Strona główna
Logo unii europejskiej

Catering obiadowy podczas kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze w ramach zadania VI Projektu „Bliżej siebie 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 13.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-08-2019

Numer ogłoszenia

1200650

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:
a) w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego) lub
b) w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres ksiegowosc@pcpr-kluczbork.pl lub
c) faksem (z podpisami Wykonawcy) na nr 774107034.
Termin składania ofert: oferty należy składać do końca upływu dnia 22.08.2019 r. z tym, że oferty składane w formie pisemnej przyjmowane będą w godzinach urzędowania Zamawiającego tj.: od 7:00 do 15:00 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ksiegowosc@pcpr-kluczbork.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Rudnicka – Hrynyszyn

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Catering obiadowy wraz z obsługą podczas szkolenia, które odbędzie się
w wymiarze 5 spotkań (tj. 5 dni)
a) Przedmiot zamówienia:
b) I danie - zupa krem;
c) II danie: kluski typu śląskie, rolada wieprzowa z sosem, zestaw surówek (z białej kapusty, czerwona kapusta, marchewka z jabłkiem),
d) Deser- ciasto pieczone 2 rodzaje typu szarlotka sernik.
e) Posiłki serwowane na porcelanie, sztućce metalowe, serwetki, obrus.
2) Termin realizacji zamówienia:
a) 02,14,28 październik 2019 roku;
b) 18,25 listopad 2019 roku.
c) Godzina dostawy cateringu: 12.00
3) Ilość uczestników szkolenia:
a) 10 osób - uczestnicy projektu w każdym dniu szkolenia;
b) 1 osoba - prowadzący szkolenie.
4) Miejsce realizacji zamówienia: siedziba PCPR, ul. Sienkiewicza 20b, Kluczbork.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kluczborski Miejscowość: Kluczbork

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Catering obiadowy podczas kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze w ramach zadania VI Projektu „Bliżej siebie 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodzin
i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Catering obiadowy podczas kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze w ramach zadania VI Projektu „Bliżej siebie 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodzin
i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kod CPV

55320000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
a) 02,14,28 październik 2019 roku;
b) 18,25 listopad 2019 roku.
c) Godzina dostawy cateringu: 12.00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w punkcie IV Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawarte w Treści oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert wg wzoru:

S = C + Z
Gdzie:
S – suma punktów przyznanych danej ofercie z uwzględnieniem wszystkich kryteriów
C – cena w punktach
Z - procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w punktach


a) Kryterium „cena” – waga 60 punktów

C = (najniższa cena)/(cena badanej oferty) x 60 pkt.

b) Kryterium społeczne „procent osób zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę zaangażowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia” - waga 40 punktów

Z = (procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zaangażowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia z badanej oferty)/najwyższy procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zaangażowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ofert) x 40 pkt.

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w kryterium oceny ofert oraz spełniającą jednocześnie warunki udziału w postępowaniu.

Wykluczenia

Ze względu na ograniczoną ilość znaków podstawy wykluczenia zawarte zostały w IV ogłoszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KLUCZBORKU

Adres

Sienkiewicza 20b/20b

46-200 Kluczbork

opolskie , kluczborski

Numer telefonu

774180030

Fax

774107034

NIP

7511657874

Tytuł projektu

"Bliżej siebie 2"

Numer projektu

RPOP.08.01.00-16-0030/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 144