Strona główna
Logo unii europejskiej

Hosting i utrzymanie wraz z modyfikacjami Platformy Stypendystów (ADI.272.3.11.2019)

Data publikacji: 14.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-08-2019

Numer ogłoszenia

1200952

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w języku polskim w formie elektronicznej (przez formę elektroniczną rozumie się przesłania e-maila zawierającego skan formularza oferty wraz ze skanem wymaganych formularzy podpisane przez Wykonawcę składającego ofertę - w tytule e-maila należy wpisać OFERTA ZP.272.3.11.2019 na adres zapytania.ofertowe@lodzkie.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. (liczy się data i godzina wpływu oferty na skrzynkę pocztową Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania). Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 wraz z załącznikami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i składania wyjaśnień, pozostałe dokumenty nie podlegają uzupełnieniu. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez wyboru Wykonawcy.

2. Jeśli w zapytaniu ofertowym w ramach zamawianych produktów występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, nazwy własne, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w zapytaniu wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.


3. Jeżeli złożone wraz z ofertą informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) wówczas Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy należy złożyć w formie skanu z podpisem Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania.ofertowe@lodzkie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Kielnerowska i Ewa Rasztemborska adres e-mail zapytania.ofertowe@lodzkie.pl.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie przez okres 12 miesięcy narzędzia informatycznego Platforma Stypendystów wraz z zapewnieniem 12 miesięcznej usługi hostingu i modyfikacjami formularzy.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji usługi znajdują się w projekcie umów będący Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Warunki doświadczenia jakie musi spełnić Wykonawca określone zostały w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Z kodami źródłowymi posiadanymi przez Zamawiającego można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź w dni robocze w godzinach jego urzędowania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem aplikacji jest obsługa wnioskodawców i beneficjentów w projekcie Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie przez okres 12 miesięcy narzędzia informatycznego Platforma Stypendystów wraz z zapewnieniem 12 miesięcznej usługi hostingu i modyfikacjami formularzy.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji usługi znajdują się w projekcie umów będący Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Warunki doświadczenia jakie musi spełnić Wykonawca określone zostały w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Z kodami źródłowymi posiadanymi przez Zamawiającego można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź w dni robocze w godzinach jego urzędowania.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, na który składa się utrzymanie przez okres 12 miesięcy narzędzia informatycznego Platforma Stypendystów wraz z zapewnieniem 12 miesięcznej usługi hostingu i modyfikacjami formularzy. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji usługi znajdują się w projekcie umów będący Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali/zakończyli a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują:
co najmniej dwie (2) usługi, każda o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto, których przedmiotem jest serwisowanie i modernizacja narzędzia informatycznego typu Generatora Wniosków. Dla uznania warunku za spełniony każda z wykonanych usług powinna dotyczyć narzędzia informatycznego składającego się z następujących modułów/podsystemów (rozumianych jako grupy funkcjonalności):
- Platforma Generatora Wniosków wraz z elektroniczną komunikacją z Platformą Rejestru Wniosków, który zapewnia funkcjonalność polegającą na elektronicznym złożeniu wniosku, elektronicznej poprawie wniosku, odczytywania statusu wniosku, odczytywaniu wyników oceny merytorycznej wniosku,
- Platforma Rejestru Wniosków, który zapewnia funkcjonalność polegającą na dokonywaniu naborów wraz z komunikacją z innymi modułami, prowadzenia rejestru wniosków, przesyłanie wniosku do poprawy (komunikacja z Platformą Generatora Wniosków),

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym tj.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że dysponują lub będą dysponować na okres realizacji zamówienia:
a) co najmniej jedną osobą na stanowisku administratora platformy bazodanowej, posiadającą wykształcenie informatyczne, znajomość relacyjnej bazy danych, umiejętność strojenia baz danych (performance tuning) oraz umiejętność posługiwania się językami skryptowymi;
b) co najmniej dwoma osobami na stanowisku projektanta-programisty, które posiadają wykształcenie o profilu informatycznym oraz posiadają doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów wykorzystujących bazę danych;

UWAGA jedna osoba nie może pełnić więcej niż jednej roli w niniejszym zamówieniu

W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania zamówienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie zamówienia przez wskazaną przez Wykonawcę osobę, Wykonawca będzie mógł zmienić osobę do wykonywania zamówienia – z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu osobę, która spełnia wymogi określone powyżej dla osoby, którą będzie miała zastąpić.
Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z usunięcia lub wymiany osób wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z projektami umów stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:

a) Formularz ofertowy – patrz Załącznik nr 2;

b) Wykaz wykonanych/wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich wartości, opisu przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców – patrz Załącznik nr 3 wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie/wykonywanie usług.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane/są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.
W/w dowody należy załączyć w formie skanu z podpisem wystawcy dokumentu.

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zgodnie ze wzorem formularza na Załączniku nr 4;
Z wykazu osób musi w sposób jednoznaczny wynikać, że dana osoba posiada wymagane wykształcenie / doświadczenie/kwalifikacje zawodowe

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria „Cena” oraz „Okres udzielonej gwarancji”. Szczegółowy opis kryteriów - patrz załącznik nr 6 do zapytania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych

Numer projektu

RPLD.11.03.03-10-0001/18-02

Inne źródła finansowania

Projekt „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” realizowany przez Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tylda Sp. z o.o.
z siedzibą w Przeworsku,
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1/17
37-200 Przeworsk
cena brutto 157 999,20 PLN*
Cena po dokonaniu poprawy omyłki rachunkowej
Data wpływu oferty - 25.08.2019 r. godz. 14:17
Wykonawca zaoferował okres gwarancji - 24 miesiące.
Liczba wyświetleń: 226