Strona główna
Logo unii europejskiej

Zestaw foteli do elektrycznego zespołu trakcyjnego / Complete set of seats for an electric traction vehicle

Data publikacji: 22.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-09-2019

Numer ogłoszenia

1202130

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedłużono termin składania ofert.
W związku z faktem, iż kryterium dostępowe związane z posiadaniem certyfikatu IRIS znacząco ogranicza konkurencyjność i znacznie wykracza ponad standardy kolejowe w przypadku dostawy foteli, decydujemy się usunąć niniejszy zapis z kryteriów dostępowych w celu dopuszczenia większej ilości oferentów do niniejszego postępowania ofertowego.

Due to the fact that access criterium related to owning an IRIS certificate is significantly limiting the competetiveness and greatly exceeds railway standards applicable to the delivery of seats, we decided to remove this requirement from the list of access criteria in order to accept greater number of potencial manufacturers.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć:
• w siedzibie Zamawiającego tj.: ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz
lub
• drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty.ezt@pesa.pl

Bids should be submitted:
• to the Ordering Party’s seat, i.e.: at Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz
or
• electronically to e-mail address: oferty.ezt@pesa.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty.ezt@pesa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

w sprawach handlowych (in commercial matters): Magdalena Kwiatkowska magdalena.kwiatkowska@pesa.pl 885 853 998; w sprawach technicznych (in technical matters): Waldemar Szczęsny waldemar.szczesny@pesa.pl 52 586 84 80

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa zestawu foteli do zabudowy w prototypowym elektrycznym wielosystemowym zespole trakcyjnym.

Delivery of a complete set of seats for installation in a prototype electric multi-system traction unit.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa zestawu foteli do zabudowy w prototypowym elektrycznym wielosystemowym zespole trakcyjnym

Delivery of complete set of seats for installation in a prototype electric multi-system traction unit

Przedmiot zamówienia

Zestaw foteli, który zabudowany zostanie w prototypie elektrycznego wielonapięciowego zespołu trakcyjnego muszą spełniać wymagania szczegółowo określone w Załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia (załącznik zostanie udostępniony w formie elektronicznej po dostarczeniu podpisanej Umowy poufności NDA, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

Complete set of seats which will be built into the prototype of the electric multi-voltage traction assembly must meet the requirements set out in detail in Appendix No. 4 to this announcement (the appendix will be made available in electronic form upon delivery of the concluded Confidentiality Agreement (NDA) attached as Appendix No. 2 to this announcement).

Kod CPV

34631000-9

Nazwa kodu CPV

Części lokomotyw lub taboru kolejowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Oczekiwane dostarczenie Przedmiotu Zamówienia do miejsca dostawy zamówienia do dnia:
01.07.2020 – warunek konieczny udziału w postępowaniu ofertowym

Expected delivery of the Subject of the Order to the place of delivery of the order by:
01.07.2020 – condition necessary to participate in the tender procedure

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Conditions for participation in the proceedings attached as Appendix No. 6 to this announcement.

1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Oferty złożone w innej walucie niż PLN będą szacowane zgodnie ze średnim kursem tej waluty wg. NBP z dnia poprzedzającego dzień w którym nastąpi ocena ofert.
4. Termin związania ofertą: 90 dni.
5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Zamówienia na okres minimum 36 miesięcy (24 miesiące od przekazania pojazdu do końcowego użytkownika) na poniższych warunkach:
5.1 Gwarancja obowiązuje w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od uruchomienia Przedmiotu Dostawy, ale nie później niż 42 miesięcy od daty dostawy Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego.
5.2 Gwarancja udzielona zostaje na okres określony w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
5.3 Gwarancja udzielona na Przedmiot Zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnych napraw Przedmiotu Zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.
5.4 Gwarancja udzielona na Przedmiot Zamówienia uprawnia Zamawiającego również do zwrotu od Wykonawcy kosztów usunięcia przez osoby trzecie wad stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji. Z uprawnienia tego Zamawiający może skorzystać, jeśli Wykonawca nie usunie tych wad w terminie 30 dni od zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
5.5 Jeśli wady stwierdzone i zgłoszone Wykonawcy usunąć się nie da lub ich usunięcie wymaga nadmiernych kosztów gwarancja obejmuje prawo do wymiany Przedmiotu Dostawy na nowy lub powtórnego wykonania innych czynności składających się na Przedmiot Zamówienia.
5.6 Za dokument gwarancyjny Strony uznają dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej.
5.7 Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, przy czym rękojmia ta funkcjonować będzie według zasad przewidzianych dla rzeczy, co do których sprzedawca zapewnił, iż są one wolne od wad.
5.8 Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odbioru Przedmiotu Zamówienia obarczonego wadami - w takim przypadku Zamawiający zachowuje zarówno uprawnienia z gwarancji, jak i rękojmi. Decyzja o dokonaniu takiego odbioru należy wyłącznie do Zamawiającego.
5.9 Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na powyższych warunkach powinno stanowić element oferty Wykonawcy.
5.10 Szczegółowe warunki gwarancji będą przedmiotem negocjacji na etapie podpisania umowy.
6. Wykonawca godzi się na to, że warunki płatności ceny zostaną określone w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z tym zastrzeżeniem, że płatność całkowita nie będzie dokonana wcześniej niż przed dostarczeniem Przedmiotu Zamówienia do miejsca dostawy zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania od lipca 2020 indywidualnej linii telefonicznej do obsługi zgłoszeń serwisowych
8. Termin płatności: minimum 30 dni.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postepowania ofertowego bez podania przyczyny.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia stosownych referencji i dokumentów poświadczających zdolności i potencjał Oferenta do wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z Wymaganiami technicznymi i obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Criteria for the evaluation and description of how to award points attached as Appendix No. 7 to this announcement

1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 10
dni roboczych od dnia następnego po terminie składania ofert.
2. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub
uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do uzupełnienia wszelkich dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty winny być
dostarczone Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie od 2 do 3 dni roboczych. Niezłożenie
wymaganych dokumentów we wskazanym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności –
przedłożonych ofert, Zamawiający zamieści w Bazie Konkurencyjności informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu i załącznikach do niego
2. Spełnienie kryteriów dostępu do postępowania:
a. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do 1.07.2020r.
b. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z ofertą podpisane Ogólne Warunki Sprzedaży stanowiące załącznik do niniejszego postępowania
c. Anulowano zapis
d. Zamawiający zastrzega sobie prawo a Wykonawca zgadza się na przeprowadzenie audytu w siedzibie Wykonawcy. Wynik audytu warunkuje złożenie zamówienia
e. Spełnienie dostępowych kryteriów technicznych zawartych w punkcie 4 specyfikacji technicznej
3. Cena musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do zastosowania Przedmiotu Zamówienia w prototypowym Elektrycznym wielosystemowym zespole trakcyjnym
4. Liczba punktów możliwych do uzyskania:

a. CENA = 33 pkt
b. GWARANCJA = 5 pkt
c. SERWIS = 18 punktów
d. TERMIN PŁATNOŚCI = 4 pkt
e. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH = 40 Pkt

5. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących kryteriów:

CENA - w kryterium tym zastosowany zostanie poniższy wzór:
[CENA] =najniższa ofertowa cena netto x 33 pkt/cena netto oferty badanejGWARANCJA - w kryterium tym zastosowany zostanie poniższy schemat punktacji:
do 42 miesiące od dostawy komponentu – 0 punktów
od 43 do 54 miesięcy od dostawy komponentu – 1 punkt
od 55 do 60 miesięcy od dostawy komponentu – 3 punkty
powyżej 60 miesięcy od dostawy komponentu – 5 punktów

SERWIS – w kryterium tym punktowane będą w następujący sposób:
• Miejsce świadczenia obsługi gwarancyjnej / punkty serwisowe / serwis mobilny w Czechach:
- posiada – 3 punkty,
- jest w trakcie organizacji – 2 punkty,
- będzie posiadał – 1 punkt,
- nie posiada i nie będzie posiadał – 0 punktów
• Deklarowany czas reakcji na zgłoszoną usterkę (rozumie się czas od momentu powzięcia informacji o usterce przez Dostawcę do momentu zakończenia weryfikacji usterki i ustalenia metod jej usunięcia):
- 6 godzin – 3 punkty
- 12 godzin – 2 punkty
- powyżej 12 godzin – 0 punktów
• Deklarowany czas usunięcia usterki (rozumie się czas od momentu zakończenia weryfikacji usterki i ustalenia metod jej usunięcia do momentu usunięcia usterki):
- do 24 godzin – 3 punkty
- od 25 do 48 godzin – 2 punkty
- powyżej 48 godzin – 0 punktów
• Dostępność magazynu konsygnacyjnego w okresie gwarancji (TAK/NIE) – 3 punkty/0 punktów
• Analiza LCC i RAMS (TAK/NIE) – 3 punkty/0 punktów
• Szkolenia serwisowe z obsługi i utrzymania zgodne ze specyfikacją ofertową (TAK/NIE) – 3 punkty/0 punktów

Koszt opcjonalnej gwarancji dodatkowej [rok] – kryterium informacyjne (nie punktowane)


TERMIN PŁATNOŚCI – w kryterium tym zastosowany zostanie poniższy schemat punktacji dla dni liczonych od momentu dostawy komponentu:
Do 30 dni – 0 punktów
Od 31 do 60 dni – 1 punkt
Od 61 do 90 dni – 2 punkty
Od 91 do 120 dni – 3 punkty
Od 121 dni – 4 punkty


SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH :

1. Wymagania techniczne podzielone są na kryteria dostępu do postępowania oraz kryteria techniczne główne
2. Oferta nie spełniająca wszystkich kryteriów dostępu łącznie, nie będzie brana pod uwagę w dalszym procesie oceny ofert
3. Punktacja dla każdego z kryteriów technicznych głównych zależna będzie od stopnia spełnienia danego kryterium

5. Wszelkie kalkulacje prowadzone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Do oceny będą brane pod uwagę ceny ofertowe netto.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających wymagane warunki i
która uzyska najwyższą liczbę punktów.
8. W przypadku, gdy najwyższą końcową ilość punktów uzyska więcej niż jedna oferta,
Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru w oparciu o cenę. Zostanie wybrany oferent, który zaproponował najniższą cenę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A.

Adres

Zygmunta Augusta 11/nd

85-082 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

783 945 575

NIP

5540311775

Tytuł projektu

Opracowanie prototypu wielonapięciowego elektrycznego pojazdu szynowego o rekonfigurowalnym składzie pasażerskim

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0809/18-00
Liczba wyświetleń: 160