Strona główna
Logo unii europejskiej

Otwarty konkurs ofert na na udzielanie porad prawnych w ramach projektu pn. „Bo jednak z rodziną”

Data publikacji: 16.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-09-2019

Numer ogłoszenia

1201255

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej, ul. Jana Kilińskiego 20, 28-200 Staszów lub przesłać pocztą, w terminie do dnia 11.09.2019 r. do godz. 11:00. z dopiskiem: oferta na udzielenie porad prawnych w ramach projektu pn. „Bo jednak z rodziną”.
W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu oferty do Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej.
Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek w godz. od 10:00 do 13:00, w środę w godz. od 10:30 do 13:30 oraz w piątek w godz. od 14:00 do 15:30.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w siedzibie Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej, ul. Jana Kilińskiego 20, 28-200 Staszów, w terminie do dnia 11.09.2019 r. do godziny 11:00. Ofertę należy złożyć na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności zawierać:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
- kalkulację przewidywanego zadania publicznego;
- informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
Szczegółowy opis w załączonym ogłoszeniu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Łasica, Justyna Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504 923226, 15 8665077

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi prawne - indywidualne i grupowe doradztwo prawne, konsultacje oraz sporządzanie pism na rzecz osób niepełnosprawnych-Amazonek biorących udział w projekcie pn. „Bo jednak z rodziną” w łącznym wymiarze 92 godz. (łącznie w 2019 r. – 32 godz., w 2020 r. – 60 godz.) od września 2019 r. do listopada 2020 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi prawne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: staszowski Miejscowość: Staszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem poradnictwa i konsultacji prawnych jest wsparcie uczestników w rozwiązywaniu problemów o charakterze prawnym.

Przedmiot zamówienia

Usługi prawne stanowiące przedmiot zamówienia obejmują udzielanie porad prawnych, konsultacji oraz sporządzanie pism na rzecz Uczestników Projektu w zakresie m.in.: prawa cywilnego i postępowania cywilnego (np. poradnictwo dot. prawa spadkowego), prawa administracyjnego (np. pomoc w pisaniu pism urzędowych, pomoc w postępowaniu administracyjnym), konsultacji z zakresu: prawa rodzinnego i opiekuńczego (np. obowiązek alimentacyjny, pisma procesowe w sprawach z zakresu stosunków małżeńskich i alimentacyjnych), ustawy o pomocy społecznej, ustawy rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, prawa karnego oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Wymiar usługi obejmuje łącznie: 2019 r. - 32 godz., w 2020 r. - 60 godz.
Miejsce realizacji: Staszów, siedziba Zamawiającego, Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej, ul. Jana Kilińskiego 20, 28-200.
W ramach realizacji konsultacji, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1. Przeprowadzenia dla uczestników projektu wsparcia prawnego o wskazanym zakresie przedmiotowym.
2. Prowadzenia karty usługi doradczej dla każdego uczestnika.
3. Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.
4. Prowadzenia dokumentacji z porad i konsultacji prawnych zawierającej m.in.: listy obecności, karty indywidualnego poradnictwa.
5. Nie dopuszcza się prowadzenia doradztwa (spotkania) drogą elektroniczną, metodą e-learningu, w formie eksternistycznej itp.
Szczegółowy opis w załączonym ogłoszeniu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymiar usługi obejmuje łącznie: 92 godz. (łącznie w 2019 r. – 32 godz., w 2020 r. – 60 godz.) od sierpnia 2019 r. do listopada 2020 r.
Szczegółowy opis w załączonym Ogłoszeniu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Osoba realizująca przedmiot zamówienia powinna posiadać wykształcenie prawnicze, wpis na listę radców prawnych lub adwokatów, pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych. W przypadku uprawnień i kwalifikacji dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia i kwalifikacje nabyte na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn., Dz. U. z 2018 r. póz. 2272 z późn. zm.),

Wiedza i doświadczenie

Osoba realizująca przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej roczny (tj. przez okres 12 miesięcy) staż zawodowy w pracy jako radca prawny lub adwokat (dopuszczalne jest wykazanie się doświadczenie w ramach jednej umowy bądź kilka umów które po sumowaniu dadzą łącznie 1 rok doświadczenia zawodowego zgodnie ze wskazanym warunkiem) - na potwierdzenie warunku wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe - deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego;

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Harmonogramu realizacji umowy;
c) Ostatecznej liczby uczestników projektu w ramach umowy;
Zasad płatności raz w miesiącu po przedstawieniu rachunku i karty czasu pracy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy dołączyć:
1) Statut lub dokument równoważny – może być kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
2) aktualny odpis z rejestru innego niż Krajowy Rejestr Sądowy lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
3) pełnomocnictwo dla osób składających ofert, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikające z KRS lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta
4) w przypadku wyboru sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną innego niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
5) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
6) sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

OCENA MERYTORYCZNA OFERTY
1) zakres rzeczowy realizacji zadania - do 30 pkt
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania- do 20 pkt
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie- do 30 pkt
4) udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - do 10 pkt
5) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków- do 5 pkt
6) realizacje zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów uprawnionych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadanie publiczne biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków - do 5 pkt

Wykluczenia

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn., Dz. U. z 2019 r. poz. 688), których działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert.
O otrzymanie dotacji ubiegać się mogą podmioty spełniające następujące warunki:
- cele statutowe oferenta są zgodne z dziedziną, w jakiej realizowane jest zadanie,
- oferent posiada własne konto bankowe,
- oferent nie posiada zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym..

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE AMAZONEK ZIEMI STASZOWSKIEJ

Adres

Jana Kilińskiego 20

28-200 Staszów

świętokrzyskie , staszowski

Numer telefonu

692095532

NIP

8661738592

Tytuł projektu

"Bo jednak z rodziną"

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0091/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 342