Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia pod nazwą: Świadczenie usługi marketingowej dla podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem projektu w ramach projektu pn. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim” Nr postępowania: 04/SZOWES_OWES_RSZK/08/2019

Data publikacji: 12.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-08-2019

Numer ogłoszenia

1200575

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 budynek F, lub pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin lub skan podpisanych dokumentów na adres e-mail: emilia-kasprzak@ndsfund.org, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22.08.2019 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA FAKTYCZNYM ZAMAWIAJĄCYM JEST:
Fundacja Nauka dla Środowiska
Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.org
PONIŻEJ JAKO ZAMAWIAJĄCEGO WSKAZANO LIDERA PROJEKTU " SZOWES - OWES w regionie szczecineckim" . Jednakże faktycznym Zamawiajacym jest FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

emilia.kasprzak@ndsfund.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Kasprzak, e-mail: emilia.kasprzak@ndsfund.org,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607225572

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: świadczenie usługi marketingowej dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) na terenie powiatów z województwa zachodniopomorskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące powiaty: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”):
Pakiet I: Opracowanie strony internatowej
Pakiet II: Materiały reklamowe – druk i produkcja. Wizualizacja wykonana będzie przez pracownika OWES.

Szczegółowy opis pakietu w załączniku nr 1 do zapytania

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Przedmiot zamówienia obejmuje następujące powiaty: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy lub Wykonawców na świadczenie usługi marketingowej dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) na terenie powiatów z województwa zachodniopomorskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące powiaty: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski dla następujących pakietów:
Pakiet I: Opracowanie strony internatowej
Pakiet II: Materiały reklamowe – druk i produkcja. Wizualizacja wykonana będzie przez pracownika OWES.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub oba Pakiety. Oferta złożona na dany Pakiet musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w Zapytaniu ofertowym dla tego Pakietu. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: świadczenie usługi marketingowej dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) na terenie powiatów z województwa zachodniopomorskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące powiaty: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”):
Pakiet I: Opracowanie strony internatowej
Pakiet II: Materiały reklamowe – druk i produkcja. Wizualizacja wykonana będzie przez pracownika OWES.

Szczegółowy opis pakietu w załączniku nr 1 do zapytania

Kod CPV

79342000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi marketingowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2023r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

a) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Potencjał techniczny

a) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

a) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

a) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKU NR 1

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń Projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie, tj. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim”,
b) w przypadku zmian przepisów prawa np. stawki podatku VAT,
c) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia
d) w przypadku innych okoliczności i zmian nie istotnych, o których wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postepowania, nie wpłynęłaby na krąg podmiotów, ubiegających się o niniejsze zamówienie czy też na wynik postępowania


Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz oferty,
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik),
3. Wykaz podmiotów ekonomii społecznej na rzecz których prowadzono usługi opracowania strony internetowej (według wzoru stanowiącego załącznik);
4. Pełnomocnictwo dla osób/y podpisujących/cej ofertę, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione (jeśli dotyczy).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Pakiet I

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena [C] 70% 70 pkt.
Doświadczenie [D] 30% 30 pkt.

Zasady oceny kryterium "Cena" [C]
W ramach kryterium „Cena brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn
C = ------------ x100 pkt x 70%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty dla Pakietu I (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zasady oceny kryterium " Doświadczenie” [D]:
W kryterium „Doświadczenie” będzie oceniana liczba Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) dla których Wykonawca świadczył usługi marketingowe polegające na opracowaniu strony internetowej zgodnie z zakresem przedstawionym w opis przedmiotu niniejszego zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował należycie usługi marketingowe polegające na opracowaniu strony internetowej zgodnie z zakresem przedstawionym w opis przedmiotu niniejszego zamówienia, których odbiorcą były Podmioty Ekonomii Społecznej (zgodnie z definicją obowiązującą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Ekonomii Społecznej). Oferta z największą liczbą Podmiotów Ekonomii Społecznej otrzymuje 30 pkt, a punkty dla pozostałych ofert obliczane będą wg wzoru:

Do
D = ------------ x100 pkt x 30%
Dn

gdzie:
D – liczba punktów w ramach kryterium „Doświadczenie”
Do - Doświadczenie badanej oferty (liczba PES)
Dn - Doświadczenie najkorzystniejszej oferty (liczba PES)
Pakiet II

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena [C] 100% 100 pkt.

Zasady oceny kryterium "Cena" [C]
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn
C = ------------ x100 pkt x 100%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty dla Pakietu II (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

3. Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.
b) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
c) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
d) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym oraz Partnerami Projektu „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim”, tj. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, „4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit, Aktywa Plus Emilia Kowalska, Fundacja pod Aniołem, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES, Gmina Miejska Wałcz . Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

943416330

Fax

94 341 63 30

NIP

6691429630

Tytuł projektu

SZOWES - OWES w regionie szczecineckim

Numer projektu

RPZP.07.03.00-32-K002/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pakiet I: Opracowanie strony internatowej
VIS-MEDIA S.C. GRZEGORZ KAMIŃSKI, IWONA KAMIŃSKA, ul. Złota 7, 87-165 wielka Nieszawka; cena 3.074,00 (słownie trzy tysiące siedemdziesiąt cztery złote i zero groszy) zł brutto za opracowanie strony internetowej; data wpływu: 22.08.2019 godzina 09:50

Pakiet II: Materiały reklamowe – druk i produkcja. Wizualizacja wykonana będzie przez pracownika OWES.
Agencja 3 Głowy Prodakszyn Piotr Kurzyna, ul. Kilińszczaków 16/2, 64-915 Jastrowie; cena za pakiet minimalny 7.202,00 (słownie siedem tysięcy dwieście dwa złote i zero groszy) zł brutto za katalog produktów marketingowych; data wpływu: 21.08.2019 godzina 11:00
Liczba wyświetleń: 103