Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa elementów wyposażenia Pracowni Elektrotechniki i Elektroniki w ramach projektu „Inżynier z praktyką potrzeby od zaraz!”

Data publikacji: 14.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-09-2019

Numer ogłoszenia

1200872

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte w sposób uniemożliwiający samoczynne zdekompletowanie oferty. Wszystkie zapisane strony winny być ponumerowane oraz zaparafowane i opatrzoną pieczęcią imienną (lub podpisane czytelnie) przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
2) Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem: „DZP.283.205.2019 - Dostawa wyposażenia Pracowni”, zawierającej wszystkie dokumenty składające się na ofertę, wymienione w pkt 12.
5. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UPH w Siedlcach, przy ul. Konarskiego 2 (pok. 20 – 21), 08-110 Siedlce, w terminie do 3 września 2019 r. do godz. 10:00.
6. Otwarcie ofert nastąpi 3 września 2019 r. do godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce (pok. 59).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Kowal

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa elementów wyposażenia Pracowni Elektrotechniki i Elektroniki w ramach projektu „Inżynier z praktyką potrzeby od zaraz!”

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Siedlce Miejscowość: Siedlce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie Pracowni Elektrotechniki i Elektroniki w niezbędne urządzenia

Przedmiot zamówienia

Dostawa elementów wyposażenia Pracowni Elektrotechniki i Elektroniki w ramach projektu „Inżynier z praktyką potrzeby od zaraz!”: Oscyloskopy, generatory arbitralne, analizatory widma, generatory sygnałowe, zasilacze

Kod CPV

38342000-4

Nazwa kodu CPV

Oscyloskopy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

2) 38433300-2 Analizatory widma
3) 31120000-3 Generatory
4) 30237280-5 Akcesoria zasilające

Harmonogram realizacji zamówienia

do 14 dni od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

11. Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany umowy ws. zamówienia publicznego, zawartej w wyniku niniejszego postępowania:
 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących w szczególności następstwem działania podmiotów trzecich bądź siły wyższej, dopuszcza się zmianę terminu wykonania zamówienia
 z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, polegających w szczególności na wyczerpaniu stanów magazynowych, powodujących, iż niemożliwa jest dostawa modeli urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę, dopuszcza się zmianę modelu urządzenia zadeklarowanego w ofercie na inny, o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w ofercie Wykonawcy, bez zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz Ofertowy, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
2) Formularz Cenowy, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
3) zaakceptowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryterium cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia - znaczenie: 100%;
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

Adres

Stanisława Konarskiego 2

08-110 Siedlce

mazowieckie , Siedlce

Numer telefonu

0256431920

Fax

0256431917

NIP

8210014490

Tytuł projektu

Inżynier z praktyką potrzebny od zaraz!

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-DU53/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NDN Zbigniew Daniluk
ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa
29 692,20 zł
Liczba wyświetleń: 132