Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kWp

Data publikacji: 27.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-09-2019

Numer ogłoszenia

1202794

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: albert.pach@gmail.com
2. Termin i data złożenia oferty: 2019-09-11 do godziny 15:00
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

albert.pach@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Albert Pach

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607314270

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 20 kW lecz nie więcej niż 21kW na dachu obiektu znajdującego się pod adresem: Gładyszów 52, 38-315 Uście Gorlickie, oraz wybudowanie konstrukcji drewnianej pod dodatkowe panele fotowoltaiczne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację budynku, na którym instalowana będzie elektrownia fotowoltaiczna, w celu przygotowania oferty. Udostępnienie tej dokumentacji będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim wniosku Wykonawcy i uzgodnieniu terminu.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Gładyszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 20 kWp w ramach projektu „Gospodarstwo Agroturystyczne „Malowane Wierchy” w Gładyszowie – wzorcowe gospodarstwo ekologiczne” o numerze RPMP.04.02.00-12-0241/18

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 20 kWp.

Szczegóły:
• Budowa konstrukcji drewnianej pod dodatkowe moduły PV w architektonicznym stylu nawiązującym do istniejącej zabudowy gospodarczej (rzut konstrukcji przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszego opisu zamówienia – budynek 02 – zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem),
• Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku i konstrukcji drewnianej,
• Montaż optymalizerów,
• Montaż falownika/-ów fotowoltaicznych,
• Montaż osprzętu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z niezbędnymi systemami zabezpieczeń,
• Montaż urządzeń pozwalających monitorowanie pracy zestawu fotowoltaicznego oraz układu pomiarowego (licznika) wyprodukowanej energii elektrycznej współpracującego z inwerterem
• Wykonanie dokumentacji do zgłoszenia instalacji u OSD,
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – do dnia 25.10.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły w treści Zapytania ofertowego nr 1/2019

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły w treści Zapytania ofertowego nr 1/2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły w treści Zapytania ofertowego nr 1/2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły w treści Zapytania ofertowego nr 1/2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły w treści Zapytania ofertowego nr 1/2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Kryteria oceny ofert:
a) Cena – 60%
b) Okres gwarancji na falownik – 10%
c) Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne – 10 %
d) Gwarancja wydajności modułów fotowoltaicznych – 10%
e) Czas reakcji serwisowej – 10%

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 60 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 60 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert
------------------------------------------------------------------------------ x 60
Wartość netto wskazana w badanej ofercie

Okres gwarancji na falownik (min. 10 lat): 10% - Wartość zależna od zadeklarowanego okresu gwarancji na falownik (max 10 pkt.), przyznawana wg zasady:
• Mniej i 10 lat – 2 pkt.,
• Pomiędzy 11 a 14 lat – 5 pkt.,
• 15 i więcej lat – 10 pkt.

Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne (min. 10 lat): 10% - Wartość zależna od zadeklarowanego okresu gwarancji na moduły fotowoltaiczne (max 10 pkt.), przyznawana wg zasady:
• Mniej i 10 lat – 2 pkt.,
• Pomiędzy 11 a 14 lat – 5 pkt.,
• 15 i więcej lat – 10 pkt.

Gwarancja wydajności modułów fotowoltaicznych – 10% - Wartość zależna od zadeklarowanej wartości wydajności modułów fotowoltaicznych w 25 roku ich eksploatacji
(max 10 pkt.), przyznawana wg zasady:
• Mniej i 80% – 2 pkt.,
• Pomiędzy 80,1 a 82,9 % – 4 pkt.,
• Pomiędzy 83 a 84,9 % – 7 pkt.,
• 85% i więcej – 10 pkt.

Czas reakcji serwisowej: 10% - Wartość zależna od zadeklarowanego czasu reakcji serwisowej wyrażonego w godzinach (max 10 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Najkrótszy czas reakcji serwisowej wskazany wśród otrzymanych ofert
-------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
Czas reakcji serwisowej wskazany w badanej ofercie

Pod pojęciem czas reakcji serwisowej Zamawiający rozumie czas liczony w pełnych godzinach zegarowych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia od Zamawiającego informacji o awarii przedmiotu zamówienia przez ustalony kanał komunikacji do przyjazdu pracownika Zamawiającego i podjęcia działań w celu usunięcia awarii.

2) Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a, b, c oraz d. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

Wykluczenia

Szczegóły w treści Zapytania ofertowego nr 1/2019

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ODF ALBERT PACH

Adres

38-315 Gładyszów

małopolskie , gorlicki

Numer telefonu

607314270

NIP

9491647364

Tytuł projektu

Gospodarstwo Agroturystyczne „Malowane Wierchy” w Gładyszowie – wzorcowe gospodarstwo ekologiczne

Numer projektu

RPMP.04.02.00-12-0241/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe „OTECH” Sp. z o.o., ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice, oferta wpłynęła dnia 11 września 2019 roku o godz. 14:57 za pośrednictwem e-maila.
Ocena Oferty :
Oferta zgodnie z Zapytaniem Ofertowym spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Łącznie oferta otrzymała 99,27 pkt.
Oferta została wybrana do realizacji jako najkorzystniejsza.
Liczba wyświetleń: 287