Strona główna
Logo unii europejskiej

Otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie kompleksowej usługi dotyczącej zorganizowania wyjazdowych warsztatów integracyjnych uczestników projektu „Bo jednak z rodziną”

Data publikacji: 16.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-09-2019

Numer ogłoszenia

1201282

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w siedzibie Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej, ul. Jana Kilińskiego 20, 28-200 Staszów, w terminie do dnia 11.09.2019 r. do godziny 11:00 .
Ofertę należy złożyć na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). 3. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności zawierać: - szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; - termin i miejsce realizacji zadania publicznego; - kalkulację przewidywanego zadania publicznego; - informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Łasica, Justyna Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504923226, 15 8665077

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdowych warsztatów integracyjnych zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu „Bo jednak z rodziną” polegająca na: zorganizowaniu i przeprowadzeniu 6 dniowych (w tym 5 noclegów) warsztatów wyjazdowych integracyjnych dla osób niepełnosprawnych - Amazonek – 42 osób w tym - 35 osób niepełnosprawnych – Amazonek tj. 35 kobiet wraz z 7 opiekunami - uczestników projektu pn. „Bo jednak z rodziną”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Wszystkie miejscowości w województwie pomorskim i zachodniopomorskim położone nie dalej niż 800 m od morza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu „Bo jednak z rodziną”.

Przedmiot zamówienia

Wykonawca zapewni zakwaterowanie uczestnikom wyjazdu w obiekcie z pełnym zapleczem gastronomicznym, sanitarnym, szkoleniowym i rekreacyjnym dla wszystkich osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami (35 osób niepełnosprawnych - Amazonek wraz z 7 opiekunami) w pokojach 2, 3 -osobowych. 1)Całodzienne wyżywienie dla uczestników wyjazdu składające się z trzech posiłków: śniadania – w formie bufetu szwedzkiego z minimum jednym daniem ciepłym, przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące (kawa, herbata) i zimnych (woda mineralna i soki owocowe), sałatki warzywne; dwudaniowego obiadu + deser (ciasto lub owoce) i kolacji – min: jedno danie ciepłe, pieczywo jasne i ciemne, przekąski zimne, napoje gorące (kawa, herbata) i zimnych (woda mineralna i soki owocowe), owoce, warzywa oraz minimum jednej potrawy z ryb podczas pobytu.
2)Zapewnienie bez ograniczeń dostępu do wody mineralnej, herbaty, kawy – przez cały czas pobytu oraz suszu konferencyjnego (paluszki, ciastka) podczas zajęć.
3)Warsztaty z psychologiem:
Celem warsztatów z psychologiem jest zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz nauki radzenia sobie ze stresem.
Dodatkowe zajęcia społeczne
- zajęcia jogi dla początkujących dla 42 osób przez 5 dni (5 zajęć po 60 min. każde)
- wieczorek taneczny – na początek i koniec pobytu
- rejs statkiem dla 42 osób
- wyjście do parku wodnego/na basen dla 42 osób z biletami wstępu
- wejście do obiektów kultury dla 35 osób niepełnosprawnych wraz z 7 opiekunami
- minimum 2 wycieczki z przewodnikiem w interesujących miejscach turystycznych, muzea, pomnikach kultury i przyrody, zabytkach architektury sakralnej i świeckiej wraz z biletami wstępu- do wyboru z kilku propozycji
- zajęcia z animatorem czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, nie mniej niż 2 godz. dziennie, przez 3 dni, przez 1 godz. rozumie się 60 min
- na zakończenie wyjazdu uroczysta kolacja z potrawami regionalnymi i oprawą muzyczną.
Szczegółowy opis w załączonym Ogłoszeniu.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie obejmuje okres październik 2019 r. - preferowany termin od 9.10.2019 r. do 14.10.2019 r., +/- 2 dni

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn., Dz. U. z 2019 r. poz. 688), których działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert.
O otrzymanie dotacji ubiegać się mogą podmioty spełniające następujące warunki:
- cele statutowe oferenta są zgodne z dziedziną, w jakiej realizowane jest zadanie,
- oferent posiada własne konto bankowe,
- oferent nie posiada zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami: Jednym animatorem organizacji czasu wolnego oraz co najmniej jednym psychologiem – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe (kierunek studiów - psychologia oraz przygotowanie merytoryczne. Osoba prowadząca warsztaty winna posiadać min. 6 miesięcy doświadczenia w prowadzeniu warsztatów lub szkoleń z przedmiotowego lub pokrewnego zakresu lub co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz roczne doświadczenie w poradnictwie psychologicznym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy dołączyć:
1) Statut lub dokument równoważny – może być kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
2) aktualny odpis z rejestru innego niż Krajowy Rejestr Sądowy lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
3) pełnomocnictwo dla osób składających ofert, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikające z KRS lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta
4) w przypadku wyboru sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną innego niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
5) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6) Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
5. Do oferty można dołączyć dokumenty pomocne przy ocenie oferty - pisemne rekomendacje, listy intencyjne, itp.
Szczegółowy opis w załączonym Ogłoszeniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

OCENA MERYTORYCZNA
1) zakres rzeczowy realizacji zadania - do 30 pkt
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - do 20 pkt
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie -do 30 pkt
4) udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - do 10 pkt
5) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków - do 5 pkt
6) realizacje zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów uprawnionych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadanie publiczne biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków- do 5 pkt
Łącznie - 100 pkt
Szczegółowy opis w załączonym Ogłoszeniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE AMAZONEK ZIEMI STASZOWSKIEJ

Adres

Jana Kilińskiego 20

28-200 Staszów

świętokrzyskie , staszowski

Numer telefonu

692095532

NIP

8661738592

Tytuł projektu

"Bo jednak z rodziną"

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0091/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 214