Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup, dostawa i montaż automatycznej linii ciesielskiej pracującej w układzie technologicznym ze strugarką wraz z podajnikami

Data publikacji: 12.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

1200567

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Dopuszcza się złożenie oferty osobiście: ul. Jesionowa 15, 45-409 Opole, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty. Biuro czynne od 9:00 do godz. 14:00 w dni robocze.
Miejsce składania ofert:
Siedziba firmy:
Adres do korespondencji: ul. Jesionowa 15, 45-409 Opole
adres e-mail: jk@klimkiewiczknapik.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jk@klimkiewiczknapik.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Klimkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

883-348-708

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup, dostawa i montaż automatycznej linii ciesielskiej pracującej w układzie technologicznym ze strugarką wraz z podajnikami

Pełna treść zapytania znajduje się w załączeniu

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: prudnicki Miejscowość: Łącznik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na zakup, dostawę i montaż automatycznej linii ciesielskiej pracującej w układzie technologicznym ze strugarką wraz z podajnikami

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nowej nie używanej automatycznej linii ciesielskiej pracującej w układzie technologicznym ze strugarką wraz z podajnikami.

Parametry techniczne:
Linia ciesielska pracująca w układzie technologicznym ze strugarką umożliwiająca cięcie, frezowanie,
wiercenie, szczelinowanie, znakowanie i opisywanie elementów oraz ich zautomatyzowane struganie i
fazowanie krawędzi.
Długość obrabianego surowca min. 13 metrów
Minimalny przekrój obrabianego elementu na linii ciesielskiej – 300mmx450mm

Składowe linii technologicznej:
Podajnik poprzeczny z buforem drewna o szerokości min. 2m i prowadnicą rolkową do obrabiania
elementów o długości min 13m
Piła tarczowa o średnicy min. 800mm (cięcia proste, ukośne, cięcia wzdłużne – krokwi narożnych
i koszowych, cięcia kulawki, szczelinowania)
Co najmniej 5–osiowa frezarka (z frezem walcowym o średnicy min. 350mm, z frezem palcowym i frezem
do połączeń na jaskółczy ogon)
Pionowa frezarka palcowa
Min. 2 agregaty wiercące umożliwiające wykonywanie otworów przelotowych i nieprzelotowych w jednym
cyklu roboczym o głębokości min 400mm
Urządzenie znakujące elementy
Drukarka etykiet, przy pulpicie sterowniczym
Elektroniczne sterowanie z oprogramowaniem, z możliwym importem danych z dostępnych na rynku
specjalistycznych programów 3D-CAD/CAM do projektowania konstrukcji drewnianych Dietrich's, Sema,
Cadwork, HsbCad.
Prowadnica rolkowa i podajnik poprzeczny umożliwiający automatyczny transport elementów do strugarki
Automatyczna strugarka 4-stronna do drewna suchego i mokrego umożliwiająca struganie elementów o
przekroju min. 300mmx400mm
Strugarka wraz z agregatami do fazowania krawędzi elementów
6-nożny stół do odkładania drewna
System zapewniający bezpieczeństwo osób obsługujących linię
Zdalny serwis za pomocą zdalnego pulpitu w okresie min. 5 lat wliczony w cenę urządzenia
Aktualizacja oprogramowania w okresie min. 10 lat wliczona w cenę urządzenia
Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące

Kod CPV:

42612000-9 Centra obróbkowe
42612100-0 - Poprzeczne, wrzecionowe centra obróbkowe
42612200-1 - Pionowe, wrzecionowate centra obróbkowe
42620000-8 - Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania

Kod CPV

42612000-9

Nazwa kodu CPV

Centra obróbkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa kompletnego urządzenia wraz zainstalowaniem i uruchomieniem w siedzibie klienta do 48 tygodni
od daty podpisania umowy.
Wstępny odbiór techniczny linii ciesielskiej możliwy w siedzibie dostawcy lub w uzgodnionym przez strony
miejscu na minimum 14 dni przed właściwą instalacją.
Formy płatności: pierwsza płatność o wartości nie większej niż 30% wartości netto zamówienia płatna do 7
dni po podpisaniu Umowy; druga płatność do 60 % wartości netto zamówienia po wstępnym odbiorze
technicznym, pozostała wartość płatna do 30 dni po finałowym bezusterkowym odbiorze maszyny
w siedzibie Zamawiającego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Dostawa sprzętu zostanie zlecona tylko podmiotom, które wykonały w przeciągu ostatnich 4 lat co najmniej
dwie dostawy automatycznej linii ciesielskiej pracującej w układzie technologicznym ze strugarką wraz z
podajnikami na kwotę co najmniej 1 000 000 złotych netto każda. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie dokumentu potwierdzającego wykonanie dostawy (np. referencje, protokół odbioru).

Potencjał techniczny

Celem spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym, przy pomocy którego Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia jak i będzie
świadczył pełny serwis podczas trwania gwarancji, w tym serwis na terenie siedziby zamawiającego. Ocena
spełniania warunku dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie złożone przez wykonawcę w niniejszym
postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia (oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego konkursu ofert).

Dodatkowe warunki

Minimalny okres związania Wykonawcy z ofertą wynosi 30 dni.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj.
podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający ma
prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.
Obliczając cenę oferty należy uwzględnić koszt wszystkich robót i zobowiązań wynikających z warunków
prowadzenia robót oraz wszystkie elementy składowe, jakie będą niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Ponadto cena musi być wyrażona w PLN.
Cena oferty traktowana będzie jako wynagrodzenie ryczałtowe.
Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.
Zamawiający ma możliwość zwrócenia się do oferenta o udzielenie wyjaśnień, jeśli:
• cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (przez rażąco niską cenę
należy rozumieć sytuację, gdy cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert), i/lub
• treść oferty jest niespójna lub budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z
odrębnych przepisów.
W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta w formie mailowej o udzielenie wyjaśnień lub
złożenie dowodów wyceny elementów oferty mających wpływ na wysokość ostatecznej ceny oferty.
Zamawiający może odrzucić ofertę Oferenta, który w terminie 3 dni roboczych od momentu wysłania pisma nie złożył wystarczających wyjaśnień lub złożone wyjaśnienia są niewystarczające i cena nadal budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w zapytaniu ofertowym.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
Oferta może być wyrażona w PLN, USD lub EUR.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w ofercie, w tym na dokumentach złożonych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w
przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie
wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane
w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;
- oczywistych omyłek pisarskich.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniem o braku powiązań stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
- Oświadczenie potwierdzające posiadany potencjał techniczny stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas
wyłaniania oferenta.
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

• Cena: 60 pkt

Ocenie podlega cena łączna netto oferty. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 60 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 60 pkt.
Obliczając cenę oferty należy uwzględnić koszt wszystkich robót i zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót oraz wszystkie elementy składowe, jakie będą niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Cena oferty traktowana będzie jako wynagrodzenie ryczałtowe.

• Okres wykonania zamówienia: 10 pkt
Łączny okres wykonania zamówienia podany w pełnych tygodniach od daty podpisania umowy. Maksymalna punktacja dla oferty z najkrótszym terminem wykonania, tj. 10 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego terminu wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem: (najkrótszy termin wykonania zamówienia w tygodniach/ termin wykonania zamówienia danej oferty w tygodniach) * 10 pkt.
Maksymalny okres wykonania kompletnego urządzenia wraz zainstalowaniem w siedzibie klienta w terminie do 48 tygodni od daty podpisania umowy.

• Długość gwarancji: 30 pkt
Maksymalny oceniany okres gwarancji to 84 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 84 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 84 miesięcy, natomiast w treści umowy - zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. Zamawiający zastrzega, iż najkrótszy okres udzielonej gwarancji to 24 miesiące. Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach. Wykonawca, który przedstawi najdłuższy okres gwarancji otrzyma 30 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do zaoferowanego okresu, wyrażonego w pełnych miesiącach, zgodnie ze wzorem:

(Okres gwarancji rozpatrywanej oferty w miesiącach/ najdłuższy zaoferowany oceniany okres gwarancji
w miesiącach ) *30 pkt

Oferta z największą łączną ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem zamawiającego.

INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych meister Bau Sp. z o. o. , ul. Jesionowa 15, 45-409 Opole
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym prowadzonym w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, organy uprawnione do kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz pomioty takie jak: firma dokonująca rozliczeń niniejszego projektu, biuro rachunkowe, biuro doradztwa podatkowego, kancelaria prawna .
- Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu na potrzeby którego toczy się niniejsze postępowanie ofertowe, będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia podpisania umowy
o dofinansowanie projektu tj. od 15.11.2017 r.;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MEISTER BAU SP. Z O.O.

Adres

Jesionowa 15

45-409 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774098352

Fax

774098352

NIP

7543130466

Tytuł projektu

Uruchomienie kompleksowej produkcji konstrukcji dachowych w Łączniku, w oparciu o właściwości drewna modyfikowanego.

Numer projektu

RPOP.02.01.03-16-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Hans Hundegger AG
Kemptener Straβe 1
D-87749 Hawangen
Data wpływu: 09.09.2019
Liczba wyświetleń: 138