Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją

Data publikacji: 16.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-08-2019

Numer ogłoszenia

1201271

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w oddziale zamawiającego w Olsztynie, pod adresem: Grupa Prawna Togatus Sp. z o.o., ul. Warmińska 7/5, 10-544 Olsztyn, do dnia 23.08.2019 r. do godz. 12:00.
2. Za datę złożenia oferty uważa się jej fizyczne dostarczenie (za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera bądź osobiście) w godzinach od 08:00 do 16:00 w dni robocze pod adres wskazany w ust. 1.
3. Oferty dostarczone do siedziby zamawiającego po terminie składania ofert określonym w ust. 1 będą zwracane bez otwierania.

Sposób składania ofert:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej (pismem komputerowym) na załączonym formularzu ofertowym – (załącznik nr 1) wraz z innymi dokumentami, o których mowa w rozdziale VI zapytania ofertowego.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Sposób przygotowania i oznaczenia koperty:
• oferty winny zostać złożone w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń
• na kopercie (poza nazwą Zamawiającego i adresem) należy umieścić następujące sformułowanie: „OFERTA W ZAPYTANIU OFERTOWYM NA ZAKUP 2 SERWERÓW – NIE OTWIERAĆ PRZED 23.08.2019 r., GODZ 12:10”.
7. Korespondencja związana z niniejszym postępowaniem, inna niż oferta wraz z załącznikami, może być składana pisemnie (na adres wskazany w rozdziale VII ust. 1) bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: romanowski@togatus.pl
8. Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
• Cezary Romanowski – radca prawny, koordynator projektu
• tel:. +48 504-225-504
• e-mail: romanowski@togatus.pl
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Wycofanie i zmiana oferty przez Wykonawcę:
• Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o jej wycofaniu przed końcem terminu składania ofert.
• Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
• Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

romanowski@togatus.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Cezary Romanowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 504-225-504

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją pod adresem: ul. Kazimierza Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn (siedziba Sprint S.A.).
2. Specyfikacja techniczna:
• Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Data produkcji sprzętu winna być nie wcześniejsza niż cztery miesiące od daty zawarcia umowy.
• Elementy, z których zbudowane są serwery, muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne.
3. Szczegółowa specyfikacja techniczna (parametry sprzętu) została zamieszczona w Rozdziale III zapytania ofertowego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

CELEM ZAMÓWIENIA jest realizacja projektu pn. „Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w działalności przedsiębiorstwa GRUPA PRAWNA TOGATUS Sp. z o.o.”

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest stworzenie nowego modelu biznesowego w przedsiębiorstwie Grupa Prawna Togatus Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu technologii informacyjno-komunikacyjnej, którego rezultatem będzie zwiększenie wartości przychodów przedsiębiorstwa ze sprzedaży usług i wzrost liczby nawiązanych kontraktów biznesowych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją pod adresem: ul. Kazimierza Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn (siedziba Sprint S.A.).
2. Specyfikacja techniczna:
• Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Data produkcji sprzętu winna być nie wcześniejsza niż cztery miesiące od daty zawarcia umowy.
• Elementy, z których zbudowane są serwery, muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne.
3. Szczegółowa specyfikacja techniczna (parametry sprzętu) została zamieszczona w Rozdziale III zapytania ofertowego
4. Wszystkie dokumenty (za wyjątkiem certyfikatów ISO i deklaracji CE) sporządzone w języku obcym winny być złożone z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający dopuszcza złożenie certyfikatów ISO oraz CE w języku angielskim.
5. Minimalny wymagany przez zamawiającego termin gwarancji na serwery: 24 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Usuwanie usterek, awarii, reklamacji zgłaszanych przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie jednego dnia roboczego od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.

Kod CPV

48820000-2

Nazwa kodu CPV

Serwery

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin podpisania umowy: 23.08.2019 r.
Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

• zamawiający nie formułuje w ramach niniejszego warunku szczegółowych wymagań.

Wiedza i doświadczenie

• zamawiający nie formułuje w ramach niniejszego warunku szczegółowych wymagań.

Potencjał techniczny

• zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował minimum 2 podobne dostawy nowych serwerów wraz z instalacją i konfiguracją o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł netto każda w okresie ostatnich w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
• warunek zostanie zweryfikowany na podstawie wypełnionego Oświadczenia Wykonawcy, które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Ponadto w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające realizację każdej z dostaw (referencje, podpisane bez zastrzeżeń protokoły dostawy, etc.).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zamawiający nie formułuje w ramach niniejszego warunku szczegółowych wymagań.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zamawiający nie formułuje w ramach niniejszego warunku szczegółowych wymagań.

Dodatkowe warunki

brak

Warunki zmiany umowy

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
• gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT;
• gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, będą leżały w interesie publicznym i nie były możliwe do przewidzenia na etapie podpisywania umowy,
• dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
• gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji Pośredniczącej
• zmiany harmonogramu realizacji Umowy wynikającej z postanowień podpisanej Umowy o Dofinansowanie Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą, jeżeli umowa ta zostanie zmieniona po udzieleniu zamówienia;
• otrzymania decyzji Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany, a mających wpływ na przedmiot zamówienia.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
• odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
• jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię,
• formularz ofertowy (zał. 1 do zapytania ofertowego)
• Oświadczenia wykonawcy (zał. 2 do zapytania ofertowego)
• Oświadczenie wykonawcy, że oferowany sprzęt będzie fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Data produkcji sprzętu będzie nie wcześniejsza niż cztery miesiące od daty zawarcia umowy.
• Oświadczenie producenta, że elementy, z których zbudowane są serwery, są produktami producenta tych serwerów lub są przez niego certyfikowane.
• Oświadczenie producenta, że oferowane serwery posiadają wsparcie dla następujących systemów operacyjnych:
- MS Windows 2016, 2012, 2008R2, 2008;
- Suse Linux Enterprise Server 11;
- RedHat Enterprise Linux.
• Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu.
• Deklaracja CE oferowanych serwerów.
• Certyfikat ISO 9001 dla linii produkcyjnej oferowanego sprzętu oraz ISO 14001 oferowanego sprzętu, wystawionych dla producenta oferowanych serwerów i szaf rack.
• Oświadczenie Wykonawcy o udzielonej gwarancji na oferowane serwery (co najmniej 2 letnią gwarancją producenta) z czasem naprawy (fix time) co najmniej następnego dnia roboczego (next business day), a w przypadku niewykonania naprawy w tym terminie, oświadczenie o tym, że Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy.
• Oświadczenie producenta serwera lub jego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W ramach prowadzonego postępowania, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przyjmuje się następujące kryteria oceny ofert:
• Cena brutto: 60%
• Czas reakcji: 10%
• Okres gwarancji: 30%

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego w kryterium „Cena”:
P= CN / COB x 60 pkt
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Cena”
CN - najniższa zaoferowana cena oferty niepodlegającej odrzuceniu,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
60% – waga kryterium.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

3. W kryterium „Czas reakcji” Zamawiający będzie przyznawał punkty w zależności od zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym czasu naprawy (fix time) od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego wg poniższej punktacji:

naprawa następnego dnia roboczego (next business day): 0 pkt
naprawa następnego dnia kalendarzowego (także w dni wolne od pracy, święta, etc.): 10 pkt

Podanie czasu reakcji dłuższego niż następny dzień roboczy lub brak podania w ogóle czasu reakcji w formularzu ofertowym, będzie skutkować odrzuceniem oferty.

4. W kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający będzie przyznawał punkty w zależności od zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji wg poniższej punktacji:
24 miesiące gwarancji: 0 pkt
36 miesięcy gwarancji: 6 pkt
48 miesięcy gwarancji: 12 pkt
60 miesięcy gwarancji: 18 pkt
72 miesięcy gwarancji: 24 pkt
84 miesiące gwarancji: 30 pkt

Podanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące lub brak podania w ogóle okresu gwarancji w formularzu ofertowym, będzie skutkować odrzuceniem oferty.

5. Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który w ramach ustanowionych kryteriów oceny ofert uzyska najwyższą łączną liczbę punktów, spośród nieodrzuconych ofert.

Wykluczenia

1. Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
• który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
2. Ocena spełniania powyższych warunków będzie weryfikowana na podstawie wypełnionego Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, według formuły spełnia – nie spełnia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postepowaniu podlegają wykluczeniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRUPA PRAWNA TOGATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Aleja Jana Pawła II 61/308

01-131 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

504830110

NIP

7393659141

Tytuł projektu

Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w działalności przedsiębiorstwa GRUPA PRAWNA TOGATUS Sp. z o.o.

Numer projektu

RPWM.01.04.03-28-0042/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 350