Strona główna
Logo unii europejskiej

ZCP/19/01/007 Zadanie 8. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Potyki 30 i 41 w Rudzie Śląskiej

Data publikacji: 26.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-09-2019

Numer ogłoszenia

1202648

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:
Oferta na wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego pt.:
„ZCP/19/01/007 Zadanie 8. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Potyki 30 i 41 w Rudzie Śląskiej”
Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WEZCP/KOZN/73/2019
z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”
należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Organizatora Postepowania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Broniszewski, e-mail: p.broniszewski@weglokoksenergia.pl; Jakub Homan, e-mail: j.homan@weglokoksenergia.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 32 416 76 52 lub 32 416 76 51

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego pt. „ZCP/19/01/007 Zadanie 8. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Potyki 30 i 41 w Rudzie Śląskiej”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Ruda Śląska Miejscowość: 41-700 Ruda Śląska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego pt. „ZCP/19/01/007 Zadanie 8. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Potyki 30 i 41 w Rudzie Śląskiej”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego pt. „ZCP/19/01/007 Zadanie 8. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Potyki 30 i 41 w Rudzie Śląskiej”.
Zakres realizacji Projektu Budowlano-Wykonawczego:
Należy zaprojektować:
a) sieć ciepłowniczą na odcinku istniejącej sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn100 (pkt.”A”) do pomieszczenia węzła cieplnego w budynku Potyki 41 (pkt.”B”) w technologii rur preizolowanych;
b) sieć ciepłowniczą uwzględniając możliwość późniejszego przyłączenia do sieci ciepłowniczej innych budynków. Szacowana moc 0,75 MW;
c) przejście pod ul. Szpaków, 11-Listopada należy wykonać w rurach osłonowych w powłoce PCV;
d) wprowadzenie rur preizolowanych przyłącza sieci ciepłowniczej bezpośrednio do pomieszczenia węzła cieplnego;
e) instalację alarmowo-zawilgoceniową sieci ciepłowniczej wyposażoną w detektor;
f) na przebudowywanym odcinku sieci zabudowę armatury odcinającej w miejscu wpięcia (pkt”A”);
g) w pomieszczeniu węzła cieplnego zabudowę armatury odcinającej wraz ze spinką cyrkulacyjną oraz odwodnieniem sieci ciepłowniczej;
h) w węźle cieplnym zawór trójdrogowy umożliwiający cyrkulację czynnika grzewczego w sieci ciepłowniczej w okresie letnim przy braku odbioru ciepła, co zapewni odpowiednie parametry pracy węzła;
i) kompaktowy, dwufunkcyjny węzeł cieplny, wg danych z pkt. II Załącznika nr 1 do Zaproszenia.
Usytuowanie pomieszczenia węzła cieplnego należy uzgodnić z administratorem budynków.
Szczegółowe wytyczne dla wykonania Projektu Budowlano-Wykonawczego w ramach realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
Wymagania techniczne i wytyczne dla projektantów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: http://www.weglokoksenergia.pl/zcp/pl/nasza-firma/przetargi/wymagania-techniczne
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zaproszenia – „Projekt Umowy”.

Kod CPV

71320000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła w następującym terminie: nie później niż do dnia 28.02.2020 r. tj. zakończenie wszelkich prac, wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Wykonawca będzie zobowiązany przekazać przedmiot zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym w terminie 30 dni przed ostatecznym terminem realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Organizator Postępowania nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca musi wykazać, że a) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) jako Wykonawca lub Podwykonawca, co najmniej 2 zamówienia podobne do opisanego w niniejszym Zaproszeniu, polegające na wykonaniu projektów technicznych węzłów cieplnych o mocy nie mniejszej niż 45 kW oraz sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych o średnicy nie mniejszej niż DN 50 i długości nie krótszej niż 125 mb – w każdym zamówieniu, wraz z podaniem zakresu, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały prawidłowo ukończone (wymagane np. minimum 2 protokoły odbioru końcowego bez uwag, referencje itp., z których jednoznacznie będzie wynikało, iż Wykonawca spełnia ten warunek).

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym i do czasu zrealizowania przedmiotu umowy, osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone lub przedstawi pisemne oświadczenie innych podmiotów do udostępnienia tych osób.
W wykazie należy m.in. uwzględnić, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym i do czasu zrealizowania przedmiotu umowy: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej terytorialnej Izby inżynierów Budownictwa (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym i do czasu zrealizowania przedmiotu umowy: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej terytorialnej Izby inżynierów Budownictwa (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie).

Dodatkowe warunki

Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 050,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych 00/100)
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania oferty, w jednej z następujących form:
a) pieniężnej, wpłaty na konto Zamawiającego,
nr rachunku 88 1600 1055 1841 3006 1000 0004;
b) gwarancji bankowej;
c) gwarancji ubezpieczeniowej;
d) lub poręczenia bankowego.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, musi być złożone na rzecz Zamawiającego, w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. obejmować okres 40 dni kalendarzowych, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Oferent, który nie wniesie wadium w powyższej wysokości i formie zostanie wykluczony z postępowania. Wadium nie jest oprocentowane.
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Oferent powinien załączyć do oferty przelew. W takim przypadku stwierdzenie, czy Oferent wniósł wadium w pieniądzu przed upływem terminu składania ofert (stwierdzenie wpływu pieniędzy na rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert) nastąpi na podstawie dokumentu otrzymanego z banku, w którym Zamawiający posiada rachunek bankowy, potwierdzającego uznanie rachunku bankowego wskazanego przez Organizatora Postępowania kwotą wadium (wpływ pieniędzy na ten rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
Z wniesionego wadium musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Oferenta złożoną, do Sygnatury Postępowania zakupowego nr: WEZCP/KOZN/73/2019.

Warunki zmiany umowy

Określenie warunków zmiany umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania określają: Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zaproszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta składana w Postępowaniu zakupowym powinna zawierać następujące elementy:
1) OFERTA – Formularz oferty, zgodna z treścią wzoru Załącznika nr 2 do Zaproszenia, zawierająca m.in.: Cenę ryczałtową za wykonanie wybranego zakresu prac w Załącznikach nr 1 do Zaproszenia, o którym mowa w pkt 2 Zaproszenia oraz na warunkach określonych w Projekcie Umowy w sprawie zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia.
2) Wykaz wykonanych zamówień (wg. Wzoru Załącznika nr 4 do Zaproszenia) w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w ust. 9 pkt 2 lit. a) Zaproszenia.
3) Wykaz osób (wg. Wzoru Załącznika nr 5 do Zaproszenia) w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia opisanego w ust. 9 pkt 2 lit b) Zaproszenia.
4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (wg. wzoru Załącznika nr 6 do Zaproszenia).
5) Dowód wniesienia wadium.
6) Harmonogram realizacji (wykres Gantta).
7) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS) albo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG).
8) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8) powyżej, składa:
a) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
10) Oświadczenie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o dzielenie zamówienia
11) Oświadczenie o akceptacji informacji i wymogów określonych w Zaproszeniu, w tym Projektu Umowy Załącznik nr 3 do Zaproszenia.
12) Oświadczenie o akceptacji 40 dniowego terminu związania ofertą zgodnie z ust. 21 pkt 11 Zaproszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Na podstawie informacji i dokumentów zawartych w Ofercie, Organizator Postępowania dokona wstępnej oceny formalnej zdolności Wykonawców do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu i „Regulaminie Udzielania Zamówień” obowiązującego u Zamawiającego.
2) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – Organizator Postępowania będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Cena oferty ostateczna „C” – 90% (waga kryterium)
Skrócony termin realizacji „R” – 10% (waga kryterium)
3) Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
a) Cena oferty ostateczna (po negocjacjach):
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty ostateczna zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny ostatecznej badanej oferty z najtańszą spośród cen ostatecznych przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Zaproszeniu oraz zostali zaproszeni do negocjacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość ostateczną netto po negocjacjach.
Punkty będą liczone według wzoru: C=Cn/Cb x 90 (waga kryterium)
gdzie:
C – ilość punktów w ramach kryterium ceny ostatecznej (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa ostateczna netto spośród ocenianych ofert
Cb – cena ostateczna netto oferty ocenianej
b) Punkty w kryterium skrócony termin realizacji (R) będą liczone w sposób następujący:
Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 pkt za każde skrócenie o pełen 1 dzień kalendarzowy terminu realizacji zamówienia w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego w pkt. 3 Zaproszenia - Terminy realizacji zamówienia, przez Zamawiającego tj. skrócenie o pełen 1 dzień kalendarzowy względem terminu 28.02.2020r.
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt - otrzyma ją Wykonawca oferujący skrócony termin realizacji zamówienia, w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego w pkt. 3 Zaproszenia przez Zamawiającego, o pełne 10 dni (lub dłuższe) kalendarzowe.
Wykonawca deklarujący realizację całości przedmiotu zamówienie w terminie 28.02.2020r. od dnia podpisania umowy otrzyma w kryterium realizacji 0 pkt.
c) Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru: S = C + R
gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty.
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – oferty ważne.
Negocjacje opisano w pkt 14 ppkt 4) Zaproszenia.

Wykluczenia

1) W postępowaniu zakupowym ocena wymagań stawianych Wykonawcom może składać się z dwóch elementów:
a) oceny binarnej (tak/nie) spełnienia warunków dopuszczenia do udziału w Postępowaniu zakupowym, przy której niespełnienie jakiegokolwiek z wymagań formalnych może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania zakupowego,
b) oceny punktowej spełnienia ustalonych warunków podmiotowych.
2) W Postępowaniu zakupowym Kierownik Zamawiającego, na wniosek Zespołu Negocjacyjnego może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:
a) Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań koniecznych dla udziału w Postępowaniu zakupowym,
b) Wykonawca nie wykonał umowy zawartej z Zamawiającym lub inną Spółką z GK WE lub wykonał ją nienależycie, bądź znajduje się w sporze ze Spółką GK WE,
c) Wykonawca wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym lub inną Spółką z GK WE nie z winy Zamawiającego lub siły wyższej,
d) ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
e) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego.
3) Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana jest jako odrzucona.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z O.O.

Adres

Szyb Walenty 32

41-700 Ruda Śląska

śląskie , Ruda Śląska

Numer telefonu

32 2749505

Fax

32 274 95 05

NIP

6411006444

Tytuł projektu

Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej

Numer projektu

POIS.01.07.02-00-0006/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zespół Projektowo Realizacyjny PRO-SAN s.c. W. Foltman, K. Sobota-Foltman
ul. Gliwicka 20, 41-902 Bytom
e-mail:prosanbytom@interia.pl
Oferta złożona w dniu 02.09.2019r. o godz. 10:37
- cena 34.000,00 PLN netto; Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia: 10 dni
Oferta po negocjacjach z dnia 12.09.2019r.:
- Cena ofertowa netto (po negocjacjach) „C”: 34.000,00 PLN netto; Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia „R”: 10 dni
Liczba wyświetleń: 199