Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe Nr 04/08/2019/0108 Gmina Ząbkowice Śląskie

Data publikacji: 21.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-08-2019

Numer ogłoszenia

1202012

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania ofertowego muszą zawierać podpis Wykonawcy.
Ofertę wraz z załącznikami można przesłać do Zamawiającego w formie skanu na adres mailowy: marta.lis@fwzr.pl
Ofertę należy dostarczyć do końca dnia 28 sierpnia 2019 r. w dopuszczalnej formie jej składania.
Oferty dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie podczas procesu weryfikacji ofert.
Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marta.lis@fwzr.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Lis

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

533292603

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/trenerskiej i świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeszkoleniu uczestników projektu z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: ząbkowicki Miejscowość: Gmina Ząbkowice Śląskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/trenerskiej i świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeszkoleniu uczestników projektu z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych.
Zamawiającym jest Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/trenerskiej i świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeszkoleniu uczestników projektu z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych w siedmiu modułach tematycznych jak: kultura w sieci, rolnik w sieci, tworzenie własnej strony internetowej, działania w sieciach społecznościowych, finanse i transakcje w sieci, biznes w sieci, rodzic w sieci.
Łączna liczba osób planowanych do przeszkolenia to około 267 osób, każdy z uczestników ma odbyć dwunastogodzinne szkolenie. Projekt zakłada, że uczestnikami będą osoby w wieku pomiędzy 25 (które ukończyły 25 r.ż.) a 65 lat i więcej. Godzina szkoleniowa równa jest 45 minut.
a) Szkolenie przeprowadzane będzie w oparciu o platformę e-learningową przygotowaną przez Zamawiającego, która zostanie udostępniona wybranemu Wykonawcy;
b) Każdy z uczestników szkolenia weźmie udział we wstępnym teście umiejętności, który będzie go kwalifikował do danego modułu szkoleniowego;
c) Długość szkolenia - 12 godzin. Szkolenie podzielone będzie na dwa dni po 6 godzin na każdy dzień szkolenia;
d) Planuje się podzielić uczestników na grupy szkoleniowe, gdzie w ramach jednej grupy uczestniczyć będzie mogło maksymalnie 12 osób;
e) Łączna liczba osób do przeszkolenia 267;
f) Przewiduje się realizację około 4 szkoleń w miesiącu;
g) Miejsce szkolenia – województwo dolnośląskie, Gmina Ząbkowice Śląskie;
h) Zamawiający zastrzega, że szkolenia mogą się odbywać w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 20:00;
i) Zamawiający zastrzega, że szkolenia mogą być odwołane na dzień przed planowanym terminem szkolenia do godz. 14:00 (Odwołanie szkolenia w trybie natychmiastowym nastąpić może w przypadku nie zebrania się grupy na dane szkolenie lub w przypadku zdarzeń losowych nie będących do przewidzenia na etapie pisania niniejszego postępowania, czy w nagłych przypadkach jak choroba, wypadek, klęska żywiołowa);
j) Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników poprzez przeszklenie uczestników projektu z ogólnej wiedzy i umiejętności związanych z przetwarzaniem informacji, możliwości wykorzystania komputera i Internetu do nawiązywania komunikacji, wykorzystania e-usług oraz zdobywania informacji;
k) Szkolenia prowadzone będą w oparciu o przygotowane scenariusze i materiały szkoleniowe, które Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy;
l) Zamawiający zapewnia salę szkoleniową dostosowaną do osób z niepełnosprawnościami, komputery, dostęp do sieci Internet;
m) Zamawiający zapewnia również poczęstunek dla uczestników szkolenia w postaci kawy, herbaty, ciastek;
n) Zamawiający zastrzega, że wskazane liczby usług, grup i uczestników projektu mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji projektu. Istnieje zatem możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, w takim wypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
o) Realizacja usługi może odbywać się w dni robocze, jak również w sobotę czy niedzielę w godzinach dostosowanych do dyspozycyjności osób zainteresowanych udziałem w projekcie (od 8:00 do 20:00). W związku z tym Wykonawca musi wykazać się dyspozycyjnością i zapewnić kadrę pozwalającą na sprawną realizację działań.
p) W uzasadnionych i nagłych przypadkach jak choroba, wypadek, klęska żywiołowa, wskazanego instruktora/trenera można zastąpić innym instruktorem/trenerem z równoważnym doświadczeniem. Zmawiający przewiduje również zwiększenie przez Wykonawcę zaproponowanej kadry instruktorskiej/trenerskiej do realizacji zadań wynikającej z zamówienia z tym, że osoby te muszą spełniać wymagania stawiane niniejszymi kryteriami dostępu.

Kod CPV

80533000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi mają być realizowane na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, województwo dolnośląskie w okresie pomiędzy 01 września 2019 r. a 31 marca 2020 r. Harmonogram realizacji usługi będzie przedstawiany wybranemu Wykonawcy na bieżąco.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu realizacji zamówienia co może być spowodowane postępem realizacji projektu w ramach, którego mają być świadczone usługi wymienione w niniejszym zapytaniu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

II. Kadra instruktorska/trenerska oddelegowana do świadczenia usług w ramach zamówienia musi posiadać następujące kompetencje:
A: Metodyczne:
• Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi;
• Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy;
• Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym;
• Umiejętność motywowania uczestników
B: Techniczne:
• Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony);
• Umiejętność korzystania z Internetu;
• Umiejętność korzystania z informacji i z danych w Internecie;
• Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych;
• Umiejętność tworzenia treści cyfrowych;
• Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych;
• Umiejętność rozwiązania problemów technicznych
Opis weryfikacji spełniania warunku: A i B oceniane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

C: Doświadczenie:
Każdy z instruktorów/trenerów oddelegowanych do świadczenia usługi musi posiadać udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów podobnych do przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych łącznie w przeciągu ostatnich 3 lat przed datą ogłoszenia postępowania.
Opis weryfikacji spełniania warunku: uzupełniona tabela „Wykaz”, dowody wymienione w pkt. V.

D: Wykonawca wskaże minimum 2 instruktorów/trenerów, którzy będą realizować w jego imieniu usługę w ramach niniejszego zapytania i wykaże doświadczenie wskazanych instruktorów/trenerów.
Opis weryfikacji spełniania warunku: uzupełniony wykaz w formularzu ofertowym

Potencjał techniczny

II. Kadra instruktorska/trenerska oddelegowana do świadczenia usług w ramach zamówienia musi posiadać następujące kompetencje:
A: Metodyczne:
• Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi;
• Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy;
• Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym;
• Umiejętność motywowania uczestników
B: Techniczne:
• Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony);
• Umiejętność korzystania z Internetu;
• Umiejętność korzystania z informacji i z danych w Internecie;
• Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych;
• Umiejętność tworzenia treści cyfrowych;
• Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych;
• Umiejętność rozwiązania problemów technicznych
Opis weryfikacji spełniania warunku: A i B oceniane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

C: Doświadczenie:
Każdy z instruktorów/trenerów oddelegowanych do świadczenia usługi musi posiadać udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów podobnych do przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych łącznie w przeciągu ostatnich 3 lat przed datą ogłoszenia postępowania.
Opis weryfikacji spełniania warunku: uzupełniona tabela „Wykaz”, dowody wymienione w pkt. V.

D: Wykonawca wskaże minimum 2 instruktorów/trenerów, którzy będą realizować w jego imieniu usługę w ramach niniejszego zapytania i wykaże doświadczenie wskazanych instruktorów/trenerów.
Opis weryfikacji spełniania warunku: uzupełniony wykaz w formularzu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

D: Wykonawca wskaże minimum 2 instruktorów/trenerów, którzy będą realizować w jego imieniu usługę w ramach niniejszego zapytania i wykaże doświadczenie wskazanych instruktorów/trenerów.
Opis weryfikacji spełniania warunku: uzupełniony wykaz w formularzu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.
Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określi możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w niżej określony sposób.
2. Zapisy i kary umowne, odstąpienie od Umowy:
a) Przewiduje się karę umowną w wysokości 100% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy - w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności przy jej wykonywaniu. (W przypadku nie zachowania ogólnie wymaganej staranności przy spełnieniu świadczenia mówimy o niedbalstwie po stronie Wykonawcy, zaniechaniu działań, które prowadzą do zrealizowania zamówienia w części lub zaniechania zrealizowania działań, co może rodzić jego odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania.)
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu obowiązków dotyczących przedmiotu zamówienia, w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jego realizacji.
c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto.
d) W przypadku naliczenia 2 kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
e) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto.
f) Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę bez konieczności dodatkowego powiadomienia.
g) Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, przysługuje mu prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
3. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy będzie składany przez Wykonawcę nie później niż w dniu podpisania umowy weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco.
Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na kwotę odpowiadającą wierzytelności przysługującej Zamawiającemu wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej z Wykonawcą umowy, przed podpisaniem umowy o realizację przedmiotu zamówienia. Zwrot zabezpieczenia w formie weksla in blanco, nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń.

Warunki zmiany umowy

4. Warunki zmiany umowy
Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:
4.1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności tej zmiany.
4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w sytuacji:
a. zmiany przepisów prawa;
b. okoliczności, których nie można było przewidzieć przy udzielaniu zamówienia;
c. wystąpienia siły wyższej;
2) mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zmiany umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu umowy i dokumentacji do stanu zgodnego z prawem;
3) sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia z uwagi na uzasadnione zmiany proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
4) ograniczenia zakresu usługi objętej niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia;
5) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy - dopuszcza się zmianę osób przedstawionych w ofercie jedynie w uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach oraz za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający nie może odmówić takiej zgody, jeśli nowe osoby będą spełniały warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu.
6) przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
4.3 Płatności będą realizowane cząstkowo na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku/faktury VAT po każdym przepracowanym miesiącu w terminie 14 dni od wystawienia. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest przekazanie wszelkiej dokumentacji dot. wsparcia, który obejmuje dokument finansowy.
4.4 Umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze stron z zachowaniem 15 dniowego okresu wypowiedzenia lub rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w wyniku rażących naruszeń w wykonywaniu warunków umowy przez Wykonawcę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta składa się z następujących załączników:
1. Formularz ofertowy – załącznik 1
2. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 3
4. Weksel in blanco i deklaracja wekslowa – załącznik nr 4
5. Klauzula informacyjna – załącznik nr 5
6. Oświadczenie Wykonawcy, że środki nie mają charakteru środków publicznych – załącznik nr 6
7. Inne dokumenty: dowody potwierdzające posiadane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów podobnych do przedmiotu zamówienia (CV, dyplomy, certyfikaty, referencje itp. potwierdzające spełnienie kryterium 3-letniego stażu pracy w zakresie objętym zapytaniem).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria.
Kryterium 1: Cena oferty (brutto) – 70 punktów

Przez cenę rozumie się podanie ceny brutto za przeprowadzenie szkoleń dla około 267 uczestników projektu uwzględniając poszczególne składowe zamówienia opisane w przedmiocie zamówienia w niniejszym zapytaniu.

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty będą liczone według poniższego wzoru:

Najniższa cena brutto (w PLN)
----------------------------------------------------- x 70 = ilość punktów
Cena brutto ocenianej oferty (w PLN)

Najniższa cena otrzyma 70 punktów.

Kryterium 2.: Termin do podjęcia realizacji szkolenia – waga 30 %

Miarą kryterium termin do podjęcia realizacji szkolenia, jest okres (liczony w dniach roboczych) pomiędzy dniem przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego zgłoszenia, potwierdzenia terminu szkolenia, a dniem rozpoczęcia jego realizacji.

Zamawiający informuje, że najdłuższy dopuszczalny termin to 7 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie terminu, przyjmuje się, że oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w najdłuższym dopuszczalnym terminie. W sytuacji, gdy Wykonawca poda w ofercie dłuższy okres niż najdłuższy dopuszczalny okres, oferta zostanie odrzucona.

Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:

Okres Liczba punktów
Jeden dzień na podjęcie realizacji szkolenia 20
Dwa dni na podjęcie realizacji szkolenia 16
Trzy dni na podjęcie realizacji szkolenia 12
Cztery dni na podjęcie realizacji szkolenia 8
Pięć dni na podjęcie realizacji szkolenia 4
Sześć dni na podjęcie realizacji szkolenia 2
Siedem dnia na podjęcie realizacji szkolenia 0

Łączna wartość przyznanej punktacji ze wszystkich kryteriów nie może przekroczyć 100 punktów.

Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:

Kryterium 1.: Cena 70 pkt. + Kryterium 2.: Termin do podjęcia realizacji szkolenia 30 pkt. = 100 pkt.
a) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która spełniła wymogi formalne i która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedstawionych dokumentów potwierdzających spełnianie doświadczenia przez Wykonawcę.
d) W przypadku, gdy więcej niż jeden Wykonawca składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.
e) Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie ceny zamówienia, gdy cena przekroczy kwotę budżetową z tym zastrzeżeniem, że istnieje możliwość prowadzenia negocjacji w celu obniżenia ceny podanej przez Wykonawcę.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska a w szczególności jeżeli jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
g) Zamawiający wystąpi do danego Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie tej kwestii.
h) Zamawiający może odrzucić ofertę bez dodatkowego wezwania, jeśli na pierwsze wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie złoży wyjaśnień.
i) Z tytułu odrzucenia oferty, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
j) Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec jawność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
k) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia wybranemu Wykonawcy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PŁUŻNICA

Adres

87-214 Płużnica

kujawsko-pomorskie , wąbrzeski

NIP

8781576399

Tytuł projektu

„E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO”

Numer projektu

POPC.03.01.00-00-0108/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt grantowy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Grantour Sp. z o.o., Jabłonna Druga 9B; 23-114 Jabłonna, cena oferty brutto 53 400,00 PLN.
Liczba wyświetleń: 143