Strona główna
Logo unii europejskiej

A/POIR/4/2019: dostawa i długoterminowy wynajem z możliwością wykupu reaktora pirolitycznego

Data publikacji: 12.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-09-2019

Numer ogłoszenia

1200602

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć, wg wyboru oferenta:

1) w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie zawierającej wyraźny napis: „Oferta w postępowaniu A/POIR/4/2019 – nie otwierać przed dniem 12.09.2019 r.”, tj. ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka. Przy składaniu ofert w formie tradycyjnej liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego;

2) pocztą elektroniczną, poprzez przesłanie w załączeniu do wiadomości mailowej skanu oferty, w treści wiadomości mailowej oraz w jej temacie należy zamieścić treść: „Oferta w postępowaniu A/POIR/4/2019 – nie otwierać załącznika przed dniem 12.09.2019 r.”. Liczy się data i godzina wpływu maila na serwer poczty przychodzącej Zamawiającego. Adres mailowy dla złożenia oferty w wersji elektronicznej: biuro.arex.rzeszow@gmail.com

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
• Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu, zaś wszystkie koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem ponosi oferent.
• Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
• Termin ważności oferty – 90 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
• Oferta musi zawierać wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, którego wzór stanowi część formularza ofertowego oraz wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
• Niekompletne oferty oraz oferty, które wpłyną o upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.
• Cena netto oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.arex.rzeszow@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewentualne pytania dotyczące ogłoszenia należy kierować wyłącznie drogą mailową, na adres: biuro.arex.rzeszow@gmail.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wynajem długoterminowy z możliwością wykupu urządzeń i maszyn, które zostaną wykorzystane przez Zamawiającego na potrzeby tworzonej przez niego linii pilotażowej, tj.: reaktora pirolitycznego.

Wynajem ma potrwać 15 miesięcy. W szesnastym miesiącu Zamawiający musi mieć możliwość wykupu przedmiotu zamówienia za 1% jego wartości lub ostatnia rata powinna stanowić kwotę wykupu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz podłączenie i uruchomienie, a następnie wynajem długoterminowy z możliwością wykupu maszyn mających stanowić część linii prototypowej. Maszyny te muszą posiadać specyfikację wskazaną poniżej, zaś ich parametry użytkowe muszą być ostatecznie ukształtowane we współpracy z Zamawiającym, tak aby odpowiadały one na potrzeby Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wynajem długoterminowy reaktora pirolitycznego o następujących parametrach technicznych:

Każde z urządzeń składowych reaktora pirolitycznego musi być autonomiczne i posiadać certyfikat CE. Urządzenia muszą być wyposażone w wyłącznik awaryjny i możliwość podłączenia układu bezpieczeństwa z pozostałymi elementami linii. Dostawca musi zapewnić Zamawiającemu integrację układu bezpieczeństwa z pozostałymi elementami linii. Proces pirolizy odpadów organicznych musi przebiegać w sposób ciągły, obejmujący poddawanie składników organicznych (wytłoków z jabłek) rozkładowi termicznemu w reaktorze pirolityczny, bez dostępu powietrza, w temperaturze wynoszącej od 200 do 850°C, w warunkach ciśnienia atmosferycznego lub podwyższonego ciśnienia, lub obniżonego ciśnienia. Proces powinien być prowadzony w instalacji szczelnej, w warunkach obniżonego ciśnienia. Budowa reaktora musi umożliwiać dozowanie kompozycji chemicznego modyfikatora autorstwa Zamawiającego. Proces musi przebiegać w instalacji bezemisyjnej (pozbawionej bezpośredniego wyprowadzenia powstających w procesie gazów do atmosfery). Wszystkie powstające w procesie produkty muszą być oczyszczane albo poprzez destylację w kolumnie frakcyjnej, albo poprzez absorbery dla wyprowadzanych gazów. Oczyszczanie wyprowadzanych gazów powinno przebiegać poprzez kontaktowanie tych gazów z płaszczem wodnym w pompie próżniowej z wirującym pierścieniem wodnym. Instalacja musi zawierać silnik pełniący funkcję generatora prądu. W silniku tym jako paliwo będzie się wykorzystywać powstające gazy pirolityczne. Instalacja musi spełniać wysokie normy ekologiczne ze względu na bezemisyjność. Instalacja musi się składać się z reaktora pirolitycznego zawierającego sekcję grzewczą oraz podajnika surowca (podajnik zaopatrzony w szczelną śluzę zapewniającą blokowanie dostępu powietrza do reaktora). Instalacja musi być zaopatrzona w wymienniki ciepła (gdzie kondensowane są produkty pirolizy) oraz w zbiorniki gotowych produktów. Instalacja musi być zaopatrzona w układ sterowania ciśnieniem. Układ ten w zależności od sposobu prowadzenia procesu musi zapewniać utrzymanie stałego ciśnienia.

Wykonawca dokona również montażu w miejscu realizacji zamówienia oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego reaktora.

Kod CPV

38920000-0

Nazwa kodu CPV

Sprzęt do nasion i pasz

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Z uwagi na konieczność wytworzenia urządzenia wg zapotrzebowania Zamawiającego, możliwe jest również sklasyfikowanie zamówienia wg kodu CPV: 73100000-3 (usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe).

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa powinna nastąpić w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa obejmuje również montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Przewiduje się możliwość przedłużenia terminu dostawy o kolejne 6 miesięcy, jeżeli będzie to uzasadnione koniecznością dostosowania reaktora do potrzeb Zamawiającego, z uwagi na realizowany przez niego projekt badawczo-rozwojowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający wymaga, aby każdy z oferentów posiadał uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie zbieżnym z przedmiotem zamówienia. Celem potwierdzenia spełnienia tego warunku, oferent powinien załączyć do oferty potwierdzenie wpisu do właściwego rejestru przedsiębiorców (w przypadku wykonawców polskich odpowiednio informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z KRS lub CEIDG, w przypadku wykonawców zagranicznych – odpowiednik takiej informacji wydawany w państwie wykonawcy).

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

Dodatkowe warunki

DODATKOWE ISTOTNE INFORMACJE:

1) Zamawiający zastrzega, że jest uprawniony do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Unieważnienie postępowania jest możliwe na każdym etapie postępowania. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie zwróci Oferentom kosztów przygotowania ofert.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy lub odstąpienia od zawartej umowy warunkowej w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, jeżeli pojawią się okoliczności uzasadniające podjęcie takiej decyzji.
3) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania takiej samej formy, jak złożenie oferty.
4) Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy albo też ujawnią się okoliczności wskazujące na brak spełnienia warunków udziału w postępowaniu po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W odniesieniu do danych osobowych zawartych w ofertach, Zamawiający z chwilą złożenia oferty stanie się administratorem tych danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zamawiający będzie przetwarzał te dane w celu oceny ofert, zawarcia umowy z wybranym wykonawcą oraz na potrzeby realizacji zawartej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Zamawiający będzie przekazywał dane osobowe zawarte w złożonych ofertach, na podstawie właściwych przepisów prawa, upoważnionym organom i instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dane te zostaną przekazane w szczególności Instytucji Pośredniczącej – Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, zaś ich administratorem będzie minister właściwy ds. rozwoju na podstawie art. 71 ust. 1. Informacja dotycząca zakresu przetwarzania danych przez właściwe instytucje znajduje się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/polityka-prywatnosci/rodo/
Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe w okresie, w jakim jest on zobowiązany z mocy właściwych przepisów prawa do przechowywania całej dokumentacji związanej z projektem współfinansowanym z budżetu UE.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się zmianę zawartej umowy w sytuacjach wskazanych w podrozdziale 6.5.2 pkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

(i) jeżeli w toku realizowanych przez Zamawiającego prac badawczo-rozwojowych okaże się, że parametry techniczne urządzeń wskazane powyżej musza zostać zmienione, celem zapewnienia właściwej pracy tych urządzeń na linii pilotażowej, zmienione mogą zostać poszczególne parametry techniczne zamawianych maszyn i urządzeń. Zmiana nie może jednak prowadzić do zasadniczej zmiany przedmiotu dostawy;

(ii) jeżeli w toku realizowanych przez Zamawiającego prac badawczo-rozwojowych wystąpią nieprzewidziane opóźnienia nieleżące po stronie Wykonawcy (np. Zamawiający zbyt późno będzie dysponował nieruchomością, w której zainstalowane mają zostać poszczególne elementy), zmieniony może zostać termin dostawy zamówionych maszyn i urządzeń, jak również termin ich montażu i przeszkolenia pracowników;

(iii) jeżeli w toku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych okaże się, że konieczne jest przemodelowanie lub zmiana funkcjonalności dostarczonych maszyn lub urządzeń, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia Wykonawcy dodatkowych prac w tym zakresie, ewentualnie dostawy urządzenia o zmienionych parametrach i powiększyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę nie większą niż 50% pierwotnej wartości umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy, ewentualnie z załączonym pełnomocnictwem oraz dokumenty wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na zasadach wynikających z podrozdziału 6.5 pkt 8 lit g) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przyzna punkty złożonym ofertom według poniższych kryteriów:

(i) CENA DOSTAWY (tj. cena za 1 miesiąc najmu przy najmie trwającym dłużej niż 12 miesięcy) – 70 %;
(ii) OKRES GWARANCJI – 15 %
(iii) OKRES SERWISOWANIA – 15 %

W ramach kryterium (i): CENA DOSTAWY – najtańsza złożona oferta otrzyma 70 punktów, zaś kolejne oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

W ramach kryterium (ii): OKRES GWARANCJI – 15 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji 36 miesięcy lub dłuższy. 10 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji 24 miesiące lub dłuższy. 5 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji 12 miesięcy lub dłuższy. 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy.
Znaczenie ma okres gwarancji licząc od daty wykupu przedmiotu dostawy (po zakończeniu okresu najmu).

W ramach kryterium (iii): OKRES SERWISOWANIA – 15 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia wsparcia serwisowego w wymiarze nie mniej niż 24 roboczogodzin pracy pracownika serwisowego przysłanego do Zamawiającego celem rozwiązywania bieżących problemów związanych z dostarczonymi urządzeniami. 10 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia analogicznego wsparcia w łącznym wymiarze nie mniej niż 18 roboczogodzin. 5 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia analogicznego wsparcia w łącznym wymiarze nie mniej niż 12 godzin. 0 punktów otrzyma oferta, w której wykonawca zobowiąże się do zapewnienia wsparcia w wymiarze mniejszym niż 12 roboczogodzin. Wszystkie wskazane godziny należy rozumieć w całym okresie najmu (15 miesięcy).

W ramach oceny ofert punkty ze wszystkich trzech kategorii zostaną zsumowane, zaś jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Zamawiający odrzuci oferty podmiotów powiązanych z Zamawiających. Definicję powiązań zawiera podrozdział 6.5.2 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie z którym:
„Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.
Zamawiający odrzuci również oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty Wykonawców niespełniających warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający może również odrzucić oferty, których cena przekroczy budżet przeznaczony przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

Ponadto Zamawiający zastrzega, że jest uprawniony do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Unieważnienie postępowania jest możliwe na każdym etapie postępowania. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie zwróci Oferentom kosztów przygotowania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AREX SP. Z O.O.

Adres

pl. Jana Kilińskiego 2

35-005 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

+48600600001

NIP

7010024543

Tytuł projektu

Innowacyjne metody zagospodarowania wytłoków jabłkowych powstających w procesach przetwórczych jabłek, pozwalające na uzyskanie unikalnego produktu paszowego znajdującego wielokierunkowe zastosowanie w żywieniu krów mlecznych oraz cieląt.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0593/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 124