listopada 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek opisanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj: wykażą łącznie, iż:
• Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia ukończyły kurs przygotowujący do roli Asystenta Zdrowienia, potwierdzony zaświadczeniem,
• Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają minimum 3 miesięczne doświadczenie w pracy lub stażu w placówkach służby zdrowia lub placówkach pomocy społecznej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii w języku polskim, w formie pisemnej.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu.
Złożona oferta powinna zwierać:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy (zawierający oświadczenia Wykonawcy) na załączniku nr 1 do ogłoszenia,
2. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu – w formularzu ofertowym,
3. Oświadczenie do celów ubezpieczeń społecznych – Załącznik nr 2 do ogłoszenia, dotyczący osoby, która będzie realizowała przedmiot zamówienia, jeżeli jest zatrudniona.
4. Zaświadczenia o ukończonym kursie,
5. Zaświadczenie, a w przypadku braku możliwości, otrzymania zaświadczenia, oświadczenie o stażu pracy osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia wraz z podaniem miejsca odbycia stażu,
6. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium – Cena – 100 pkt
Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, o których mowa w projekcie umowy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Cena obejmuje wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi uwzględnić koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego.
Całkowita cena realizacji zamówienia powinna być wyrażona cyfrowo oraz podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów, wynikającą z działania:
P (Ci)=(Cmin/Ci)x100 pkt
Gdzi: P (Ci) – ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „cena”, Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert, Ci- cena brutto oferty badanej.
Zamawiający udzieli Zamówienia osobie, której oferta otrzyma największą ilość punktów, pod warunkiem, że wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

Wykluczenia

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne, na dzień składania ofert, następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu – Oferta pkt 1
2. Zaświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia o ukończeniu kursu przygotowującego do roli Asystenta Zdrowienia
3. Zaświadczenie, a w przypadku braku możliwości otrzymania zaświadczenia, oświadczenie o stażu pracy osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia wraz z podaniem miejsca odbycia stażu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Adres

pl. Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48224430750

Fax

+48224430798

NIP

5252248481

Tytuł projektu

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-DI12/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 301