Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej technik obsługi turystycznej w sprzęt, oprogramowanie oraz pomoce dydaktyczne nr 17/2019/GAZ

Data publikacji: 19.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-08-2019

Numer ogłoszenia

1201432

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 26.08.2019r.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania.
3. Miejsce składania ofert:
osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61, lok. 34, 50-079 Wrocław do godz. 14:00
lub
− pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (adres: ul. Ruska 61, lok. 34, 50-079 Wrocław) do godz. 14:00
lub
− pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.boguszynska@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Boguszyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

071 72 42 298; 71 724 22 98

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnej pracowni zawodowej technik obsługi turystycznej w sprzęt, oprogramowanie oraz pomoce dydaktyczne.


Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: głogowski Miejscowość: Głogów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej technik obsługi turystycznej w sprzęt, oprogramowanie oraz pomoce dydaktyczne.

Przedmiot zamówienia

Podział na zadania:
1. Doposażenie szkolnej pracowni technik obsługi turystycznej – czytnik kart płatniczych
2. Doposażenie szkolnej pracowni technik obsługi turystycznej – pomoce dydaktyczne
3. Doposażenie szkolnej pracowni technik obsługi turystycznej – oprogramowanie dla obsługi turystycznej
4. Doposażenie szkolnej pracowni technik obsługi turystycznej – programy multimedialne

Wymagania wobec Wykonawcy:
1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnych pracowni zawodowych w sprzęt/oprogramowanie/ pomoce dydaktyczne, które zostało szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 1 i/lub Zadania 2 i/lub Zadania 3 i/lub Zadania 4 (załącznik: Zapytanie ofertowe 17/2019/GAZ)
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę produkt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.
3. Produkty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt/ oprogramowanie/ pomoce będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w celu nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej. Jakość i parametry oferowanego sprzętu/ oprogramowania muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki zawodu.
5. Sprzęty/ oprogramowania/pomoce muszą być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 2-letnia gwarancja (tam, gdzie nie wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów/ oprogramowania/ pomocy.
6. Wszystkie sprzęty/ oprogramowania/ pomoce stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7. Wszystkie sprzęty/ oprogramowania/ pomoce stanowiące przedmiot umowy muszą posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim.
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów i/lub oprogramowania i/lub pomocy łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń, montażem i instalacją oprogramowania, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty i/lub oprogramowanie i/lub pomoce będą dostarczone do lokalizacji w Głogowie - placówka szkolna.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu/ oprogramowania/ pomocy na sprzęt/ oprogramowanie/ pomoce wolne od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów/ oprogramowania/ pomocy zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A i/lub 2B i/lub 2C i/lub 2D do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3 i/lub zadanie 4).

Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV Opis
22110000-4 Drukowane książki
22800000-8 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury
48931000-3 Pakiety oprogramowania szkoleniowego
39300000-5 Różny sprzęt

Kod CPV

39300000-5

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż 23.09.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zadania 1 i/ lub 2 i/lub 3 i/lub 4 w standardzie minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Dodatkowe warunki

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu realizacji – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności losowych
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)
2. W zakresie:
Zadania 1 (czytnik kart płatniczych)
a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2A do Zapytania Ofertowego
b. Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna urządzenia/produktu, pozwalająca na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk)

i/lub w zakresie:
Zadania 2 (pomoce dydaktyczne)
a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2B do Zapytania Ofertowego


i/ lub w zakresie
zadania nr 3 (oprogramowanie dla obsługi turystycznej)
a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2C do Zapytania Ofertowego
b. Karta katalogowa oprogramowania lub Specyfikacja techniczna oprogramowania, pozwalająca na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk)

i/lub zadania nr 4 (programy multimedialne)
a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2D do Zapytania Ofertowego
dla multimedialnego atlasu geograficznego świata:
b. Karta katalogowa oprogramowania lub Specyfikacja techniczna oprogramowania, pozwalająca na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk)
dla multimedialnego atlasu i przewodnika po polskich parkach narodowych i innych formach ochrony przyrody w Polsce:
c. Karta katalogowa oprogramowania lub Specyfikacja techniczna oprogramowania, pozwalająca na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk)

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zadanie nr 1 (czytnik kart płatniczych):
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
a. równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20%
b. równy lub dłuższy niż 11 dni kalendarzowych 0%

Zadanie nr 2 (pomoce dydaktyczne):
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
c. równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20%
d. równy lub dłuższy niż 11 dni kalendarzowych 0%

Zadanie nr 3 (oprogramowanie dla obsługi turystycznej):
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
e. równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20%
f. równy lub dłuższy niż 11 dni kalendarzowych 0%Zadanie 4 (programy multimedialne)
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
g. równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20%
h. równy lub dłuższy niż 11 dni kalendarzowych 0%

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego (pkt. 13. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4 Zapytania ofertowego_17/2019/GAZ)
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429447

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Głogowska Akademia Zawodowców

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W zakresie zadania 1 (czytnik kart płatniczych): nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert.

W zakresie zadania 2 (pomoce dydaktyczne) została wyłoniona oferta Firmy Handlowej „Piątka” Teresa Bajor, ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec NIP 8721445191 REGON 831257773. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta spełniła wszystkie kryteria kwalifikowalności postępowania, uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 4 581,32 zł brutto. Data wpływu oferty: 20.08.2019, godz. 16.52.

W zakresie zadania 3 (oprogramowanie dla obsługi turystycznej): nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert.

W zakresie zadania 4 (programy multimedialne): nie wybrano wykonawcy ze względu na brak ofert.
Liczba wyświetleń: 201