Strona główna
Logo unii europejskiej

Nocleg dla 1 osoby podczas targów PREMIUM SOURCING 2019, PARYŻ

Data publikacji: 13.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-08-2019

Numer ogłoszenia

1200667

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik numer 1 w języku polskim w formie pisemnej.

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 marca 2019 r. do godziny 23:59. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.

Oferty należy składać:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Batorego 126a, 65-735 Zielona Góra
- pocztą elektroniczną wysyłając na adres: karolina.m@capira.pl;

Termin ważności oferty do 28.04.2019 r.
Oferty należy składać w języku polskim.
Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty (Załącznik nr 1).
Wykonawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia (Załącznik nr 3).
Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego (Załącznik nr 2).
Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karolina.m@capira.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Małyska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502713092

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nocleg dla 1 osoby podczas targów PREMIUM SOURCING 2019, PARYŻ

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Francja Miejscowość: Paryż

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Nocleg dla 1 osoby podczas targów PREMIUM SOURCING 2019, PARYŻ

Przedmiot zamówienia

Nocleg dla 1 osoby podczas targów Premium Sourcing 2019 w Paryżu we Francji

USŁUGA HOTELOWA DLA 1 OSOBY W PARYŻU
Zakup usługi hotelowej w Paryżu w dniach 03.09.2019 r. – 06.04.2019 r., zgodnie z poniższymi wytycznymi:
- Zakwaterowanie dla 1 osoby w hotelu w Paryżu o standardzie (min. 3 gwiazdki, ocena min. 8 w serwisie Booking.com), położonym w odległości nie większej niż 2 km od miejsca odbywania się targów Premium Sourcing 2019, w odległości nie większej niż 3-4 km od centrum (Paryża) w pobliżu przystanku tramwajowego lub metro z bezpośredni dojazdem do stacji Palais Royal Musée du Louvre

- 1 pokój jednooosobowy dla niepalących w okresie od dnia 03.09.2019r. – 06.09.2019r.
- pokój z widnym oknem
- pokój z prywatną łazienką,
- dostęp do bezpłatnego Wi-Fi;
- Wykonawca usługi zapewnia 24 godzinną asystę telefoniczną pracownika biur;
- Cena ma zawierać wszelkie opłaty związane z pobytem, w tym opłatę klimatyczną.

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia to 3 - 4.09.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy:
- których zakres działalności obejmuje świadczenie usług określonych w przedmiocie zapytania ofertowego;
- oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy:
- posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia;

Potencjał techniczny

Oferent posiada potencjał techniczny

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy:
- znajdujący się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację zamówienia;
- brak zadłużeń

Dodatkowe warunki

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy:
- którzy nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowo:
- Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
- Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
- Urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Warunki zmiany umowy

Nie przewiduje się wprowadzenia zmian w umowie o udzielenie zamówienia, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert , w tym m.in.
a) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
b) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
c) zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełnione i podpisane załączniki numer 1, 2 i 3 do zapytania ofertowego oraz zapytanie ofertowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium oceny: cena
Punktacja i waga: Punktacja od 0 do 100 pkt, Waga 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny :
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty.
Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
P cena – Kryterium cena = (C min/ C c) x 100
C min – Cena najniższej oferty
C c – Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów tego kryterium : 100 punktów.

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

3. Cenę należy podać w polskich złotych (PLN). Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto oraz cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.

4. W przypadku gdy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem Zamawiający będzie dokonywał wyboru między kilkoma ofertami zbliżonymi pod względem gospodarczym (tzn. takich, które uzyskały tożsamą liczbę punktów) wybierze ofertę najbardziej korzystną pod względem oddziaływania na środowisko i klimat. Zamawiający może wystąpić do oferentów/ oferenta z prośbą o dodatkowe informacje/ wyjaśnienia w tym zakresie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji cenowych z oferentami/oferentem.

6. Wszystkie oferty przekraczające budżet/ założenia programowe zostaną odrzucone.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania przetargu bez podawania przyczyny.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CAPIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Stefana Batorego 126A

65-735 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684553522

Fax

684553524

NIP

9291779919

Tytuł projektu

Wzrost eksportu firmy CAPIRA poprzez udział w targach o charakterze międzynarodowym i misjach gospodarczych na rynkach zagranicznych

Numer projektu

RPLB.01.04.01-08-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Nie dokonano wyboru spośród przedstawionych ofert zgodnie z odpowiedzią Departamentu Programów Regionalnych, Wydziału Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego mówiącą, że : "wybór wykonawcy w wyniku zastosowania trybu zgodnego z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (…) prowadzić będzie do sytuacji, w której środki będą wydatkowane nieracjonalnie, nieefektywnie i bez zachowania zasad uzyskiwania najlepszych efektów i zostanie to odpowiednio udokumentowane, możliwym jest dokonanie samodzielnych rezerwacji bezpośrednio u usługodawców lub za pośrednictwem portali rezerwacyjnych. "
Liczba wyświetleń: 136