Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu informatycznego i multimedialnego w ramach projektów pn. „Wiem więcej – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów PZS 2” oraz „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość uczniów” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Data publikacji: 22.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-08-2019

Numer ogłoszenia

1202156

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 27.08.2019 r. Zamawiający wprowadza modyfikację do załącznika nr 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu informatycznego i multimedialnego w ramach projektów pn. „Wiem więcej – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów PZS 2” oraz „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość uczniów”. Wprowadzona modyfikacja nie wpływa nie przedłużenie terminu składania ofert.

W dniu 26.08.2019 r. Zamawiający wprowadza modyfikację do załącznika nr 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu informatycznego i multimedialnego w ramach projektów pn. „Wiem więcej – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów PZS 2” oraz „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość uczniów”. Wprowadzona modyfikacja nie wpływa nie przedłużenie terminu składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Trzebnicy przy ul. Stefana Żeromskiego 25, 55-100 Trzebnica, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Oferty będą przyjmowane w dni powszednie, w godzinach: 8.00-15.00.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka) w sposób uniemożliwiający odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
3. Na opakowaniu należy umieścić informację:
Dostawa sprzętu informatycznego i multimedialnego w ramach projektów pn. „Wiem więcej – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów PZS 2” oraz „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość uczniów”.
4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wskazanym w pkt 1 zostaną zwrócone Oferentom nieotwarte.
5. Wszystkie oferty złożone faxem lub mailem nie będą rozpatrywane.
6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
7. Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz zastrzega możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – omyłki w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, w trakcie dokonywania działania matematycznego, które mają charakter oczywisty. Oznacza to, że nie budzą one wątpliwości co do faktu popełnienia omyłki rachunkowej oraz sposobu dokonania stosownej korekty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
9. Zamawiający odpowie na ewentualne zapytania Oferentów, które wpłyną mailem lub listownie do dnia 27.08.2019 r. do godz. 12.00.
10. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszego zaproszenia ofertowego. Dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.pzs2-trzebnica.pl oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Furtak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 663 803 785, e-mail: pzs2modernizacja@gmail.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i multimedialnego w ramach projektów pn. „Wiem więcej – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów PZS 2” oraz „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość uczniów” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zamówienie realizowane jest w imieniu Beneficjenta przez:
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy (realizator projektów)
ul. Żeromskiego 25
55-100 Trzebnica
NIP: 9151330817

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: trzebnicki Miejscowość: Trzebnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i multimedialnego w ramach projektów pn. „Wiem więcej – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów PZS 2” oraz „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość uczniów” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia ofertowego. Termin realizacji zamówienia: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Zamówienie realizowane jest w imieniu Beneficjenta przez:
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy (realizator projektów)
ul. Żeromskiego 25
55-100 Trzebnica
NIP: 9151330817

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30213100-6 Komputery przenośne
30213300-8 Komputery biurkowe
30237450-8 Tablety graficzne
30231300-0 Monitory ekranowe
32322000-6 Urządzenia multimedialne
38652100-1 Projektory
30237200-1 Akcesoria komputerowe
32340000-8 Mikrofony i głośniki
30232100-5 Drukarki i plotery
48322000-1 Pakiety oprogramowania graficznego
39162100-6 Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają doświadczenie w realizacji podobnych dostaw, tj. zrealizowali co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego, z których jedna o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie wykazu dostaw (zał. nr 3) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Oferent nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w tym oświadczenie Oferenta.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy (zał. nr 2).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy (zał. nr 2).

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności w przypadku zmian na rynku usług objętych niniejszym postępowaniem, wystąpienia istotnych trudności w pozyskaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki podatku VAT,
3) w sytuacjach których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a niepowstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego,
4) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:
a. wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
b. modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia.
lub będą polegały w szczególności na:
i. skróceniu terminu wykonania umowy, przyśpieszenie ukończenia usług,
ii. obniżeniu kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu zamówienia,
iii. obniżeniu kosztu wykonania przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,
5) zmiany terminu realizacji z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego,
6) zmiany terminu realizacji umowy lub harmonogramu prac w związku z wystąpieniem potrzeby udzielenia zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego,
7) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, niestanowiących jego problemów organizacyjnych – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji zdarzeń,
8) zmiany korzystnej dla Zamawiającego naruszającej równowagę ekonomiczną umowy oraz wpływającej na zmianę przedmiotu zamówienia, w przypadku zmiany okoliczności faktycznych sprawiających, że dalsza realizacja zamówienia publicznego w obecnym kształcie nie leżałaby w interesie publicznym,
9) zmiany sposobu spełnienia świadczenia z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków w wyniku których spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy o zamówienie,
10) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w sytuacji, gdy już po wyborze oferty zmieniły się okoliczności w sposób uniemożliwiający zawarcie umowy na warunkach wynikających z oferty,
11) zmiany danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.
Zmiana umowy jest także dopuszczalna przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 ust. 22 lit. b) do e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących dokumentów:
zał. nr 2 – formularz ofertowy
zał. nr 3 – wykaz dostaw
zał. nr 4 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena oferty powinna być podana w formularzu ofertowym (zał. nr 2).
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, które powinny być obliczone na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Walutą obowiązującą jest PLN.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę – waga: 70 pkt,
2) Okres gwarancji, na jaki Wykonawca przedłuża minimalną określoną w zał. nr 1 – waga: 15 pkt,
3) Termin realizacji zamówienia – waga: 15 pkt.
5. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Przyjmuje się, że 1 pkt = 1%. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie według następujących zasad:
1) Cena oferty
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za poszczególne części przedmiotu zamówienia obliczona przez wykonawcę zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa i podanej w Formularzu ofertowym (według wzoru zał. nr 2). Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
Liczba punktów = Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty/Cena brutto oferty badanej x 70
2) Okres gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu ofertowym okresu gwarancji.
Punkty zostaną przyznane za przedłużenie gwarancji jakości na dostawę objętą przedmiotem zamówienia o okres dłuższy niż ustalony/wymagany minimalny zgodnie z zał. nr 1.
Jeżeli Wykonawca przedłuży okres gwarancji o:
- 1 rok – uzyska 5 pkt,
- 2 lata – uzyska 10 pkt,
- 3 lata – uzyska 15 pkt.
W przypadku, gdy Oferent nie wpisze w Formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Oferent zaoferował minimalny okres gwarancji (zgodnie z zapisami zał. nr 1).
3) Termin realizacji zamówienia rozumiany jako termin dostawy, podany w dniach, w czasie którego należy wykonać wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia
Punkty zostaną przyznane za zaoferowanie krótszego terminu dostawy w stosunku do maksymalnego terminu realizacji zamówienia wynoszącego do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Najdłuższy możliwy termin dostawy wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji umowy dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, oferta będzie podlegała odrzuceniu. Najkrótszy możliwy termin dostawy uwzględniony do oceny przez Zamawiającego: 3 dni kalendarzowe. W przypadku zaoferowania terminu dostawy krótszego niż minimalny termin (3 dni kalendarzowe) Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin 3 dni. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w Formularzu ofertowym” terminu dostawy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin 14 dni kalendarzowych.
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według poniższego zestawienia:
- od 3 do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 15 pkt,
- od 8 do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 10 pkt,
- od 11 do 13 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 3 pkt,
- 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 0 pkt.
Jeżeli Oferent, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył ofertę ważną i najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch lub więcej Oferentów, Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji i zwrócenia się do tych Oferentów o złożenie w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT TRZEBNICKI

Adres

ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6

55-100 Trzebnica

dolnośląskie , trzebnicki

Numer telefonu

713879501

Fax

713120111

NIP

9151605763

Tytuł projektu

Nowa jakość kształcenia zawodowego, szansą na lepszą przyszłość uczniów.

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0008/18-00

Inne źródła finansowania

Projekty pn. „Wiem więcej – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów PZS 2” oraz „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość uczniów” dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 303