Strona główna
Logo unii europejskiej

„Środki trwałe, które zostaną skonfigurowane w jeden kompletny i kompatybilny ciąg technologiczny służący do wyprodukowania oraz opakowania lodów wraz z oprogramowaniem do zarządzania produkcją”

Data publikacji: 23.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-09-2019

Numer ogłoszenia

1202546

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego (w załączeniu):
II.5) Opis sposobu przygotowania i składania ofert
II.5.1) Języki, w których można sporządzać oferty
Polski – dotyczy zarówno oferty, jak i wszystkich załączników.
II.5.2) Sposób przygotowania oferty:
II.5.2.1. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony Załącznik nr 5.
II.5.2.2. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na części (Zadania nr 1, 2, 3 i 4). Wykonawca może złożyć ofertę na jedno wybrane zadanie (Zadanie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3 lub Zadanie nr 4), na dwa lub trzy dowolne zadania lub na wszystkie cztery zadania (części).
II.5.2.3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
II.5.2.4. Każda strona oferty wraz załącznikami powinna być ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę/przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w aktualnych dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub osoby upoważnionej.
II.5.2.5. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć ważny dokument pełnomocnictwa podpisany przez osoby umocowane do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
II.5.2.6. Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
II.5.2.7. Jako załącznik do formularza oferty, wykonawca powinien dołączyć specyfikacje techniczne wraz z opisem oferowanych urządzeń i oprogramowania w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
II.5.2.8. W przypadku wystąpienia błędów z wyłączeniem błędów w zakresie kryteriów oceny ofert, dopuszcza się możliwość poprawy treści złożonej oferty. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o poprawienie stwierdzonych nieprawidłowości (z wyłączeniem błędów w zakresie kryterium ceny i pozostałych kryteriów) wyznaczając w tym celu odpowiedni termin (nie krótszy niż 3 dni).

II.5.4) Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna być zamknięta oraz nieprzezroczysta, a także posiadać oznaczenia w postaci:
1) Nazwy oferenta
2) Numeru zapytania ofertowego, do którego odnosi się złożona oferta
3) Tytuł / nazwę zamówienia, do którego odnosi się złożona oferta.
Koperta powinna zawierać napis: „Nie otwierać przed 24.09.2019r. godz. 10:00”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Siernicki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502 662 840

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie środków trwałych składających się na jeden kompletny ciąg technologiczny służący do wyprodukowania lodów zgodnie z patentem oznaczonym numerem P.417981.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Suwałki Miejscowość: Suwałki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pod nazwą „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych celem zaoferowania nowatorskiej gamy lodów funkcjonalnych o niepowtarzalnych właściwościach odżywczych” w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „Getak’s” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach.

Przedmiot zamówienia

Sekcja III: Przedmiot zamówienia

III.1) Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie środków trwałych składających się na jeden kompletny ciąg technologiczny służący do wyprodukowania lodów zgodnie z patentem oznaczonym numerem P.417981.

III.2) Postępowanie podzielone jest na cztery zadania (cztery części):

ZADANIE NR 1 – LINIA PRODUKCYJNA:
Zadanie obejmuje dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie następujących elementów ciągu technologicznego służącego do produkcji i opakowania lodów:
1. Linii technologicznej do przygotowania mieszanki lodowej (1 sztuka)
2. Zbiornika na olej kokosowy (1 sztuka)
3. Zbiorników na czekoladę białą i ciemną (łącznie 2 sztuki)
4. Stacji uzdatniania wody (1 sztuka)
5. Sprężarki śrubowej powietrza (1 sztuka)
6. Instalacji chłodniczej (1 sztuka)
7. Drukarki atramentowej do nadruku daty na pojedynczych sztukach lodów (6 sztuk)
8. Drukarki do oznaczania kartonów zbiorczych (2 sztuki)
9. Zaklejarki kartonów zbiorczych (2 sztuki)
10. Linii do pakowania lodów w kartony (1 sztuka)
11. Wytwornicy pary (1 sztuka)
12. Chłodnicy (6 sztuk)
13. Zbiornika na syrop glukozowy (1 sztuka)
14. Zespołu wykrywającego metale (1 sztuka)
15. Wagosuszarki (1 sztuka)
16. Cieplarki (1 sztuka)
17. System stołów ważących (1 sztuka)
18. Linii do produkcji lodów (1 sztuka)
19. Wytwornicy wody lodowej (2 sztuka)
Szczegółowa specyfikacja urządzeń wchodzących w skład ciągu technologicznego znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
ZADANIE NR 2 – POMPA CIEPŁA:
Zadnie obejmuje wykonanie i uruchomienie pompy ciepła typu woda-woda o parametrach umożliwiających ogrzewanie zakładu produkcyjnego, wg. specyfikacji wskazanej w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
ZADANIE NR 3 – STACJA TRANSFORMATOROWA:

Zadanie obejmuje wykonanie i uruchomienie stacji transformatorowej o parametrach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

ZADANIE 4 – OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ:

Zadanie obejmuje zakup oprogramowania o funkcjonalnościach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego nr 1/08/2019.

Kod CPV

42215000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42215000-6
42511110-5
45331100-7
42500000-1
31170000-8
30232150-0
30232000-4
44611410-3
44615000-4
31140000-9
42513000-5
48000000-8
48300000-0

Harmonogram realizacji zamówienia

III.10) Czas realizacji zamówienia
Zadania 1 – 3:
Okres realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 marca 2020 r.
Zadanie 4 (Oprogramowanie):
Okres realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą oświadczenie, iż posiadany przez nich potencjał techniczny umożliwi terminową realizację przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element Formularza Oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą oświadczenie, iż ich sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element Formularza Oferty.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego (w załączeniu)

Warunki zmiany umowy

V.6) Warunki zmiany umowy
V.6.1) Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
1) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) nastąpi zmiana harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Instytucją Pośredniczącą;
3) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne.
V.6.2) Wszelkie zmiany umowy będą wymagały dla swej ważności formy pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

V.7) Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
V.7.1) Oświadczenia zawarte w Formularzu Oferty.
V.7.2) Dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych towarów ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania.

Zamówienia uzupełniające

V.8) Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Cena oferty - waga 60%
Okres gwarancji - waga 40%

1. Kryterium „Cena oferty”
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna odpowiednio zgodnie z poniższym wzorem:

Cena min
Wcena = -------------------- * 0,6 * 100 pkt.
Cena bad

gdzie
Wcena – oznacza liczbę punktów uzyskanych w danym kryterium
Cena min – oznacza minimalną kwotę zaoferowaną wśród ofert podlegających ocenie
Cena bad – oznacza kwotę zaoferowaną w ofercie podlegającej ocenie
Waga – oznacza wagę kryterium wyrażoną w procentach

Wyliczenia będą dokonywane w walucie PLN. W przypadku oferty złożonej w walucie EURO na potrzeby dokonania oceny oferty Zamawiający dokona przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie EURO na walutę PLN – na zasadach określonych w pkt. II.5.3.4. niniejszego zapytania.

Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 60 punktów.

2. Kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”
Wykonawca otrzyma punkty za zaoferowanie wydłużenia okresu gwarancji na przedmiot umowy ponad wymagany okres 12 miesięcy. Maksymalny okres, o który Wykonawca może przedłużyć gwarancję wynosi 240 miesięcy. Wykonawca wskazuje w ofercie liczbę miesięcy, o którą oferuje wydłużenie okresu gwarancji. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres wydłużonej gwarancji (ilość miesięcy ponad wymagane 12 miesięcy) liczony w miesiącach, a każda następna odpowiednio zgodnie z poniższym wzorem:


Okres gwarancji bad
WGwar = ------------------------------------------ * 0,4 * 100 pkt.
Okres gwarancji max

gdzie
WGwar – oznacza liczbę punktów uzyskanych w danym kryterium
Okres gwarancji max – oznacza maksymalny okres gwarancji liczony w miesiącach, zaoferowany wśród ofert podlegających ocenie
Okres gwarancji bad – oznacza okres gwarancji liczony w miesiącach, zaoferowany w ofercie podlegającej ocenie
Waga – oznacza wagę kryterium wyrażoną w procentach

Wykonawca jest obowiązany podać okres czasu o jaki wydłuży okres gwarancji i wprowadzić go w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2. W przypadku braku wydłużenia okresu gwarancji Wykonawca wpisuje w treści formularza cyfrę „0”.

Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 40 pkt.
Złożone oferty zostaną ocenione według następującej formuły:

W = Wcena + Wgwar

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w niniejszej ocenie końcowej: 100 pkt.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

V.5) Wykluczenia
V.5.1) Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
V.5.2) Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.
V.5.3) Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie w przedmiocie istnienia lub braku podstaw do wykluczenia stanowiące element Formularza Oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "GETAK'S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wojska Polskiego 104

16-400 Suwałki

podlaskie , Suwałki

Numer telefonu

87 566 72 04

Fax

875667204

NIP

8441925346

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych celem zaoferowania nowatorskiej gamy lodów funkcjonalnych o niepowtarzalnych właściwościach odżywczych

Numer projektu

POIR.03.02.01-20-0008/17-03

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZADANIE 1 – LINIA PRODUKCYJNA
Nazwa Wykonawcy:
TEKNOICE S.R.L.
Via Lazio 37, 20090 Buccinasco (MI) ITALY (Włochy)
Cena oferty: 22.480.000,00 zł netto; 27.650.400,00 zł brutto
Data wpływu oferty: 23.09.2019 r. godz. 10.52

ZADANIE 2 – POMPA CIEPŁA
Nazwa Wykonawcy:
LARTECH Tomasz Grygutis
Ul. Wojska Polskiego 84, 16 – 400 Suwałki
Cena oferty: 258.500,00 zł netto, 317.955,00 zł brutto
Data wpływu oferty: 24.09.2019 r. godz. 8.00

ZADANIE 3 – STACJA TRANSFORMATOROWA
Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Zadania nr 3. Wszystkie złożone oferty zawierają ceny przewyższające budżet Zamawiającego przeznaczony na realizację Zadania nr 3. Z powyższych przyczyn nie dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

ZADANIE 4 – OPROGRAMOWANIE
Nazwa Wykonawcy:
Arkadiusz Wojtal PPHU Koni
Ul. Grobla Świętego Jerzego 13, 82 – 300 Elbląg
Cena oferty: 68.959,00 zł netto, 84.819,57 zł brutto
Data wpływu oferty: 19.09.2019 r. godz. 9.36
Liczba wyświetleń: 479