Strona główna
Logo unii europejskiej

obsługę od strony techniczno - organizacyjnej imprezy masowej pn.: „Zakończenie lata w Lisowicach” w dniu 20 września 2019 roku

Data publikacji: 22.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-09-2019

Numer ogłoszenia

1202288

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 29 sierpnia 2019 roku w treści zapytania ofertowego zmianie uległ termin składania ofert zapytania ofertowego z dnia 30 sierpnia 2019 roku godziny 10.30 na dzień 04 września 2019 roku do godziny 10.00. W związku z powyższym zmianie uległ również termin otwarcia ofert z dnia 30 sierpnia 2019 roku godziny 10.40 na dzień 04 września 2019 roku godzina 10.10. Dodano również załącznik informujący o przedłużeniu terminu składania ofert.
W treści zapytania w punkcie "Przedmiot zamówienia" - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zmieniono zapis informujący o rozmieszczeniu plakatów promocyjnych na: "- plakaty promocyjne – opracowanie graficzne plakatów promocyjnych imprezę z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WŁ pod adresem: www.rpo.lodzkie.pl (wzór plakatu należy przesłać do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 7 września 2019 r.), druk w formacie A2 – 100 sztuk, rozwieszenie plakatów promocyjnych na tablicach i słupach informacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz Gminy Koluszki (pierwsza partia do dnia 13 września 2019 r., druga partia (uzupełnienie w miejscach brakujących) do dnia 16 września 2019 r., trzecia partia (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego) do dnia 18 września 2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w następujący sposób:
„Urząd Miejski w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki.
Oferta na: obsługę od strony techniczno - organizacyjnej imprezy masowej pn.: „Zakończenie lata w Lisowicach” w dniu 20 września 2019 roku.
Nie otwierać przed dniem 04 września 2019 roku do godz. 10.00”
- Oferty można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy
ul. 11 Listopada 65.
- Oferty można składać w terminie do dnia 04 września 2019 roku do godziny 10.00.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 września 2019 roku o godzinie 10.10 w pokoju nr 215 II piętro.
- Otwarcie ofert jest jawne.
- O zachowaniu terminu dostarczenia oferty decyduje data wpływu na Kancelarię, a nie data stempla pocztowego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

um@koluszki.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Olek, Tomasz Stachlewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

44 725 67 75, 44 725 67 19

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na kompleksowym zabezpieczeniu od strony techniczno - organizacyjnej przebiegu imprezy masowej pn.: „Zakończenie lata w Lisowicach” w dniu 20 września 2019 roku.
Po stronie oferenta leży:
1. Zapewnienie pracowników pomocniczych wydarzenia „Zakończenie lata w Lisowicach” w dniu 20 września 2019 roku.
2. Zapewnienie miejsc noclegowych z obiadem w dniu 20.09.2019 r. oraz śniadaniem w dniu 21.09.2019 r. w hotelu minimum 3 * dla artystów.
3. Zapewnienie 20 sztuk koszy na odpady wraz z uprzątnięciem terenu.
4. Zapewnienie 4 sztuk namiotów wraz z wyposażeniem na cele garderoby dla artystów.
5. Wykonanie 200 sztuk identyfikatorów wraz ze smyczami.
6. Opracowanie graficzne, druk oraz rozwieszenie plakatów promocyjnych (100 sztuk) na terenie Gminy Koluszki oraz Gminy Brzeziny.
7. Zapewnienie minimum 2 sztuk gaśnic proszkowych posiadających legalizację.


Podana kwota musi zawierać koszty realizacji powyższych usług.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: łódzki wschodni Miejscowość: Lisowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu realizowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Gminy Koluszki pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na kompleksowym zabezpieczeniu od strony techniczno - organizacyjnej przebiegu imprezy masowej pn.: „Zakończenie lata w Lisowicach” w dniu 20 września 2019 roku.
Po stronie oferenta leży:
1. Zapewnienie pracowników pomocniczych wydarzenia „Zakończenie lata w Lisowicach” w dniu 20 września 2019 roku.
2. Zapewnienie miejsc noclegowych z obiadem w dniu 20.09.2019 r. oraz śniadaniem w dniu 21.09.2019 r. w hotelu minimum 3 * dla artystów.
3. Zapewnienie 20 sztuk koszy na odpady wraz z uprzątnięciem terenu.
4. Zapewnienie 4 sztuk namiotów wraz z wyposażeniem na cele garderoby dla artystów.
5. Wykonanie 200 sztuk identyfikatorów wraz ze smyczami.
6. Opracowanie graficzne, druk oraz rozwieszenie plakatów promocyjnych (100 sztuk) na terenie Gminy Koluszki oraz Gminy Brzeziny.
7. Zapewnienie minimum 2 sztuk gaśnic proszkowych posiadających legalizację.


Podana kwota musi zawierać koszty realizacji powyższych usług.

II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- obsługa wydarzenia – zapewnienie kompleksowej obsługi obiektu poprzez wynajęcie pracowników do prac polegających na załadunku i rozładunku sprzętu, rozłożeniu i złożeniu zaplecza w ilości minimum 4 osób.
- usługa hotelowa – zapewnienie usługi hotelowej (noclegu wraz z wyżywieniem (obiad w dniu 20.09.2019 r. oraz śniadanie w dniu 21.09.2019 r.)) w hotelu minimum 3* na potrzeby artystów wydarzenia (szczegółowy opis ilości miejsc w załączniku nr 3 (zespół Artysta 1), załącznik nr 4 (zespół Artysta 2) oraz załącznik nr 5 (zespół Artysta 3).
- odpady komunalne – zapewnienie usługi polegającej na uprzątnięciu odpadów z miejsca wydarzenia wraz z podstawieniem 20 koszy na opady. Po zakończeniu wydarzenia teren imprezy należy uprzątnąć do podstawionych przez Organizatora kontenerów.
- garderoby – zapewnienie 4 sztuk namiotów na potrzeby przygotowania zaplecza dla artystów wraz z niezbędnym wyposażeniem (gotowe na godzinę 10.00):
• Garderoba 1 (Artysta 1) – zapewnienie samodzielnej, posiadającej podłogę, oznaczonej nazwą zespołu garderoby (namiotu), znajdującej się przy scenie, mogącej pomieścić 8 osób – wyposażenie oraz artykuły spożywcze zgodnie z załącznikiem nr 6
• Garderoba 2 (Artysta 2) - zapewnienie samodzielnej, posiadającej podłogę, oznaczonej nazwą zespołu garderoby (namiotu), znajdującej się przy scenie, mogącej pomieścić 13 osób - wyposażenie oraz artykuły spożywcze zgodnie z załącznikiem nr 7
• Garderoba 3 (Artysta 3) – zapewnienie samodzielnej, posiadającej podłogę, oznaczonej nazwą zespołu garderoby (namiotu), znajdującej się przy sceniemogącej pomieścić 11 osób - wyposażenie oraz artykuły spożywcze zgodnie z załącznikiem nr 8
• Garderoba 4 (VIP) - namiot w sąsiedztwie sceny - wyposażenie oraz artykuły spożywcze zgodnie z załącznikiem nr 9
- identyfikatory – usługa polegająca na opracowaniu projektu identyfikatorów dla obsługi wydarzenia oraz ich wydrukowanie, zalaminowanie oraz dostarczenie Zamawiającemu wraz ze smyczami w ilości 200 sztuk zgodnie z załącznikiem nr 10 Przed wykonaniem identyfikatorów należy uzgodnić projekt z Zamawiającym.
- plakaty promocyjne – opracowanie graficzne plakatów promocyjnych imprezę z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WŁ pod adresem: www.rpo.lodzkie.pl (wzór plakatu należy przesłać do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 7 września 2019 r.), druk w formacie A2 – 100 sztuk, rozwieszenie plakatów promocyjnych na tablicach i słupach informacyjnych na terenie Gminy Koluszki oraz Gminy Koluszki (pierwsza partia do dnia 13 września 2019 r., druga partia (uzupełnienie w miejscach brakujących) do dnia 16 września 2019 r., trzecia partia (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego) do dnia 18 września 2019 r.-
- gaśnice – zapewnienie 2 sztuk w pełni sprawnych, posiadających legalizację gaśnic proszkowych na potrzeby zabezpieczenia zaplecza koncertu.

Kod CPV

92000000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia:
20 września 2019 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
- Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 100%,

Najtańsza oferta otrzyma 100 pkt a pozostałe proporcjonalnie mniejszą liczbę punków.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KOLUSZKI

Adres

11 Listopada 65

95-040 Koluszki

łódzkie , łódzki wschodni

Numer telefonu

44 725 67 00

Fax

44 714 58 15

NIP

7282471753

Tytuł projektu

ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LISOWICE

Numer projektu

RPLD.06.02.01-10-0043/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Gminy Koluszki.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach ul. 3 Maja 2, 95-040 Koluszki - 14 500,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 152