Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowe zorganizowanie i obsługa czterech seminariów na terenie województwa łódzkiego (ADI.272.3.12.2019)

Data publikacji: 16.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-08-2019

Numer ogłoszenia

1201281

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w języku polskim w formie elektronicznej(przez formę elektroniczną rozumie się przesłania e-maila zawierającego skan formularza oferty wraz ze skanem wymaganych formularzy podpisane przez Wykonawcę składającego ofertę - w tytule e-maila należy wpisać OFERTA ADI.272.3.12.2019). Oferty należy przesyłać na adres zapytania.ofertowe@lodzkie.pl). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. (liczy się datai godzina wpływu oferty na skrzynkę pocztową Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania). Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 wraz z załącznikami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pozostałe dokumenty nie podlegają uzupełnieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania najpierw oceny ofert a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru Wykonawcy.

UWAGA: Termin złożenia oferty: do 26.08.2019 do godz: 9:00

2. Jeżeli złożone wraz z ofertą informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) wówczas Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy należy złożyć w formie skanu z podpisem Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Donata Żurek i Katarzyna Witkowska adres e-mail zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i obsługa czterech seminariów poświęconych naborom przeprowadzanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) z zakresu rewitalizacji, gospodarki niskoemisyjnej oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, profilaktyki zdrowotnej, a także podsumowania 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej i perspektywy finansowej UE 2014-2020 (w tym efektów wdrażania RPO WŁ 2014-2020).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do zapytania

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celowość udzielenia zamówienia uzasadniają realizowane działania informacyjne i promocyjne prowadzone w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 i Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2019.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i obsługa czterech seminariów poświęconych naborom przeprowadzanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) z zakresu rewitalizacji, gospodarki niskoemisyjnej oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, profilaktyki zdrowotnej, a także podsumowania 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej i perspektywy finansowej UE 2014-2020 (w tym efektów wdrażania RPO WŁ 2014-2020).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do zapytania

Kod CPV

79951000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania seminariów

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z projektem umowy i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi załącznik do zapytania

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali/zakończyli
Co najmniej 3 usługi o wartości minimum 30 000 zł brutto każda, z których każda polegała na kompleksowej organizacji wydarzenia typu konferencja/seminarium/sympozjum/spotkanie/szkolenie/ event, dla min. 100 osób

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z projektem umowy i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi załącznik do zapytania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:

a) Formularz ofertowy – patrz Załącznik nr 2;

b) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich wartości, opisu przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców – patrz Załącznik nr 3 wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie/wykonywanie usług.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane/są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.
Ww. dowody należy załączyć w formie skanu z podpisem wystawcy dokumentu.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria „Cena” oraz „Aranżacja obiektów konferencyjnych nawiązująca do tradycji/kultury województwa łódzkiego oraz Funduszy Europejskich” oraz „Przygotowanie posiłków
z wykorzystaniem co najmniej dwóch produktów wpisanych na listę produktów tradycyjnych z terenu województwa łódzkiego prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
Szczegółowy opis kryteriów - patrz załącznik nr 4 do zapytania

Wykluczenia

O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty mające naliczoną karę umowną przez Zamawiającego
w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert za nienależyte wykonanie umowy oraz podmioty, które pożyczają doświadczenie od ww. podmiotów (mających naliczoną karę umowną w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert).
Wykonawca składa na formularzu ofertowym oświadczenie w ww. zakresie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Działanie XII.3 - Potencjał beneficjentów

Numer projektu

RPLD.12.03.00-10-0003/18-11

Inne źródła finansowania

Projekt, którego dotyczy zamówienie, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

JANTOM ART SP. Z O.O.
UL. MONIUSZKI 4/9
40-005 KATOWICE
za cenę 88 000,00 zł brutto
Data wpływu oferty: 25.08.2019 r. godz. 22:45
Uzasadnienie:
Oferta Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w zakresie przyjętych kryteriów, spośród ofert zgodnych z treścią zapytania ofertowego oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu.
Liczba wyświetleń: 222