Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie dziesięciu ośmiodniowych warsztatów dla Uczniów, multiplikatorów oraz warsztatów sieciujących obie grupy z technik generowania kreatywnych pomysłów w ramach projektu pt. „TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia”.

Data publikacji: 20.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-09-2019

Numer ogłoszenia

1200379

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Z uwagi na specyfikę konstrukcji Bazy Konkurencyjności, jako Zamawiający widnieje TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN.
Ostatecznie umowę będzie zawierała Politechnika Wrocławska i do niej należy przesyłać oferty.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej dopiskiem "Konkurs TRAILS+", numerem ogłoszenia, nazwą i adresem wykonawcy, należy złożyć do dnia 11.09.2019 r. do godziny 13.00 na adres:
Politechnika Wrocławska - Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, ul. Plac Grunwaldzki 11, 50-377 Wrocław lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 342 (Budynek D-21, klatka C)
Ofertę dodatkowo należy wysłać w wersji elektronicznej na adres: tomasz.wisniewski@pwr.edu.pl.
W przypadku ofert składanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, decydować będzie data doręczenia.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.09.2019 r., o godz. 11.00, w pokoju 342.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz.wisniewski@pwr.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Wiśniewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

713207818

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nowa formuła usług i edukacji, która zapewnia bezpłatne szkolenia w zakresie innowacji i przedsiębiorczości dla uczniów (szkoły zawodowe, technika, zawodowe szkoły wyższe, akademie i akademie zawodowe) oraz multiplikatorów (nauczyciele, doradcy w zakresie przedsiębiorczości i kształtowania życia zawodowego, przewodniczący klas, lokalne inicjatywy i podmioty publiczne, zrzeszenia, stowarzyszenia i izby) w regionach miejskich i wiejskich Województwa Dolnośląskiego i Wschodniej Saksonii (działania projektowe na terenie Niemiec realizowane są przez partnera wiodącego projektu – Uniwersytet Techniczny w Dreźnie). Szczególną cechą jest to, że TRAILS+ zapewnia odpowiednie pomieszczenia i urządzenia w trzech zaadaptowanych kontenerach, odpowiednio zaprojektowanych do miejsc, w których będą przebywać uczestnicy. Warsztaty, które są przewidziane w kontenerach oparto na sprawdzonych formułach, umożliwiających wzmacnianie i pogłębianie zrównoważonego potencjału innowacyjności w polsko-saksońskim regionie transgranicznym poprzez celowaną realizację i sieciowanie działań dotyczących innowacyjności w szkołach oraz z multiplikatorami.

Realizacja warsztatów odbędzie się w okresie od września 2019 do marca 2021 z wyłączeniem miesięcy wakacji szkolnych.

Do realizacji zamówienia przewidziano 32 dni po osiem godzin każdy, czyli łącznie 256 godzin.
Za 1 godzinę przyjmuje się godzinę lekcyjną, tj. 45 minut.
Liczba osób w grupie – ok. 15.
Wykonawca zobowiązany jest w przedstawianym programie warsztatów zaplanować przerwy, w tym przerwy obiadowe.

Zajęcia odbywać się będą w grupach o liczebności ok. 15 uczestników, w miejscach zlokalizowanych przy szkołach, w powiatach przygranicznych województwa dolnośląskiego, w cyklach przez 8 dni nauki szkolnej, w kontenerach przystosowanych do prowadzenia warsztatów.

Warsztaty podzielone są na 2 grupy wykonawców szkolenia:
1. Trenerzy wewnętrzni – pracownicy Politechniki Wrocławskiej,
2. Trenerzy zewnętrzni – Wykonawca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Jelenia Góra, Bolesławiec, Jawor, Kamienna Góra, Lubań, Lwówek, Zgorzelec, Złotoryja, Żary

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu strategiczne połączenie innowacyjnych aktywności w szkołach aby stworzyć i wykształcić młode kadry dla regionalnej gospodarki i w ten sposób wesprzeć zrównoważony rozwój gospodarki w strefie przygranicznej.
Dodatkowo celem jest przekazanie innowacyjnych sprawności i umiejętności młodym ludziom ze szkół w strefie przygranicznej Saksonii i Polski, aby jak najwcześniej zaszczepić im w procesie kształcenia myślenie przedsiębiorcze i ukierunkowane na innowacyjność.
Trening innowacyjności dla multiplikator w regionie, dostosowany będzie do ich potrzeb. Cel: wspieranie trwałej implementacji metod nauczania i uczenia się oraz kreowania produktów i usług dla rozwijania nowych modeli biznesowych w polsko-saksońskim regionie transgranicznym oraz ich rozpowszechnianie.
Ponadto realizacja zamówienia skierowana jest na wzmacnianie i pogłębianie zrównoważonego potencjału innowacyjności w polsko-saksońskim regionie transgranicznym poprzez celowaną realizację i sieciowanie działań dotyczących innowacyjności w szkołach oraz z multiplikatorami z polsko-niemieckiego regionu transgranicznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia 32 dni warsztatów z maksymalnie 450 uczestnikami: uczniami oraz multiplikatorami przez 19 miesięcy w 10 lokalizacjach na terenie miast i gmin obszaru objętego wsparciem programu INTERREG. W "laboratoriach innowacji" będą odbywać się warsztaty oraz ćwiczenia, mające na celu nauczenie uczestników, w jaki sposób można znajdować nowe pomysły na produkty, usługi i działalność gospodarczą oraz ocenić ich potencjały przedsiębiorczej realizacji.
Warsztaty dla uczniów zostaną poszerzone o naukę projektowania 3D, podczas której uczniowie opracują modele, a najlepsze z modeli zostaną wydrukowane na drukarkach w mobilnych laboratoriach. Będzie pokazane, jak obiecujące pomysły mogą być rozwijane i realizowane. W ramach „laboratoriów innowacji” będą rozwijane zgodne z potrzebami i wymaganiami użytkowników formy spotkań oraz oferty kształcenia (Start-up weekendy, warsztaty kreatywności, konkursy innowacji), które są dostosowane do warunków szkół w regionie. Do przeprowadzenia tych spotkań będą wykorzystane 3 mobilne moduły pomieszczeń, które w każdym miejscu będą użytkowane przez 8 roboczych dni jako tymczasowe laboratoria innowacji z warsztatami dla szkół i multiplikatorów w celu lokalnego i transgranicznego łączenia w sieć.

Zakres obowiązków Wykonawcy:

1. Przestrzeganie postanowień umowy o dofinansowanie projektu „TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia”, zapisów ogłoszenia o zamówieniu oraz złożonej oferty.
2. Ścisła współpraca z zlecającym oraz udział w spotkaniach roboczych.
3. Przekazywanie na bieżąco do zlecającego informacji o ewentualnie powstałych nieprawidłowościach i problemach w związku z realizacją zadań w projekcie.
4. W oparciu o przyjęte metody (Załącznik Nr 1 – Podręcznik. Projektowanie Innowacyjne) opracowanie programów zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów i multiplikatorów. W trakcie projektu zaistnieje konieczność aktualizacji programu warsztatów z uwzględnieniem rozszerzonej wersji podręcznika.
5. Bieżące przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem danego rodzaju zajęć tj. dziennika zajęć, listy obecności uczestników projektu, które należy przekazywać zlecającemu, a także comiesięcznego prowadzenia kart ewidencji czasu wskazujących liczbę faktycznie przepracowanych godzin, potwierdzanych przez zlecającego.
6. Sprawowanie bieżącej kontroli postępów dydaktycznych uczestników projektu w ścisłej współpracy ze zlecającym, w tym dotyczącej kompletowania oraz wstępnej weryfikacji powstałej w wyniku warsztatów dokumentacji projektowej.
7. Wykorzystywanie w realizacji zajęć opracowanego „Podręcznika Nauczyciela” oraz aktywizujących metod nauczania motywujących uczestników projektu do kreatywnego udziału w zajęciach.
8. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas prowadzonych zajęć.
9. Przestrzeganie oznakowania wytworzonej podczas warsztatów dokumentacji, prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z zasadami promowania projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
10. Przeprowadzenie opracowanej przez zlecającego ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników warsztatów.
11. Przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, umowy o dofinansowanie projektu, procedur, instrukcji dot. sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów.
12. Dbanie o sprzęt oraz materiały dydaktyczne zakupione w ramach projektu będących na wyposażeniu warsztatów innowacji.
13. Przekazanie wytworzonej dokumentacji związanej z realizacją Projektu.
14. Udział w przypadku zaistniałej konieczności w kontrolach Projektu w trakcie trwania realizacji oraz do sporządzania ewentualnych, wymaganych uzupełnień pokontrolnych, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu okresu umowy oraz realizacji Projektu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.03.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Prowadzenie działalności szkoleniowej w oparciu o wpis do CEIDG.

Wiedza i doświadczenie

Wiedza z zakresu prowadzenia szkoleń i warsztatów dotyczących generowania innowacyjnych pomysłów oraz kształtowania kreatywnych postaw. Wykonawca powinien dysponować trenerami, którzy mają co najmniej 3-letnie doświadczenie w w/w obszarze.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien we własnym zakresie dotrzeć w miejsce warsztatów oraz w przypadku skorzystania z noclegu, samodzielnie pokryć jego koszt.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować minimum jedną osobą odpowiedzialną za świadczenie usług i zdolną do wykonania zamówienia i posiadać:

1. Wpis do CEIDG poświadczający prowadzenia działalności w obszarze szkoleń.
2. Trenerów z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w realizacji usług szkoleniowo-doradczych w projektach o podobnej tematyce (o której mowa w załączniku nr 1 – Podręcznik. Projektowanie Innowacyjne)
3. Umiejętność obsługi przez trenerów:
• Oprogramowania do projektowania 3D,
• Manipulator 3D (mysz 3D),
• Drukarka 3D (drukowanie drobnych przedmiotów wcześniej zaprojektowanych lub zeskanowanych 3D),
• Gogli 3D (zestaw VR do wizualizacji/testowania wirtualnego, ręcznego skanera 3D (do skanowania 3D małych przedmiotów),
• Lego Mindstorms (budowanie przedmiotów mechatronicznych).
4. Przeprowadzenie przez trenerów co najmniej 10 szkoleń w zakresie w przedmiotu zamówienia dla grup min. 15-osobowych.

Uwaga:
Bezwzględnym warunkiem jest, aby Wykonawca składając ofertę, w druku oferty i w wykazie osób do każdego z warsztatów wskazał osoby/osobę prowadzącą zajęcia.

Wykonawca powinien wziąć pod uwagę specyfikę planowanych warsztatów, które odbywać się będą w czasie godzin lekcyjnych w dolnośląskich szkołach, z uwzględnieniem podziału na grupy, gdzie szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie ustalony indywidualnie, już po zawarciu umowy, z każdą ze szkół biorących udział w projekcie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Warunki zmiany umowy

Jeżeli z przyczyn leżących po którejkolwiek strony, zaistnieje podczas realizacji umowy konieczność wprowadzenia istotnych zmian w odniesieniu do przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wówczas w wyniku negocjacji, zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Aktualny wpis do CEIDG.
2. Udokumentowane przez trenera co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji usług szkoleniowo-doradczych w projektach o podobnej tematyce.
3. Przeprowadzenie przez trenera co najmniej 10 szkoleń w zakresie w przedmiotu zamówienia dla grup min. 15-osobowych.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

a. CENA oferty
Waga kryterium – 60%
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem.
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
. . . . . . .C min
C(x) = ----------- x 60
. . . . . . . .C(b)
gdzie:
C(x) - ilość punktów przyznana ofercie „x" za kryterium ceny
C min - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C(b) - cena zaoferowana w ofercie badanej.

b. DOŚWIADCZENIE w realizacji usług szkoleniowo-doradczych w projektach o podobnej tematyce
Waga kryterium – 40%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 40
Liczbę punktów D wg kryterium doświadczenia w pracy trenera oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

. . . . . . . . .Dob
D (x) = ------------ x 40
. . . . . . . . . Dn
gdzie:
D(x) - ilość punktów przyznana ofercie „x" za kryterium doświadczenie
Dob - doświadczenie w latach oferty badanej.
Dn - najwyższe w latach doświadczenie pośród złożonych ofert w danej części zamówienia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w ramach „formularza oferty” (Załącznik nr 4), zawierającego imię i nazwisko oraz doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie wypełni wymaganego pola „doświadczenie”, Zamawiający przyzna 0 pkt. w opisywanym kryterium.

Uwaga: Doświadczenie liczone będzie w pełnych latach, tj. 1 rok = 12 miesięcy. Jeżeli osoba może wykazać się doświadczeniem np. 3 lata i 11 miesięcy, do oświadczenia należy wpisać 3 lata.
Ponadto na ocenę doświadczenia wpływać będzie również ilość zrealizowanych usług w zakresie przedmiotu zamówienia dla grup min. 15-osobowych. Pożądana minimalna ilość to 10.

Łączna liczba punktów P w ocenie każdej oferty jest sumą punktów wyliczonych w jej ocenie wg każdego kryterium: P = A + B.

Wykluczenia

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

Adres

Helmholtzstraße 10

01062 Dresden

zagraniczne , Niemcy

Numer telefonu

+49 351 463 0

Fax

+49 351 463 ...

NIP

DE188369991

Tytuł projektu

TRAILS+ | Mobile Innovationslabore und –services zum Aufbau und zur Vertiefung von Innovationskapazitäten im sächsisch-polnischen Grenzraum / TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia

Numer projektu

PLSN.03.01.00-DE-0118/18-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.
Liczba wyświetleń: 181