Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na budowę wiaty i tężni solankowej oraz dostawę i montaż poidełka wody mineralnej na potrzeby Centrum Promocji Zdrowia SANVIT w Iwoniczu – Zdroju.

Data publikacji: 23.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

1202517

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z wnioskiem Wykonawcy o udostępnienie rzutu zagospodarowania terenu objętego zapytaniem ofertowym na budowę wiaty i tężni solankowej oraz dostawę i montaż poidełka wody mineralnej na potrzeby Centrum Promocji Zdrowia SANVIT w Iwoniczu – Zdroju w części ogłoszenia pn. "Pytania i wyjaśnienia" przestawiamy rzuty ww. zagospodarowania terenu. Z uwagi na powyższe, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu na prawidłowe przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin ich składania tj.: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Ks. Jana Rąba 1, 38-440 Iwonicz Zdrój (sekretariat) do dnia 12.09.2019 r. godz. 10:00.

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na budowę wiaty i tężni solankowej oraz dostawę i montaż poidełka wody mineralnej na potrzeby Centrum Promocji Zdrowia SANVIT w Iwoniczu – Zdroju”. W przypadku braku ww. danych na kopercie, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Ks. Jana Rąba 1, 38-440 Iwonicz Zdrój (sekretariat) do dnia 10.09.2019 r. godz. 10:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Ciejka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504396764

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty i tężni solankowej, dostawa i montaż poidełka wody mineralnej oraz zagospodarowanie terenu w formie ścieżki zmysłów na potrzeby Centrum Promocji Zdrowia SANVIT w Iwoniczu – Zdroju.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: krośnieński Miejscowość: Iwonicz - Zdrój

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa wiaty i tężni solankowej, dostawa i montaż poidełka wody mineralnej oraz zagospodarowanie terenu w formie ścieżki zmysłów na potrzeby Centrum Promocji Zdrowia SANVIT w Iwoniczu – Zdroju.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty i tężni solankowej, dostawa i montaż poidełka wody mineralnej oraz zagospodarowanie terenu w formie ścieżki zmysłów na potrzeby Centrum Promocji Zdrowia SANVIT w Iwoniczu – Zdroju.
Podstawa opracowania oferty:
Podstawą opracowania oferty jest dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Wymagane jest, aby wszystkie konieczne roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby i urządzenia posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155) oraz posiadały wymagane certyfikaty.

Sposób obliczenia ceny.
Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z dokumentacji projektowej, uwzględniać wymagania i informacje Zamawiającego zamieszczone
w zapytaniu ofertowym i wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz na portalu https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. Musi także uwzględniać wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania a w dokumentacji tej nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia, musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia od przejęcia placu budowy aż do przekazania obiektu Użytkownikowi. Cena obliczona w ten sposób będzie miała charakter ryczałtowy.

Stosowanie materiałów równoważnych.
- Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy lub równoważne.
- Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.

Wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno -wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie.
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych niniejszym zapytaniem należy załączyć do oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych materiałów lub urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie
z opinii ekspertów.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:
W okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 80 000.00 zł.

Okres gwarancji i rękojmi:
Wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi: 5 lat,

Kod CPV

45111291-4

Nazwa kodu CPV

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45215110-1 Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk
34928210-3 Wiaty drewniane
34930000-5 Urządzenia wodne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 28.02.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż w trakcie realizacji zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji przynajmniej:
- jedną osobą - Kierownikiem budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą, co najmniej 5 - letnie doświadczenie w uzyskanej specjalności. Osoba ta podczas realizacji robót będzie pełnić ze strony Wykonawcy funkcję kierownika budowy.

UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający wymaga pod rygorem niedopuszczenia do przetargu wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: PEKAO S.A. 77 1240 6250 1111 0010 1982 2278 tytuł przelewu „Wadium do zapytania ofertowego”.
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 2., przed upływem terminu składania ofert.
4. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium zostanie odrzucona.
5. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający pobraną kwotę zachowa.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi niniejszą umową lub treścią powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Strony mogą dokonać zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

1.1. zmiany terminu wykonania umowy:
a) pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach,
b) Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych lub przedłuża się termin bieżącego ich uzgodnienia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac lub uzgodnień trwających powyżej 5 dni,
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,
d) zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.
Opóźnienia, o których mowa wyżej muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie, których, strony ustalą nowe terminy.

1.2. zmiany umówionego zakresu robót:
a) koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
b) konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,
c) zamiany materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego
Do zmian, o których mowa w pkt 1.2. należą w szczególności zmiany:
− powodujące poprawienie parametrów technicznych;
− wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny,
− wynikające braku dostępności na rynku materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową lub zmiany obowiązujących przepisów.
− wynikające z konieczności wykonania rozwiązań równoważnych z powodu uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
− wynikające z ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,
− jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (art. 3571 kc).

1.3 zmiany wynagrodzenia:
a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT
b) uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego
b) ograniczenia zakresu robót.

1.4. zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego robót, o którym mowa § 1 ust 5 umowy bez zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia.

2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w pkt 5.1 zapytania ofertowego należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym . Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Forma dokumentu: oryginał.
2 Wykaz osób
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Forma dokumentu: oryginał. Wykaz osób stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Inne wymagane dokumenty:
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Pełnomocnictwo
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
- wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
- wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Kryterium „Cena” – 100 pkt.

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

liczba punktów oferty ocenianej = cena oferty najniżej skalkulowanej / cena oferty ocenianej x 100

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

Wykluczenia

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Z postępowania zostanie wykluczony Wykonawca który nie spełnia warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA "SANVIT" SP. Z O.O.

Adres

ks. Jana Rąba 1

38-440 Iwonicz-Zdrój

podkarpackie , krośnieński

Numer telefonu

48 13 43 504 11

NIP

9512056830

Tytuł projektu

Rozwój usług lecznictwa uzdrowiskowego Centrum Promocji Zdrowia "Sanvit” sp. z o.o.

Numer projektu

RPPK.06.01.00-18-0021/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Remontowo – Budowlana REM-BUD Dariusz Kwolek
Łężany ul. por. Władysława Barana 26, 38-423 Miejsce Piastowe
Cena oferty: 332 100,00 zł
Data wpłynięcia oferty: 10.09.2019 r.
Liczba wyświetleń: 152