Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja dwóch budynków zlokalizowanych na Zajezdni Autobusowej MPK Lublin Sp. z o.o. w Lublinie.

Data publikacji: 28.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

1203143

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin, w terminie do dnia 12.09.2019 r. do godz. 15:00.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób „Oferta na termomodernizację dwóch budynków zlokalizowanych na terenie Zajezdni Autobusowej MPK Lublin Sp. z o.o. w Lublinie. Nie otwierać przed dniem 12.09.2019 r. do godz. 15:00”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Tomasik, adres e-mail: zp@mpk.lublin.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

81 71-00-470

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja dwóch budynków na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, tj. budynku głównego i budynku pomocniczego, zlokalizowanych na działce o numerze 1/145.
2. Zakres robót w budynku głównym jednokondygnacyjnym (hala przemysłowa), a w części socjalnej dwukondygnacyjnym, obejmuje następujące prace:
1) modernizacja instalacji c.o., w tym modernizacja węzła c.o., wymiana instalacji c.o.,
2) docieplenie stropodachu,
3) wymiana okien i świetlików dachowych,
4) wymiana drzwi i bram zewnętrznych,
5) wymiana oświetlenia wbudowanego,
6) wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
3. Zakres robót w budynku pomocniczym jednokondygnacyjnym (hala przemysłowa), a w części socjalnej dwukondygnacyjnym, obejmuje następujące prace:
1) modernizacja instalacji c.o.,
2) modernizacja instalacji c.w.u.,
3) wymiana okien,
4) wymiana drzwi/bram,
5) wymiana świetlików dachowych,
6) docieplenie ścian zewnętrznych,
7) docieplenie stropodachu,
8) wymiana oświetlenia wbudowanego,
9) wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na termomodernizacji dwóch budynków na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, tj. budynku głównego i budynku pomocniczego, zlokalizowanych na działce o numerze 1/145.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja dwóch budynków na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, tj. budynku głównego i budynku pomocniczego, zlokalizowanych na działce o numerze 1/145.
2. Zakres robót w budynku głównym jednokondygnacyjnym (hala przemysłowa), a w części socjalnej dwukondygnacyjnym, obejmuje następujące prace:
1) modernizacja instalacji c.o., w tym modernizacja węzła c.o., wymiana instalacji c.o.,
2) docieplenie stropodachu,
3) wymiana okien i świetlików dachowych,
4) wymiana drzwi i bram zewnętrznych,
5) wymiana oświetlenia wbudowanego,
6) wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
3. Zakres robót w budynku pomocniczym jednokondygnacyjnym (hala przemysłowa), a w części socjalnej dwukondygnacyjnym, obejmuje następujące prace:
1) modernizacja instalacji c.o.,
2) modernizacja instalacji c.w.u.,
3) wymiana okien,
4) wymiana drzwi/bram,
5) wymiana świetlików dachowych,
6) docieplenie ścian zewnętrznych,
7) docieplenie stropodachu,
8) wymiana oświetlenia wbudowanego,
9) wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
4. W/w prace termomodernizacyjne obejmują roboty budowlane wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji prac z materiałów własnych, wyłącznie nowych.
5. Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania budowlanego powinny mieć atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
6. Elementy stalowe istniejące oraz nowe zamontowane w budynku powinny być oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi.
7. Ze względu na rozbieżności wymiarowe istniejących otworów okiennych, drzwiowych, otworów na świetliki oraz rozstawy słupów konstrukcyjnych należy przed przystąpieniem do przygotowania i montażu poszczególnych elementów wykonać szczegółowe pomiary w celu dostosowania wielkości elementów przeznaczonych do wbudowania.
8. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisany został w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz audytach energetycznych, które stanowią załącznik do zapytania ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45111100-9 Roboty w zakresie rozbiórek i demontażu
45213300-6 Obiekty budowlane związane z transportem
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-6 Instalacje cieplne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45443000-4 Roboty elewacyjne
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.07.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:
Cena oferty [Xc] - waga 100%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość 100 pkt otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę. Pozostali wykonawcy będą oceniani zgodnie z poniższym wzorem:
Xc = cena najniższa x 100 pkt /cena danego wykonawcy
Xc – ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium cena
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP. Z O.O.

Adres

Antoniny Grygowej 56

20-260 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

(81) 71 00 300

Fax

(81) 525 42 26

NIP

7120157966

Tytuł projektu

Termomodernizacja dwóch budynków zlokalizowanych na Zajezdni Autobusowej MPK Lublin Sp. z o.o. w Lublinie.

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0095/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres wybranego wykonawcy: EDACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Różana 3, Jakubowice Konińskie Kolonia, 21-003 Ciecierzyn. Data wpłynięcia oferty: 12.09.2019 r. Cena oferty - 4 898 286,40 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 347