Strona główna
Logo unii europejskiej

Sprzęt i wyposażenie laboratoryjne

Data publikacji: 12.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-08-2019

Numer ogłoszenia

1200396

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z wymaganiami niniejszego zamówienia na jeden z poniższych sposobów:
- w formie papierowej (oryginał) zawierającej formularz ofertowy i oświadczenie umieszczone w zabezpieczonej kopercie i opisane w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Ogłoszenie 001/2019”. Nie otwierać do dnia 19 sierpnia 2019 roku”. Ofertę w zaklejonej kopercie należy przesłać na adres:

ReFOLDit Sp. z o.o.
ul. Frazerów 3
20-209 Lublin
z dopiskiem: Dot. ogłoszenia 001/2019

lub złożyć osobiście w Biurze Projektu w godzinach 08:00–17:00:

ReFOLDit Sp. z o.o.
ul. Frazerów 3
20-209 Lublin
z dopiskiem: Dot. ogłoszenia 001/2019

- w formie elektronicznej: formularz ofertowy i oświadczenie należy wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione, opieczętować, zeskanować i przesłać na adres poczty elektronicznej: contact@refoldit.com
W tytule wiadomości prosimy o wpisanie „Dot. ogłoszenia 001/2019”.
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać e-mailem do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godziny 23:59:59 na adres: contact@refoldit.com
Ofertę w formie pisemnej należy dostarczyć do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godziny 23:59:59 do Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, liczy się dzień wpływu do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

contact@refoldit.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karol Sowiński

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający planuje nabyć następujące środki trwałe:
Homogenizator ultradźwiękowy
Łaźnia ultradźwiękowa
Cieplarka
Cieplarka z wytrząsaniem
Mieszadło magnetyczne z grzaniem
Pipeta elektroniczna
pH-metr
Wirówka
Termoblok
Zestaw piet automatycznych
Zamrażarka, -24C, no frost
Chłodziarka, 4C, no frost
Kuweta przepływowa
Kostkarka do lodu
Waga laboratoryjna
Waga analityczna
Zasilacz do zestawów elektforetycznych
Zestaw do elektroforezy pionowej
Spektrometr do oznaczania stężeń białka i DNA
Komora laminarna

- wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, instalacją z rozruchem testowym oraz szkoleniem podstawowym z obsługi i oprogramowania (gdzie dotyczy).

Zamówienie całościowe. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: „ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej” POPW.01.01.02-06-0058/17

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający planuje nabyć następujące środki trwałe:
Homogenizator ultradźwiękowy
Łaźnia ultradźwiękowa
Cieplarka
Cieplarka z wytrząsaniem
Mieszadło magnetyczne z grzaniem
Pipeta elektroniczna
pH-metr
Wirówka
Termoblok
Zestaw piet automatycznych
Zamrażarka, -24C, no frost
Chłodziarka, 4C, no frost
Kuweta przepływowa
Kostkarka do lodu
Waga laboratoryjna
Waga analityczna
Zasilacz do zestawów elektforetycznych
Zestaw do elektroforezy pionowej
Spektrometr do oznaczania stężeń białka i DNA
Komora laminarna

- wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, instalacją z rozruchem testowym oraz szkoleniem podstawowym z obsługi i oprogramowania (gdzie dotyczy).

Zamówienie całościowe. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: „ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej” POPW.01.01.02-06-0058/17

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia, ilość:
1) Homogenizator ultradźwiękowy, szkolenie: tak, szt. 1,
2) Wanienka Ultradźwiękowa, szkolenie: tak, szt. 1
3) Cieplarka Laboratoryjna, szkolenie: tak, szt. 1
4) Cieplarka laboratoryjna z wytrząsaniem, szkolenie: tak, szt. 1
5) Mieszadło magnetyczne z grzaniem, szt. 1
6) Pipeta elektroniczna, szkolenie: tak, szt. 1
7) Zestaw Pipet automatycznych, szt. 1
8) Kuweta przepływowa, szt. 1
9) Zamrażarka, szt. 1
10) Chłodziarka, szt. 1
11) Kostkarka do lodu, szt. 1
12) Waga laboratoryjna, szt. 1
13) Waga analityczna, szt. 1
14) Zasilacz do zestawów elektroforetycznych, szkolenie: tak, szt. 1
15) Zestaw do elektroforezy pionowej, szkolenie: tak, szt. 1
16) Spektrometr do oznaczania stężeń białka i DNA, szkolenie: tak, szt. 1
17) Komora Laminarna, szkolenie: tak, szt. 1
- wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, instalacją z rozruchem testowym oraz szkoleniem podstawowym z obsługi i oprogramowania (gdzie dotyczy).
Zamówienie całościowe. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Parametry techniczne dostępne w załączniku 4 z powodu ograniczenia znaków w polu tekstowym.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (skład surowcowy, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany: wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości, karty katalogowej produktu lub dokumentu równoważnego

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin trwania dostaw, instalacji i właściwych szkoleń z obsługi:
od podpisania umowy zgodnie ze złożoną ofertą do Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do realizacji zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi posiadać wykwalifikowaną kadrę, niezbędną do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Wykonawcy wniosą w ramach postępowania wadium na następujących zasadach:
• Kwota wadium (wniesionego w środkach pieniężnych) wyniesie:
6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

• Wadium może być wniesione przelewem na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego.
• Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w formie przelewu Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
• Wadium można wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Idea Bank nr 76 1950 0001 2006 0001 7346 0003 z dopiskiem: Wadium zapytanie ofertowe nr 001/2019.
• W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą.
• Zamawiający zatrzymuje wadium, jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
• Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty zgodnie z oceną oferty.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne zakres zmian obejmuje:
a) zmiany wynikające z przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy przyczyn;
c) zmiany organizacyjne polegające na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy, zmianie osób kierujących wykonywaniem przedmiotu zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy i inne podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
d) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
e) zmiany umówionego zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w projekcie powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu następuje poprzez podpisanie przez Wykonawcę oferty, oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzory oświadczeń znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1, zał. nr 2 oraz zał. nr 3).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt.). Zamawiający dokona oceny złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania formalne na podstawie następującego zestawu kryteriów oceny:

Kryteria oceny – waga (%)
1) Cena oferty – 70%
2) Czas dostawy – 30%

Liczone:
1) Cena oferty – max. 70 pkt.
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 70 pkt

2) Czas dostawy – max. 30 pkt. :
do 7 dni - 30 pkt.
8-14 dni - 20 pkt.
15 dni i więcej - 10 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach oceny. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
Na cenę składa się całkowity koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia zostają wyłączone podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu art 6c ust 2 Ustawy o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poprzez:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REFOLDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Józefa Franczaka "Lalka" 43

20-325 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

693144971

NIP

9462663099

Tytuł projektu

ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej

Numer projektu

POPW.01.01.02-06-0058/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca:
INTERSE Sp. z o.o.
Ul. Nowy świat 54/56
00-363 Warszawa
NIP: 5252779712
Oferta z dnia: 19.08.2019 r.
Cena netto: 167 850 zł
Liczba wyświetleń: 187