Strona główna
Logo unii europejskiej

„System optymalizacji napowietrzania bioreaktora, dozowania koagulantu i odwadniania osadu”

Data publikacji: 23.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-09-2019

Numer ogłoszenia

1201751

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

29.08.2019 r.:
Zmieniono zapis 800 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) na prawidłowy zapis 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) w zakładkach: "Wiedza i doświadczenie" oraz "Potencjał techniczny"
Zamieszczono zmienioną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiadomienie o zmianie SIWZ.
05.09.2019 r.
Zmieniono termin składania ofert na 16 września 2019 r. Zamieszczono zmienioną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiadomienie o zmianie SIWZ.
06.09.2019 r.
Załączono odpowiedzi na zadane pytania nr 1 i 2. Załączniki do odpowiedzi dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.

Miejsce i sposób składania ofert

24.1 Ofertę, w formie i treści zgodnej z niniejszym SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2019 r. do godz. 12:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

16.7 Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, są: - w zakresie dotyczącym kwestii technicznych: Pan Bartosz Stefaniak, tel. 65 527 04 30, e-mail: b.stefaniak@zwk-smigiel.pl, - w zakresie dotyczącym procedury zamówień publicznych: Pani Anna Jaworska, tel. nr 65 527 04 30, e-mail: a.jaworska@zwk-smigiel.pl.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

655270430

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

6.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest system optymalizacji napowietrzania bioreaktora, dozowania koagulantu i dozowania polielektrolitu do instalacji odwadniania osadu wraz z rozbudową systemu pomiarowego Oczyszczalni Ścieków w Koszanowie o niezbędne urządzenia pomiarowe i elementy funkcjonalne związane z wymianą danych/sygnałów oraz wynikającymi z tego koniecznymi modyfikacjami.
6.2 Roboty należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej.
6.3 Teren oczyszczalni jest objęty nadzorem archeologicznym.
6.4 Zakres zamówienia obejmuje prace w czterech głównych obszarach oczyszczalni:
- reaktory SBR 6.1, 6.2, 6.3 - rozbudowa i modyfikacja układu pomiarowego
- budynek odwadniania osadu BOO 9 - wykonanie od podstaw układu pomiarowego przy instalacji odwadniania osadu
- część mechaniczna (1.A, 1.B, 1.C) - wymiana przetworników
- pomieszczenie szaf sterowniczych - instalacja hardware’u z systemem optymalizacji
- połączenie nowych i modyfikowanych elementów w sieć komunikacji Profibus,
- połączenie nowych i istniejących elementów oczyszczalni w funkcjonalną całość,
- wymianę sygnałów pomiędzy hardwarem systemu optymalizacji i sterownikiem oczyszczalni,
- wykonanie modyfikacji w SCADA w celu umożliwienia Operatorowi wyboru pracy obiektu zgodnie z nastawami systemu optymalizacji.
6.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
6.6 Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).
6.7 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanych w przedmiarach robót.
6.8 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w przedmiarach robót jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zostać zweryfikowane przez Inspektora Nadzoru danej branży.
6.9 W przypadku, gdy w przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.
6.10 Zalecane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac oraz szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową.
6.11 Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.zwk-smigiel.pl.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: kościański Miejscowość: Koszanowo, gmina Śmigiel

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje prace w czterech głównych obszarach oczyszczalni:
- reaktory SBR 6.1, 6.2, 6.3 - rozbudowa i modyfikacja układu pomiarowego
- budynek odwadniania osadu BOO 9 - wykonanie od podstaw układu pomiarowego przy instalacji odwadniania osadu
- część mechaniczna (1.A, 1.B, 1.C) - wymiana przetworników
- pomieszczenie szaf sterowniczych - instalacja hardware’u z systemem optymalizacji
- połączenie nowych i modyfikowanych elementów w sieć komunikacji Profibus,
- połączenie nowych i istniejących elementów oczyszczalni w funkcjonalną całość,
- wymianę sygnałów pomiędzy hardwarem systemu optymalizacji i sterownikiem oczyszczalni,
- wykonanie modyfikacji w SCADA w celu umożliwienia Operatorowi wyboru pracy obiektu zgodnie z nastawami systemu optymalizacji.

Przedmiot zamówienia

6.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest system optymalizacji napowietrzania bioreaktora, dozowania koagulantu i dozowania polielektrolitu do instalacji odwadniania osadu wraz z rozbudową systemu pomiarowego Oczyszczalni Ścieków w Koszanowie o niezbędne urządzenia pomiarowe i elementy funkcjonalne związane z wymianą danych/sygnałów oraz wynikającymi z tego koniecznymi modyfikacjami.
6.2 Roboty należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej.
6.3 Teren oczyszczalni jest objęty nadzorem archeologicznym.
6.4 Zakres zamówienia obejmuje prace w czterech głównych obszarach oczyszczalni:
- reaktory SBR 6.1, 6.2, 6.3 - rozbudowa i modyfikacja układu pomiarowego
- budynek odwadniania osadu BOO 9 - wykonanie od podstaw układu pomiarowego przy instalacji odwadniania osadu
- część mechaniczna (1.A, 1.B, 1.C) - wymiana przetworników
- pomieszczenie szaf sterowniczych - instalacja hardware’u z systemem optymalizacji
- połączenie nowych i modyfikowanych elementów w sieć komunikacji Profibus,
- połączenie nowych i istniejących elementów oczyszczalni w funkcjonalną całość,
- wymianę sygnałów pomiędzy hardwarem systemu optymalizacji i sterownikiem oczyszczalni,
- wykonanie modyfikacji w SCADA w celu umożliwienia Operatorowi wyboru pracy obiektu zgodnie z nastawami systemu optymalizacji.
6.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
6.6 Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).
6.7 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanych w przedmiarach robót.
6.8 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w przedmiarach robót jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zostać zweryfikowane przez Inspektora Nadzoru danej branży.
6.9 W przypadku, gdy w przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.
6.10 Zalecane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac oraz szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową.
6.11 Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.zwk-smigiel.pl.

Kod CPV

45300000-0

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne w budynkach

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
CPV 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
CPV 45313700-5 - Rozdzielnice
CPV 45314310-7 - Układanie kabli
CPV 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
CPV 451000008 - Przygotowanie terenu pod budowę

Harmonogram realizacji zamówienia

11.1 Rozpoczęcie wykonywania zamówienia przez Wykonawcę nastąpi z dniem zawarcia Umowy.
11.2 Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 października 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

12.6 W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

12.4 W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby:

1) Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie lub kilka zamówień, którego przedmiotem były prace instalacyjne wraz z uruchomieniem urządzeń na obiekcie oczyszczalni ścieków, o łącznej wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o:

a) wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ,
b) dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

2) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w branży:

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (sanitarne) - kierownik robót,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik robót,
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego SIWZ oraz dołączyć do oferty oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszego SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie.

Potencjał techniczny

Wymaga się aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie lub kilka zamówień, którego przedmiotem były prace instalacyjne wraz z uruchomieniem urządzeń na obiekcie oczyszczalni ścieków, o łącznej wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o:

a) wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ,
b) dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wymaga się aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w branży:

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (sanitarne) - kierownik robót,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik robót,
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego SIWZ oraz dołączyć do oferty oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszego SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

12.5 W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 1 000 000,00 PLN.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Warunki zmiany umowy

30.1 Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1) powyżej,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,

4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

30.2. Możliwa jest zmiana zakresu przedmiotu zamówienia, która nie powoduje jego zwiększenia, a będąca robotami zamiennymi, których konieczność wykonania wynikła na podstawie zmian w dokumentacji projektowej nie dających się przewidzieć na etapie jej wykonania i w chwili zawarcia umowy, jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – roboty zamienne rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.
30.3. Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji zadania. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć protokół konieczności sporządzony przez Strony.
30.4. Pozostałe zmiany możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków przez Wykonawcę bądź spisania przez strony umowy protokołów uzgodnień.
30.5. Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażą na to zgodę.
30.6. Zmiany do umowy, o których mowa w 30.1 pkt. 1) będą możliwe przy jednoczesnym uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na zmianę umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

22.14 Zawartość oferty:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie w dwóch etapach:

Etap I
Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które stanowią załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
Etap II
Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budziły wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia. Chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
W związku z powyższym Wykonawca do oferty musi dołączyć:
1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ,
3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ,
4) dowód wniesienia wadium,
5) kosztorys ofertowy,
6) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),
7) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),

Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje:
a) dane podmiotu udostępniającego zasób,
b) dane podmiotu przyjmującego zasób,
c) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
d) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
e) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
f) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
g) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia.

1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ,
2) wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
3) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 6 do SIWZ,
4) pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z zapisami niniejszego SIWZ.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 7 do SIWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

19.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria i ich znaczenie:


Lp. KRYTERIA OCENY WAGA
1. C – cena brutto 90% (90 pkt)
2. G – okres gwarancji 10% (10 pkt)

RAZEM
100% (100 pkt)

19.2 W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą ze wzoru:

Pi (C) =Cmin/Ci • Max (C)
gdzie:

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max
(C) maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium "Cena" - 90 pkt. (waga kryterium - 90%)

19.3 W przypadku kryterium „Okres gwarancji” oferta otrzyma ilość punktów w zależności od zaproponowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości zgodnie z tabelą poniżej, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 5 lat i dłuższy niż 10 lat.
Okres gwarancji powinien zostać podany w pełnych latach. Zaoferowany okres gwarancji dłuższy niż 10 lat na potrzeby oceny ofert będzie traktowany jako okres 10-letni.

OKRES GWARANCJI (G) ILOSĆ PUNKTÓW
5 lat 0 pkt
6 lat 2 pkt
7 lat 4 pkt
8 lat 6 pkt
9 lat 8 pkt
10 lat 10 pkt

19.4 Ocena punktowa oferty: Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych za kryterium „Cena” i kryterium „Okres gwarancji”. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów.
19.5 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty zawierające taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
19.6 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować wyższej ceny lub krótszego okres gwarancji lub krótszego czasu realizacji Umowy, niż te zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

Wykluczenia

12.7 Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Ponadto Zamawiający wykluczy Wykonawców którzy:

a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
c) nie złożyli dokumentów żądanych w ogłoszeniu o zamówieniu,
d) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
e) powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
f) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; przy czym w miarę możliwości Zamawiający samodzielnie pobierze przedmiotowe dokumenty z dostępnych rejestrów,
2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY W ŚMIGLU SP Z O.O.

Adres

Doktora Skarzyńskiego 6

64-030 Śmigiel

wielkopolskie , kościański

Numer telefonu

533806178

Fax

655265278

NIP

6981787763

Tytuł projektu

Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz rozbudową SUW Robaczyn wraz z modernizacją sieci wodociągowej i przebudową pompowni wody w Karminie.

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0111/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

M-SYSTEM MARCIN SZUSTER,
OSIEDLE PRYMASA TYSIĄCLECIA 61, 64-111 LIPNO
Cena netto: 1 849 654,81 zł
Cena brutto: 2 275 075,42 zł
Okres gwarancji: 5 lat
Liczba wyświetleń: 210