Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia na Dostawę sprzętu komputerowego, fotograficznego, telekomunikacyjnego i AGD do Klubów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. SZOWES - OWES w regionie szczecineckim Nr postępowania: 03/ SZOWES_OWES_RSZK/08/2019

Data publikacji: 12.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-08-2019

Numer ogłoszenia

1200444

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 budynek F, lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin lub w wersji elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail joanna.minkiewicz@ndsfund.org, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.08.2019. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA FAKTYCZNYM ZAMAWIAJĄCYM JEST:
Fundacja Nauka dla Środowiska
Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.org
PONIŻEJ JAKO ZAMAWIAJĄCEGO WSKAZANO LIDERA PROJEKTU " SZOWES - OWES w regionie szczecineckim" . Jednakże faktycznym Zamawiajacym jest FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

joanna.minkiewicz@ndsfund.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Minkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

943478205

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Wybór wykonawcy Dostawę sprzętu komputerowego, fotograficznego, telekomunikacyjnego i AGD do Klubów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. SZOWES - OWES w regionie szczecineckim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020).

Miejsce dostawy: wyposażenie należy dostarczyć pod adresy wskazane przez Zamawiającego obejmujące następujące miejscowości: Łobez, Karwowo, Szczecinek, Sępólno Wielkie, Przybrda, Silnowo, Świdwin, Kluczkowo, Wałcz, Tuczno, Mirosławiec, Biały Zdrój, Drawsko Pomorskie Uwaga jeśli w okresie realizacji umowy ulegnie zmiana adresów Zamawiającego zmianie ulegnie też miejsce dostawy.

Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, telekomunikacyjnego i AGD do Klubów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim”, fabrycznie nowych według załącznika

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, gotowe do użytkowania i nie wycofane z rynku przez producenta z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników, pozostawać własnością Wykonawcy i nie być obciążone prawem na rzecz osób trzecich, oraz posiadać parametry techniczno - użytkowe nie mniej korzystne, niż określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.


1. Do ceny ww. produktów należy doliczyć koszty dowozu, rozładunku do 15-stu punktów województwa zachodniopomorskiego wskazanych przez Zamawiającego.
2. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowy, nie noszący znamion używania
i być dobrej jakości. Okres gwarancji dostarczanego sprzętu nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
3. Sprzęt musi być opakowany w fabryczne opakowanie typowe dla danego produktu, zaopatrzone
w etykiety identyfikujące dany produkt, muszą posiadać znak firmowy, nazwę produktu, podstawowe dane o produkcie, adres producenta, kraj pochodzenia.
4. Ilość sprzętu zawartego w Formularzu Oferty została podana szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych elementów sprzętu Klubów Ekonomii Społecznej z zachowaniem cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający zastrzega możliwość nie zamówienia z listy wskazanych elementów niektórych produktów.
5. Ceny jednostkowe wynikające z oferty Wykonawcy nie ulegną podwyższeniu w okresie realizacji umowy, chyba że nastąpi sytuacja, o której mowa w § 8 ust. 3 lit. ii Umowy.
6. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości sprzętu, co uniemożliwia prawidłowe ich wykorzystanie, Zamawiający ma prawo odesłać produkt jako wadliwy lub niesprawny i żądać wymiany na nowy o właściwej jakości. Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wymiany sprzętu
7. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
8. Zakup sprzętu dla potrzeb Zamawiającego następować będzie partiami, a wielkość każdej partii oraz termin dostawy wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, zgłoszonych ustnie lub telefonicznie lub mailowo na wskazany adres e-mail/faks.
9. Rzeczywiste ilości zamówienia będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
10. Wykonawca będzie wystawiać faktury zgodnie z faktycznie dostarczoną ilością produktów, dopuszcza się wystawianie faktur częściowych za każdy dostarczony przedmiot zamówienia.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Miejscowość: Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

wybór wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego, fotograficznego, telekomunikacyjnego i AGD do Klubów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. SZOWES - OWES w regionie szczecineckim

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Wybór wykonawcy Dostawę sprzętu komputerowego, fotograficznego, telekomunikacyjnego i AGD do Klubów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. SZOWES - OWES w regionie szczecineckim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020).

Miejsce dostawy: wyposażenie należy dostarczyć pod adresy wskazane przez Zamawiającego obejmujące następujące miejscowości: Łobez, Karwowo, Szczecinek, Sępólno Wielkie, Przybrda, Silnowo, Świdwin, Kluczkowo, Wałcz, Tuczno, Mirosławiec, Biały Zdrój, Drawsko Pomorskie Uwaga jeśli w okresie realizacji umowy ulegnie zmiana adresów Zamawiającego zmianie ulegnie też miejsce dostawy.

Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, telekomunikacyjnego i AGD do Klubów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim”, fabrycznie nowych według wykazu z załącznika

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, gotowe do użytkowania i nie wycofane z rynku przez producenta z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników, pozostawać własnością Wykonawcy i nie być obciążone prawem na rzecz osób trzecich, oraz posiadać parametry techniczno - użytkowe nie mniej korzystne, niż określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.


1. Do ceny ww. produktów należy doliczyć koszty dowozu, rozładunku do 15-stu punktów województwa zachodniopomorskiego wskazanych przez Zamawiającego.
2. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowy, nie noszący znamion używania
i być dobrej jakości. Okres gwarancji dostarczanego sprzętu nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
3. Sprzęt musi być opakowany w fabryczne opakowanie typowe dla danego produktu, zaopatrzone
w etykiety identyfikujące dany produkt, muszą posiadać znak firmowy, nazwę produktu, podstawowe dane o produkcie, adres producenta, kraj pochodzenia.
4. Ilość sprzętu zawartego w Formularzu Oferty została podana szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych elementów sprzętu Klubów Ekonomii Społecznej z zachowaniem cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający zastrzega możliwość nie zamówienia z listy wskazanych elementów niektórych produktów.
5. Ceny jednostkowe wynikające z oferty Wykonawcy nie ulegną podwyższeniu w okresie realizacji umowy, chyba że nastąpi sytuacja, o której mowa w § 8 ust. 3 lit. ii Umowy.
6. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości sprzętu, co uniemożliwia prawidłowe ich wykorzystanie, Zamawiający ma prawo odesłać produkt jako wadliwy lub niesprawny i żądać wymiany na nowy o właściwej jakości. Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wymiany sprzętu
7. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
8. Zakup sprzętu dla potrzeb Zamawiającego następować będzie partiami, a wielkość każdej partii oraz termin dostawy wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, zgłoszonych ustnie lub telefonicznie lub mailowo na wskazany adres e-mail/faks.
9. Rzeczywiste ilości zamówienia będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
10. Wykonawca będzie wystawiać faktury zgodnie z faktycznie dostarczoną ilością produktów, dopuszcza się wystawianie faktur częściowych za każdy dostarczony przedmiot zamówienia.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

• Realizacji zamówienia do dnia 23.09.2019. Termin może ulec zmianie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
• Dostarczania na własny koszt sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w 15 miejsc na terenie województwa zachodniopomorskiego wskazanych przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (który stanowi załącznik do zapytania ofertowego) oraz oceny oferowanego sprzętu pod katem spełnienia minimalnych parametrów technicznych planowanego do zakupu sprzętu określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (który stanowi załącznik do zapytania ofertowego) oraz oceny oferowanego sprzętu pod katem spełnienia minimalnych parametrów technicznych planowanego do zakupu sprzętu określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (który stanowi załącznik do zapytania ofertowego) oraz oceny oferowanego sprzętu pod katem spełnienia minimalnych parametrów technicznych planowanego do zakupu sprzętu określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (który stanowi załącznik do zapytania ofertowego) oraz oceny oferowanego sprzętu pod katem spełnienia minimalnych parametrów technicznych planowanego do zakupu sprzętu określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (który stanowi załącznik do zapytania ofertowego) oraz oceny oferowanego sprzętu pod katem spełnienia minimalnych parametrów technicznych planowanego do zakupu sprzętu określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKU NR 1

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą:
i. w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń Projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie, tj. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim”,
ii. w przypadku zmian przepisów prawa np. stawki podatku VAT,
iii. w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia
iv. w przypadku innych okoliczności i zmian nie istotnych, o których wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postepowania, nie wpłynęłaby na krąg podmiotów, ubiegających się o niniejsze zamówienie czy też na wynik postępowania

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty;
2) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik).
3) Pełnomocnictwo dla osób/y podpisujących/cej ofertę, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione (jeśli dotyczy).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena usługi* [C] 100% 100 pkt

* Cena NETTO to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi WSKAZANA W FORMULAZRU OFERTOWYM.

Zasady oceny kryterium "Cena usługi" [C].

Będzie brana pod uwagę cena za komplet wyposażenia . Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma 100 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium cena będą obliczone wg poniższego wzoru:

Najniższa cena NETTO spośród badanych ofert
C = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena NETTO badanej oferty

gdzie:

C - ilość punktów w kryterium „cena”
1 pkt.= 1%3) Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
b) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy.
c) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
d) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
e) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

Wykluczenia

A. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie załącznika do zapytani. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

943416330

Fax

94 341 63 30

NIP

6691429630

Tytuł projektu

SZOWES - OWES w regionie szczecineckim

Numer projektu

RPZP.07.03.00-32-K002/18-00
Liczba wyświetleń: 107