Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/RPO/2019 - na dostawę, instalację i uruchomienie mieszalni proszków

Data publikacji: 12.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

1200415

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać pocztą (lub kurierem) na adres:

Marba sp. z o. o. sp. k.
Ul. Racula-Głogowska 10a
66-004 Zielona Góra
NIP: 9731016960
REGON: 81201505

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Kopertę zawierającą ofertę należy opisać
w sposób podany poniżej:


Oferent:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nazwa Oferenta z adresem do korespondencji)

Zamawiający:

Marba sp. z o. o. sp. k.
Ul. Racula-Głogowska 10a
66-004 Zielona Góra
NIP: 9731016960
REGON: 81201505

OFERTA na dostawę, instalację i uruchomienie mieszalni proszków

SPRAWA: zapytanie ofertowe nr 8/RPO/2019 dotyczące projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań akceleratorem rozwoju MARBA Sp. z o.o. sp. k.”

NIE OTWIERAĆ przed dniem 12.09.2019 r., godzina 10:15.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Bąbelek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie mieszalni proszków zgodnie z projektem wykonawczym 01/02/19/ 11.02.2019 stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
• dostawę mieszalni proszków wraz z instalacjami niezbędnymi do jej uruchomienia i działania zgodnie z załączonymi projektami;
• transport do miejsca instalacji na koszt Dostawcy wraz z ubezpieczeniem w transporcie;
• instalację i uruchomienie w miejscu instalacji, a także szkolenie personelu z obsługi i konserwacji urządzeń mieszalni proszków.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania.

Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa załącznik nr 4 (Projekt wykonawczy mieszalni proszków) zostanie udostępniony na wniosek potencjalnego Oferenta po przekazaniu Zamawiającemu podpisanego przez potencjalnego Oferenta Oświadczenia o zachowaniu poufności (załącznik nr 5). Oświadczenie należy przesłać na adres email: office@emarba.com w formie skanu podpisanego oświadczenia lub dostarczyć podpisane oświadczenie w formie papierowej.

Przedmiot zamówienia musi:
• być fabrycznie nowy, niepowystawowy, nieregenerowany, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny oraz gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów;
• być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
• posiadać 24 miesięczną gwarancję z zapewnieniem reakcji serwisu w czasie do 1 godziny od zgłoszenia awarii, a także podjęcia czynności serwisowych w zakładzie Zamawiającego (w razie takiej konieczności) w czasie do 6 godzin od zgłoszenia awarii.
Stosowną dokumentację w tym zakresie wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Marba spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – jako beneficjent i realizator projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań akceleratorem rozwoju MARBA Sp. z o.o. sp. k.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne – zaprasza do złożenia oferty na dostawę, instalację i uruchomienie mieszalni proszków.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie mieszalni proszków zgodnie z projektem wykonawczym 01/02/19/ 11.02.2019 stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
• dostawę mieszalni proszków wraz z instalacjami niezbędnymi do jej uruchomienia i działania zgodnie z załączonymi projektami;
• transport do miejsca instalacji na koszt Dostawcy wraz z ubezpieczeniem w transporcie;
• instalację i uruchomienie w miejscu instalacji, a także szkolenie personelu z obsługi i konserwacji urządzeń mieszalni proszków.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania.

Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa załącznik nr 4 (Projekt wykonawczy mieszalni proszków) zostanie udostępniony na wniosek potencjalnego Oferenta po przekazaniu Zamawiającemu podpisanego przez potencjalnego Oferenta Oświadczenia o zachowaniu poufności (załącznik nr 5). Oświadczenie należy przesłać na adres email: office@emarba.com w formie skanu podpisanego oświadczenia lub dostarczyć podpisane oświadczenie w formie papierowej.

Przedmiot zamówienia musi:
• być fabrycznie nowy, niepowystawowy, nieregenerowany, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny oraz gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów;
• być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
• posiadać 24 miesięczną gwarancję z zapewnieniem reakcji serwisu w czasie do 1 godziny od zgłoszenia awarii, a także podjęcia czynności serwisowych w zakładzie Zamawiającego (w razie takiej konieczności) w czasie do 6 godzin od zgłoszenia awarii.
Stosowną dokumentację w tym zakresie wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

Kod CPV

42993000-3

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłu chemicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: do 5 miesięcy od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych

Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie następujących kryteriów i przypisanych im wag:

kryterium nr 1 – CENA – waga 100%

Ocenie formalnej podlegają wszystkie złożone oferty zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty niespełniające wymagań formalnych nie będą podlegały dalszemu procedowaniu.

Ocenie merytorycznej podlegają wszystkie oferty zweryfikowane jako poprawne pod względem formalnym.

Punkty będą obliczane według następujących wzorów i zasad opisanych w poniżej

(P) Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100
gdzie:
– Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich ważnych ofert
– Cof – cena netto badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert względem innych ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną liczbą punktów. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P).

Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku. W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty, które otrzymały taką samą liczbę punktów, oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferenci składający ofert dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert względem innych ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną liczbą punktów. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P).

Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku. W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty, które otrzymały taką samą liczbę punktów, oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferenci składający ofert dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Racula-Głogowska 10a

66-004 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

68 451 23 00

Fax

68 451 23 12

NIP

9731016960

Tytuł projektu

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań akceleratorem rozwoju MARBA Sp. z o.o. sp. k.”

Numer projektu

RPLB.01.05.01-08-0197/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego (zapytanie ofertowe 8/RPO/2019) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
- NOVA PROCESS Grzegorz Jędraszczyk, ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól
- cena netto: 1.350.000,00 PLN;
- cena brutto: 1.660.500,00 PLN;
- data wpływu oferty: 12.09.2019 r.;
- liczba uzyskanych punktów: 100 pkt.
Liczba wyświetleń: 162