Strona główna
Logo unii europejskiej

„Remont i kolorystyka elewacji południowej - frontowej budynku mieszkalno – usługowego położonego przy ul. Sobieskiego 318 w Wejherowie, znajdującego się na terenie układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 957, dawny numer rejestru 818, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r., zmienioną decyzją Ministra i Dziedzictwa Narodowego z dnia 04.10.2011 r. oraz wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa”

Data publikacji: 14.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-09-2019

Numer ogłoszenia

1200777

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w biurze zarządcy nieruchomości lub przesłać na jego adres – Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Parkowa 2A/20, 84 – 200 Wejherowo do 11.09.2019r. do godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opieczętowanej kopercie, podpisanej tytułem „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa – Sobieskiego 318”.

Informacje ogólne:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami).
3. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający dopuszcza do realizacji Zamówienia udział podwykonawcy.
8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej.
10. Zamawiający nie przewiduje zaliczek.
11. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
12. Na ofertę składają się:
- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania,
- Wykaz robót budowlanych wraz z dowodami, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, zgodnie z Załącznikiem nr 2,
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
13. Okres obowiązywania oferty wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
14. Zamawiający przewiduje okoliczność zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się do zamieszczenia informacji o dokonanych zmianach w upublicznionym zapytaniu ofertowym. Jeżeli to konieczne przedłuża się termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Kapturkiewicz, Hanna Kraśnik, Karolina Olszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 672 47 26, 58 677 46 16

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Remont i kolorystyka elewacji południowej - frontowej budynku mieszkalno - usługowego położonego przy ulicy Sobieskiego 318 w Wejherowie, znajdującego się na terenie układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 957, dawny numer rejestru 818, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r., zmienioną decyzją Ministra i Dziedzictwa Narodowego z dnia 04.10.2011 r. oraz wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: wejherowski Miejscowość: Wejherowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Remont i kolorystyka elewacji południowej - frontowej budynku mieszkalno - usługowego położonego przy ulicy Sobieskiego 318 w Wejherowie, znajdującego się na terenie układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 957, dawny numer rejestru 818, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r., zmienioną decyzją Ministra i Dziedzictwa Narodowego z dnia 04.10.2011 r. oraz wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont i kolorystyka elewacji południowej - frontowej budynku mieszkalno - usługowego położonego przy ulicy Sobieskiego 318 znajdującego się na terenie układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 957, dawny numer rejestru 818, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r., zmienioną decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 04.10.2011 r. oraz wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego.

Kod CPV:
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia realizacji zamówienia: 10 tygodni od dnia zawarcia umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej dwa (2) zamówienia (potwierdzone dowodami, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każde, dla budynków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie układu urbanistyczno-krajobrazowego wpisanym do rejestru zabytków.

Ocena spełnienia przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń/dokumentów, tj. Wykazu robót budowlanych wykonanych przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Wzór stanowi załącznik nr 2 do nin. Zapytania ofertowego).

Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający warunki istotnych zmian umowy określił w §11 załączonego wzoru umowy (Załącznik nr 3 do nin. Zapytania ofertowego).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania,
- Wykaz robót budowlanych wraz z dowodami, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, zgodnie z Załącznikiem nr 2,
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria:
Kryterium Symbol Waga kryterium [%] Maksymalna liczba punktów w danym kryterium
Cena C 80 Pmax1 = 80 pkt
Okres gwarancji G 20 Pmax2 = 20 pkt

1.1 Kryterium 1: Cena
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:
C = (Cmin / CB ) x 80 pkt
CMIN – najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
CB – cena oferty badanej

1.2 Kryterium 2: Okres gwarancji
G – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”, zgodnie z poniższym:
Okres gwarancji Liczba punktów
3 lata (minimalny okres gwarancji) 0 pkt
4 lata 10 pkt
5 lat (maksymalny okres gwarancji) 20 pkt

UWAGA! Okres gwarancji liczony jest w latach. Wykonawca winien zaoferować w przedmiotowym kryterium okres gwarancji w pełnych okresach rocznych. Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata. Maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji” krótszy niż 3 lata – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji” dłuższy niż 5 lat – przyjmuje się, że Wykonawca udzielił 5 lat gwarancji i Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 20 pkt.
Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji lub zaoferuje okres w miesiącach lub niepełnych latach przyjmuje się, że Wykonawca udzielił 3 lata gwarancji i Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 0 pkt.

2.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach.
PŁ = C + G
gdzie:
PŁ - łączna liczba punktów
C - liczba punktów w kryterium: Cena
G - liczba punktów w kryterium: Okres gwarancji

Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w następujących okolicznościach:
W celu uniknięcia konfliktów interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Istnienie powiązania, o którym mowa w pkt. VII Zapytania ofertowego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTA WEJHEROWA

Adres

pl. Jakuba Wejhera 8

84-200 Wejherowo

pomorskie , wejherowski

Numer telefonu

586777000

Fax

586721257

NIP

5881000993

Tytuł projektu

Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa

Numer projektu

RPPM.08.01.01-22-0011/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WOJ - MAR Mariusz Gustowski
ul. Kwiatowa 8, Sopieszyno
84 - 200 Wejherowo
data wpłynięcia oferty: 11.09.2019 r.
cena brutto: 147 595,47 zł
Liczba wyświetleń: 128