Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE_OFERTOWE_NR_01_2019_3.7

Data publikacji: 14.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-09-2019

Numer ogłoszenia

1201038

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Nie dotyczy

Miejsce i sposób składania ofert

Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego.
Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i zawierać minimum następujące informacje:
- Nazwę i adres oferenta,
- Datę sporządzenia oferty,
- Cenę całkowitą netto i brutto,
- Wymagane oświadczenia,
- Termin ważności oferty (nie krótszy niż 60 dni).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@microbe.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Klubiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48601135746

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa Systemu zaawansowanego zarządzania i repartycji dla producentów muzycznych zgodnie z rezultatem prac B+R (badawczo-rozwojowych).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy Systemu zaawansowanego zarządzania i repartycji dla producentów muzycznych, zgodnie z dokumentem wymagań funkcjonalnych i pozafunkconalnych opisanych w Załączniku nr 2.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa Systemu zaawansowanego zarządzania i repartycji dla producentów muzycznych, zgodnie z dokumentem wymagań funkcjonalnych i pozafunkconalnych opisanych w Załączniku nr 2.

Kod CPV

72211000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin zakończenia realizacji Systemu to 31.03.2021, przy czym przewidywane terminy zakończenia realizacji poszczególnych Modułów Systemu wskazane zostały poniżej:
Moduł 1. Moduł zarządzania metadanymi kontentu muzycznego – Faza 1 - 31.12.2019
Moduł 2. Moduł komunikacji internetowej dla użytkowników (portal) – Faza 1 - 31.12.2019
Moduł 3. Moduł importu/eksportu kontentu muzycznego - 31.03.2020
Moduł 4. Moduł rozliczeń i repartycji - 30.06.2020
Moduł 5. Moduł analityczny - 30.09.2020
Moduł 6. Moduł komunikacji z systemem rozpoznawania muzyki w czasie rzeczywistym - 30.09.2020
Moduł 7. Moduł zarządczy - 31.12.2020
Moduł 8. Moduł audytu i wersjonowania danych - 31.12.2020
Moduł 9. Moduł zarządzania metadanymi kontentu muzycznego – Faza 2 - 31.03.2021
Moduł 10. Moduł komunikacji internetowej dla użytkowników (portal) – Faza 2 - 31.03.2021

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Ze względu na specyfikę projektu, wymagającą specjalistycznej wiedzy z obszaru przetwarzania metadanych oraz mediów specyficznych dla branży muzycznej, znajomości standardów branżowych (w szczególności standardu DDEX) oraz wymaganą integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem rozpoznawania strumieni audio/video, wymagane jest opisane poniżej doświadczenie Oferenta.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent *) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej:
• Doświadczenia Oferenta w realizacji projektów związanych z produkcją i wdrożeniem systemów informatycznych do obsługi procesów zarządzania kontentem w branży muzyki cyfrowej o pracochłonności porównywalnej z przedmiotem projektu (systemy zarzadzania kontentem dla producentów i agregatorów muzyki, systemy repartycji tantiem za utwory audiowizualne, systemy analizy strumieni audio i rozpoznawania muzyki) – 3 zrealizowane systemy/projekty
Weryfikacja spełnienia powyższych warunków odbywać się będzie na podstawie danych zawartych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz oceniane będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wyłącznie oferty Wykonawców spełniających wszystkie ww. warunki zostaną ocenione wg kryteriów oceny ofert opisanych poniżej. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu.

*) w przypadku podmiotów istniejących krócej niż 3 lata udokumentowanie doświadczenie może nastąpić poprzez wykazanie doświadczenie osób zatrudnionych w ramach umowę o pracę.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 9-osobowym zespołem projektowym dedykowany do realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym w skład zespołu wejdą:
• 5 osób (programistów) posiadających minimum: wykształcenie wyższe kierunkowe (mgr inż. Informatyki lub równorzędne) oraz min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozwoju oprogramowania dla systemów informatycznych do obsługi procesów w branży muzyki cyfrowej,
• 1 osoba (UX/UI designer) posiadająca minimum: wykształcenie wyższe kierunkowe (mgr inż. Informatyki lub równorzędne) oraz min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania interfejsów użytkownika systemów informatycznych do obsługi procesów w branży muzyki cyfrowej,
• 1 osoba (analityk/architekt systemowy) posiadająca minimum: wykształcenie wyższe kierunkowe (mgr inż. Informatyki lub równorzędne) oraz udokumentowane, co najmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu analizy wymagań i projektowania systemów dla systemów informatycznych do obsługi procesów w branży muzyki cyfrowej
• 1 osoba (inżynier testów) posiadająca minimum: wykształcenie wyższe kierunkowe (mgr inż. Informatyki lub równorzędne) oraz min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie testów systemowych (ST) i jakościowych (QA) oprogramowania dla systemów informatycznych do obsługi procesów w branży muzyki cyfrowej
• 1 osoba (kierownik projektu) posiadająca minimum: wykształcenie wyższe kierunkowe (mgr inż. Informatyki lub równorzędne) oraz udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zaawansowanymi projektami informatycznymi, potwierdzone certyfikatami zawodowymi z zakresu zarządzania projektami, np. PMP, Prince2 lub równoważnym
UWAGA: W przypadku warunku w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający zastrzega sobie warunek oddelegowania przez Wykonawcę zespołu na wyłączność w okresie realizacji zamówienia.
Weryfikacja spełnienia powyższych warunków odbywać się będzie na podstawie danych zawartych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz oceniane będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wyłącznie oferty Wykonawców spełniających wszystkie ww. warunki zostaną ocenione wg kryteriów oceny ofert opisanych poniżej. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zawartego w treści Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych):
• Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty.
• Wadium winno być wniesione w pieniądzu.
• Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: IDEA BANK S.A. nr rachunku 33 1950 0001 2006 6759 7871 0002 Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację Zapytania Ofertowego, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający Ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy postępowania tj. Wadium- Zapytanie Ofertowe nr 01/2019/3.7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
• Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
• Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
• Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiany te wynikały z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, zaistnienia siły wyższej etc.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełnienie Załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium I – Cena 100%
W ramach tego kryterium max. można uzyskać 100 pkt.
Cena oferty musi zostać określona w złotych polskich w wartościach netto i brutto (z VAT). Wykonawca może podać tylko jedną cenę łączną bez możliwości proponowania rozwiązań wariantowych. Cena podana w ofercie będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT.
Sposób wyliczania liczby punktów za kryterium cena
1. jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium
2. jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium
3. jeżeli złożona oferta jest ofertą wyższą niż oferta najkorzystniejsza jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:
Kx = (Cmin / Cx) * 100 pkt
gdzie:
Kx – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia,
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,
Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

Wykluczenia

Podmiotami wykluczonymi z udziału w postępowaniu są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się powiązania pomiędzy oferentem a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, gdzie poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem, polegające na:
- uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych zawartego w treści Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MICROBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohdana Dobrzańskiego 3

20-262 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

601135746

Fax

815650070

NIP

9462661396

Tytuł projektu

System zaawansowanego zarządzania i repartycji dla producentów muzycznych

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0051/19-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa wybranego oferenta: EUVIC sp. z o.o. ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice
Data wpłynięcia: 14.09.2019
Wartość oferty: 1970000 zł netto (2423100 zł z VAT)
Liczba wyświetleń: 371