Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na dostawę reaktorów do wygazowania w celu realizacji w projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Data publikacji: 12.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-08-2019

Numer ogłoszenia

1200578

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferta powinna zawierać:
a) Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony
i podpisany przez Wykonawcę,
b) Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,
2) Oferty należy składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej według wyboru Wykonawcy w terminie do dnia 20.08.2019 r.
3) Forma pisemna – oferta złożona w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego:
Toren SA, ul. Jana III Sobieskiego 7, 40-082 Katowice
z dopiskiem na kopercie:
„Oferta w postępowaniu nr 4/ZO/2019 na dostawę reaktorów do wygazowania”.
Uwaga: liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki.
4) Forma elektroniczna – Wykonawca może złożyć ofertę w formie czytelnego, wypełnionego, podpisanego skanu na adres e-mail: morzechowski@torensa.pl W temacie wiadomości należy wskazać: „Oferta w postępowaniu nr 4/ZO/2019 na dostawę reaktorów do wygazowania”.
5) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę podczas badania i oceny ofert – zostaną uznane za podlegające odrzuceniu.
6) Wykonawca może dokonać zmian w złożonej ofercie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
7) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień poszczególnych opisów lub uzupełnienia braków w złożonej ofercie.
8) Oferty mogą być składane w języku polskim.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

morzechowski@torensa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Orzechowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

662213006

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa reaktorów do wygazowania w celu realizacji projektu pn. „Zintegrowany system aparaturowo - procesowy do funkcjonalizacji mechaniczno - ciśnieniowo – termicznej (FMCT) substratów (w tym odpadów) trudnoprzetwarzalnych zawierających lignocelulozę dla akceleracji produkcji biogazu wspomagany algorytmem na bazie sztucznych sieci neuronowych”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Uzyskanie przez Zamawiającego 100 zestawów laboratoryjnych wygazowania w celu realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 zestawów laboratoryjnych wygazowania – zwanych dalej w treści zapytania: „reaktorami”.
Na jeden zestaw składają się:
a) reaktor do wygazowania wykonany ze szkła boro-krzemowego, o objętości 2000 ml i wymiarach: średnicy nie większej niż 136 mm i wysokości 255mm zakończony gwintem i zamknięciem GL-80, umożliwiającym częste otwieranie i zamykanie bez wpływu na utratę szczelności;
b) zamknięcie - wyposażone w dwa przyłącza na wężyk lub zawór na wymiar 1/4'', zamocowane szczelnie i na stałę w zamknięciu;
c) 2 szt. zaworów odcinających o średnicy wejściowej i wyjściowej 1/4'';
d) 2x 1,8mb wężyka elastycznego wykonanego z tworzyw sztucznych odpornych na te same warunki co w/w zawory o średnicy 1/4'';
e) zbiornik gazu o średnicy wewnętrznej 84 mm i wysokości 90 cm, i ścianką o grubości 3mm, zamknięty z jednej strony zaślepką o grubości 8 mm z zamontowanymi na stałe oraz szczelnie dwoma przyłączami na zawór bądź wężyk 1/4''.
f) dodatkowo w ramach zamówienia należy dostarczyć 11 szt. pojemników szklanych o wymiarach 114x30[cm] i wysokości 22 [cm] oraz o grubości ścianki 5 mm.
Wszystkie elementy (zarówno gotowe jak i komponenty z których są wykonane oraz uszczelnienia) muszą być przystosowanę do pracy oraz utrzymać swoję właściwości i szczelność w temperaturze do 50 st. C, ciśnieniu 1 bar, dużej wilgotności powietrza. i wykazujące odporność i szczelność na środowisko chemicznie agresywne ( CH4, H2S, NH3).

Wskazane parametry są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami. Wykonawcy mogą zaoferować wyższe, niż wskazane powyżej parametry.
3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy (umowa zostanie zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania).
4) Cel zamówienia
Uzyskanie przez Zamawiającego 100 zestawów laboratoryjnych wygazowania w celu realizacji projektu.
5) Kody CPV:
33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane
38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

6) Miejsce realizacji zamówienia: województwo śląskie.
7) Wymagany minimalny termin gwarancji: 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

Kod CPV

33793000-5

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne wyroby szklane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy (umowa zostanie zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie

Warunki zmiany umowy

1) Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
2) Zamawiający przewiduje zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w następujących przypadkach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawek podatku VAT. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą I i II stopnia, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3) w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;
4) w przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oferta powinna zawierać:
a) Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony
i podpisany przez Wykonawcę,
b) Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Kryterium 1 –cena oferty brutto – waga kryterium 90 %
Kryterium 2 – okres gwarancji – waga kryterium 10%
2) Kryterium 1 „Cena oferty brutto” C:
Kryterium 1 –cena oferty brutto C – waga kryterium 90%.
W celu dokonania oceny oferty w kryterium 1 Zamawiający najniższą cenę oferty (brutto) podzieli przez łączną cenę oferty badanej (brutto), następnie pomnoży przez 100 pkt i przez wagę danego kryterium – 90 % (im niższa cena oferty – tym wyższa liczba uzyskanych punktów).
cena oferty brutto (najniższa)
L. pkt.= ----------------------------------------- x 100 pkt x 90 %
cena oferty badanej brutto (x)
Ocena punktowa w kryterium „Cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru opisanego powyżej.
W ramach kryterium 1 oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 90 punktów.

3) Kryterium 2 „Okres gwarancji” G
Kryterium 2 – okres gwarancji – waga kryterium 10%
Aby dokonać oceny oferty w ramach kryterium nr 2 Zamawiający przyzna ofercie punkty za zaoferowane okresy gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia, liczone od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, zgodnie z poniższą tabelą:

Oferowane okresy gwarancji Liczba punktów
24 miesiące od daty odbioru (wymaganie minimalne) 0
36 miesięcy od daty odbioru 10

UWAGA:
a) Wykonawca nie może zaoferować krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące liczone od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
b) W przypadku pozostawienia przez Wykonawcę niewypełnionego miejsca w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1), przeznaczonego na wpisanie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty odbioru, zaś oferta Wykonawcy uzyska 0 pkt. W kryterium okres gwarancji (24 miesięczny okres gwarancji to minimalne wymaganie podstawowe).
c) Wykonawca wskazuje na okres gwarancji, zgodnie z powyższą tabelą tzn. 24 lub 36 miesięcy gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże dłuższy okres gwarancji, otrzyma 10 punktów– tak samo jak w przypadku 36 miesięcznego okresu gwarancji.
d) Wykonawca nie może wskazać okresu gwarancji innego, niż wskazany powyżej w lit. c. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże inny np. 28 miesięczny okres gwarancji – otrzyma 0 pkt, podobnie, gdy wskaże 35 miesięczny okres gwarancji.
W ramach tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

4) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C +G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena oferty brutto”,
G- punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOREN SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Jana III Sobieskiego 7

40-082 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

601430100

NIP

6342801373

Tytuł projektu

Zintegrowany system aparaturowo - procesowy do funkcjonalizacji mechaniczno - ciśnieniowo – termicznej (FMCT) substratów (w tym odpadów) trudnoprzetwarzalnych zawierających lignocelulozę dla akceleracji produkcji biogazu wspomagany algorytmem na bazie sztucznych sieci neuronowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0680/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Marcin Nocoń-Bio-Energo-Gaz
Zagaje 9D, 32-300 Olkusz
Data wpływu oferty: 20.08.2019 godz. 8.58
Cena oferty: 178.350,00 PLN
Liczba wyświetleń: 157