Strona główna
Logo unii europejskiej

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji poprzez realizację lokalnego przedsięwzięcia wraz z wydarzeniem animacyjnym w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” na terenie Gmin: Drawsko Pomorskie (obszar zlikwidowanej Gminy Ostrowice), Dobra, Barwice, Grzmiąca, Brzeżno, Rąbino, Świdwin (gmina wiejska), Węgorzyno, Szczecinek (wiejska) Nr postępowania: 01/SR_DA/08/2019

Data publikacji: 09.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-09-2019

Numer ogłoszenia

1200216

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana dnia 14.08.2019 r.:
1) W załącznikach od 6 do 13 dokonano zmiany w punkcie "4 Prognozowane rezultaty i produkty wraz ze sposobem ich oceny i mierzenia" w zakresie określenia momentu pomiaru wskaźników z "Moment pomiaru na zakończenie przedsięwzięcia, czyli 09.2019" na "Moment pomiaru na zakończenie przedsięwzięcia". Jedynie w zal. 5 były informacje nie zwierające wskazanego miesiąca i roku zakończenia przedsięwzięcia i nie wymagał on więc poprawy. Omyłka pisarska ze względu na wydłużający się proces przygotowania zapytania ofertowego w trakcie uległ zmianie termin realizacji fiszek i co za tym idzie termin pomiaru wskaźników.
2) Omyłkowo z tabeli 3 Kosztorys dla załacznika nr 10 nie wpisano ilość planowanego do zakupu materiału/produktów. Dokonano korekty załacznika w tym zakresie.


20.08.2019
1) Zmiana błędu pisarskiego z:
"Uwagi do załączników stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podane w powyższym opisie marki produktów stanową tylko przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cech fizykalnych i parametrów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w opisie zakresu modernizacji mieszkania i może być oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem"
na:
Uwagi do załączników stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podane w powyższym opisie marki produktów stanową tylko przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cech fizykalnych i parametrów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w załącznikach do zapytania i może być oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 budynek F, lub pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, lub skan podpisanych dokumentów na adres e-mail: emilia.kasprzak@ndsfund.org w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 09.09.2019.r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

emilia.kasprzak@ndsfund.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Kasprzak, e-mail: emilia.kasprzak@ndsfund.org,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

943478205

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kwota jaką Zamawiający dysponuje na realizację całego Zamówienia:
166.500,00 PLN brutto (w tym na realizację jednego działania maksymalnie 18.500,00 zł brutto z podziałem na dwie fazy faza I „Lokalne Przedsięwzięcie” 18.000,00 zł i faz II „Wydarzenie animacyjne” 500,00 zł)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
realizacja działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców lokalne przedsięwzięcia związane z włączeniem społeczności lokalnej, zakończone wydarzeniem animacyjnym integrującym lokalną społeczność zrealizowane przez mieszkańców obszaru rewitalizacji (dalej działania animacyjne).
W ramach zlecenia wspierane będą lokalne przedsięwzięcia dla terenów z obszarów rewitalizowanych , zaplanowane i realizowane przy udziale mieszkańców (w tym wolontariuszy)
z tych obszarów z pomocą kadry merytorycznej Projektu (czyli Animatorów, Facylitatorów
i pracowników sprawujących Nadzór związany z wdrażaniem inicjatyw lokalnych). Ponadto lokalne przedsięwzięcia są realizowane przy udziale podmiotów i samorządów, z którymi zostały zawarte porozumienia o współpracy. Zamówienie obejmujące realizację lokalnych przedsięwzięć wraz z wydarzeniem animacyjnym zgłoszonych przez mieszkańców, na rzecz działań o charakterze dobra wspólnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Świadczenie usługi obejmuje realizację poniższych zadań:
a) wsparcie związane z wdrażaniem działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców z obszarów rewitalizowanych, lokalne przedsięwzięcia związane z włączeniem społeczności lokalnej, a zakończone wydarzeniem animacyjnym integrującym lokalną społeczność,
b) działania animacyjne muszą być realizowane przy współpracy z mieszkańcami danej Gminy i podmiotami lokalnymi oraz kadrą merytoryczną projektu,
c) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Działanie”)
• Działanie nr 1 (Gmina Barwice) „Gonne Małe ma wielkie plany”
• Działanie nr 2 (Gmina Drawsko Pomorskie teren byłej Gminy Ostrowice) „Wiata przystankowa ,,Przystanek Jelonki”, nowy przystanek autobusowy i miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci z sołectwa Jelenino”
• Działanie nr 3 (Gmina Grzmiąca) „Różany zakątek”
• Działanie nr 4 (Gmina Brzeżno) „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze- tworzymy miejsce rekreacji”
• Działanie nr 5 (Gmina Dobra) „Świetlica marzeń” jako miejsce aktywnego spędzania czasu w miejscowości Tucze
• Działanie nr 6 (Gmina Rąbino) „Aktywność to podstawa – rozbudowa miejsca spotkań w Dąbrowie Białogardzkiej”
• Działanie nr 7 (Gmina Szczecinek) „Krągłe chce się obudzić”- poprawa infrastruktury publicznej w miejscowości Krągłe
• Działanie nr 8 (Gmina Świdwin) „Zawsze po drodze” - Bełtno przyjazne dla wszystkich. Budowa siłowni zewnętrznej
• Działanie nr 9 (Gmina Węgorzyno) Wiata ,,Pod kasztanem”, jako miejsce rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego w Podlipcach.

zgodnie opisem szczegółowym zawartym w załącznikach od 5 do 13 pn. „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego „Lokalne inicjatywy społeczne na obszarach rewitalizacji gmin SSW” dalej fiszka.

Uwagi do załączników stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podane w powyższym opisie marki produktów stanową tylko przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cech fizykalnych i parametrów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w załącznikach do zapytania i może być oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem


UWAGA DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH NA JEDNO LUB DWA LUB KLIKA DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH LUB WSZYSTKIE DZIAŁANIA ANIMACYJNE. OFERTA ZŁOŻONA NA DANE DZIAŁANIE ANIMACYJNE MUSI OBEJMOWAĆ CAŁY ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH W ZAPYTANIU DLA TEGO DZIAŁANIA ANIMACYJNEGO ZGODNIE Z FISZKĄ STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WYBORU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCY.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Teren Gmin: Drawsko Pomorskie (obszar zlikwidowanej Gminy Ostrowice), Dobra, Barwice, Grzmiąca, Brzeżno, Rąbino, Świdwin (gmina wiejska), Węgorzyno, Szczecinek (wiejska)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy/Wykonawców na realizacja działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców lokalne przedsięwzięcia związane z włączeniem społeczności lokalnej, zakończone wydarzeniem animacyjnym integrującym lokalną społeczność zrealizowane przez mieszkańców obszaru rewitalizacji (dalej działania animacyjnych). Poniżej działania animacyjne objęte projektem:
• Działanie nr 1 (Gmina Barwice) „Gonne Małe ma wielkie plany”
• Działanie nr 2 (Gmina Drawsko Pomorskie teren byłej Gminy Ostrowice) „Wiata przystankowa ,,Przystanek Jelonki”, nowy przystanek autobusowy i miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci z sołectwa Jelenino”
• Działanie nr 3 (Gmina Grzmiąca) „Różany zakątek”
• Działanie nr 4 (Gmina Brzeżno) „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze- tworzymy miejsce rekreacji”
• Działanie nr 5 (Gmina Dobra) „Świetlica marzeń” jako miejsce aktywnego spędzania czasu w miejscowości Tucze
• Działanie nr 6 (Gmina Rąbino) „Aktywność to podstawa – rozbudowa miejsca spotkań w Dąbrowie Białogardzkiej”
• Działanie nr 7 (Gmina Szczecinek) „Krągłe chce się obudzić”- poprawa infrastruktury publicznej w miejscowości Krągłe
• Działanie nr 8 (Gmina Świdwin) „Zawsze po drodze” - Bełtno przyjazne dla wszystkich. Budowa siłowni zewnętrznej
• Działanie nr 9 (Gmina Węgorzyno) Wiata ,,Pod kasztanem”, jako miejsce rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego w Podlipcach

UWAGA DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH NA JEDNO LUB DWA LUB KLIKA DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH LUB WSZYSTKIE DZIAŁANIA ANIMACYJNE. OFERTA ZŁOŻONA NA DANE DZIAŁANIE ANIMACYJNE MUSI OBEJMOWAĆ CAŁY ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH W ZAPYTANIU DLA TEGO DZIAŁANIA ANIMACYJNEGO ZGODNIE Z FISZKĄ STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WYBORU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCY.

Przedmiot zamówienia

Kwota jaką Zamawiający dysponuje na realizację całego Zamówienia:
166.500,00 PLN brutto (w tym na realizację jednego działania maksymalnie 18.500,00 zł brutto z podziałem na dwie fazy faza I „Lokalne Przedsięwzięcie” 18.000,00 zł i faz II „Wydarzenie animacyjne” 500,00 zł)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
realizacja działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców lokalne przedsięwzięcia związane z włączeniem społeczności lokalnej, zakończone wydarzeniem animacyjnym integrującym lokalną społeczność zrealizowane przez mieszkańców obszaru rewitalizacji (dalej działania animacyjne).
W ramach zlecenia wspierane będą lokalne przedsięwzięcia dla terenów z obszarów rewitalizowanych , zaplanowane i realizowane przy udziale mieszkańców (w tym wolontariuszy)
z tych obszarów z pomocą kadry merytorycznej Projektu (czyli Animatorów, Facylitatorów
i pracowników sprawujących Nadzór związany z wdrażaniem inicjatyw lokalnych). Ponadto lokalne przedsięwzięcia są realizowane przy udziale podmiotów i samorządów, z którymi zostały zawarte porozumienia o współpracy. Zamówienie obejmujące realizację lokalnych przedsięwzięć wraz z wydarzeniem animacyjnym zgłoszonych przez mieszkańców, na rzecz działań o charakterze dobra wspólnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Świadczenie usługi obejmuje realizację poniższych zadań:
a) wsparcie związane z wdrażaniem działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców z obszarów rewitalizowanych, lokalne przedsięwzięcia związane z włączeniem społeczności lokalnej, a zakończone wydarzeniem animacyjnym integrującym lokalną społeczność,
b) działania animacyjne muszą być realizowane przy współpracy z mieszkańcami danej Gminy i podmiotami lokalnymi oraz kadrą merytoryczną projektu,
c) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Działanie”)
• Działanie nr 1 (Gmina Barwice) „Gonne Małe ma wielkie plany”
• Działanie nr 2 (Gmina Drawsko Pomorskie teren byłej Gminy Ostrowice) „Wiata przystankowa ,,Przystanek Jelonki”, nowy przystanek autobusowy i miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci z sołectwa Jelenino”
• Działanie nr 3 (Gmina Grzmiąca) „Różany zakątek”
• Działanie nr 4 (Gmina Brzeżno) „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze- tworzymy miejsce rekreacji”
• Działanie nr 5 (Gmina Dobra) „Świetlica marzeń” jako miejsce aktywnego spędzania czasu w miejscowości Tucze
• Działanie nr 6 (Gmina Rąbino) „Aktywność to podstawa – rozbudowa miejsca spotkań w Dąbrowie Białogardzkiej”
• Działanie nr 7 (Gmina Szczecinek) „Krągłe chce się obudzić”- poprawa infrastruktury publicznej w miejscowości Krągłe
• Działanie nr 8 (Gmina Świdwin) „Zawsze po drodze” - Bełtno przyjazne dla wszystkich. Budowa siłowni zewnętrznej
• Działanie nr 9 (Gmina Węgorzyno) Wiata ,,Pod kasztanem”, jako miejsce rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego w Podlipcach.

zgodnie opisem szczegółowym zawartym w załącznikach od 5 do 13 pn. „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego „Lokalne inicjatywy społeczne na obszarach rewitalizacji gmin SSW” dalej fiszka.

Uwagi do załączników stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podane w powyższym opisie marki produktów stanową tylko przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cech fizykalnych i parametrów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w załącznikach do zapytania i może być oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKACH DO ZAPYTANIA.

Kod CPV

85320000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi społeczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKU 0 ZAPYTANIE OFERTOWE

Harmonogram realizacji zamówienia

a) Termin realizacji zamówienia dla każdego działania animacyjnego określono we wstępnym harmonogramie działania w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego pn. „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego…”- załączniki od 5 do 13.
b) Termin realizacji działań animacyjnych może ulec zmianie na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:

a) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają
z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
b) dysponują (np. na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej) na czas trwania zamówienia, co najmniej 1 osobą wskazaną do wykonania zamówienia, która posiada minimum 1 rok doświadczenia w realizacji inicjatyw lokalnych - przez, które rozumiane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia i są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:

a) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają
z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
b) dysponują (np. na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej) na czas trwania zamówienia, co najmniej 1 osobą wskazaną do wykonania zamówienia, która posiada minimum 1 rok doświadczenia w realizacji inicjatyw lokalnych - przez, które rozumiane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia i są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:

Potencjał techniczny

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:

a) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają
z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
b) dysponują (np. na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej) na czas trwania zamówienia, co najmniej 1 osobą wskazaną do wykonania zamówienia, która posiada minimum 1 rok doświadczenia w realizacji inicjatyw lokalnych - przez, które rozumiane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia i są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:

a) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają
z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
b) dysponują (np. na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej) na czas trwania zamówienia, co najmniej 1 osobą wskazaną do wykonania zamówienia, która posiada minimum 1 rok doświadczenia w realizacji inicjatyw lokalnych - przez, które rozumiane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia i są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:

a) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają
z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
b) dysponują (np. na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej) na czas trwania zamówienia, co najmniej 1 osobą wskazaną do wykonania zamówienia, która posiada minimum 1 rok doświadczenia w realizacji inicjatyw lokalnych - przez, które rozumiane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia i są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą:
i. jeśli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą
w szczególności:
• Sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
• Zmiany sposobu, terminów płatności wynikającej z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek na rzecz Wykonawcy;
• Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie takie jak, wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajk, pożar, na które strony nie mają wpływu;
• W przypadku upadłości lub likwidacji Wykonawcy, lub innej sytuacji, w której zobowiązanie Wykonawcy przejmuje inny podmiot lub następca prawny;
• Oznaczenie danych dotyczących Zamawiającego i zmian teleadresowych stron;
• W przypadku innych okoliczności i zmian nie istotnych, o których wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postepowania, nie wpłynęłaby na krąg podmiotów, ubiegających się o niniejsze zamówienie czy też na wynik postępowania.
ii. Technologii wykonania prac bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
• pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach lepszych od wskazanych w załącznikach „Fiszki przedsięwzięcia…”, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości prac;
• koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w opisie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
• koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane
w załącznikach „Fiszki przedsięwzięcia…” ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
• niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych
w załącznikach „Fiszki przedsięwzięcia…” spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
iii. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach.

UWAGA:
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty;
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
3) Wykaz osób wskazanych do realizacji niniejszego zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik)
4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko wówczas, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje odrzucenie oferty

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli:
i. Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielne zamówienie dodatkowe od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernych wysokich kosztów lub Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
ii. Wysokość wynagrodzenia przysługującego wykonawcy może ulec zmianie
w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych których nie obejmuje opis realizacji działania animacyjnego w załącznikach „Fiszka…”, a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania całości zadania;
iii. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności. W powyższych przypadkach wykonanie robót dodatkowych może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, na podstawie aneksu do umowy, sporządzonego w oparciu o protokół konieczności. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi na podstawie oferty sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego

UWAGA:
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena* [C] 60% 60 pkt
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia [D] 20% 20 pkt
Klauzula społeczna [KS] 20% 20 pkt

* Cena brutto to cena zawierająca wszelkie koszty jakie zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi.

Zasady oceny kryterium "Cena usługi" [C].

Cena składa się z dwóch elementów:
- Faza I „Lokalne Przedsięwzięcie” realizowane zgodnie z opisem zawartym „Fiszka przedsięwzięcia…”, a w szczególności punkt „Kosztorys” (punkt ma charakter przedmiaru prac podlegających wycenie)
- Faza II „Wydarzenie animacyjne” - realizowane zgodnie z opisem zawartym „Fiszka przedsięwzięcia…”, a w szczególności punkt „Promocja”

W ramach kryterium „Cena usługi” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------- x100 pkt x 60 %
Co

gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej

Zasady oceny kryterium " Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia " [D]:
Przy ocenie oferty w kryterium doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia dodatkowo będzie punktowana oferta Wykonawcy, który zaproponuje personel skierowany do realizacji przedmiotu zamówienia posiadający większe niż wymagane doświadczenie. Uwaga jeśli wykonawca zaproponuje więcej niż jedną osobę pod uwagę brane będzie doświadczenie osoby
z największym doświadczeniem. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. Punktacja przedstawia się następująco:
• minimum roczne (12 miesięcy) doświadczenie w realizacji inicjatyw lokalnych przez, które rozumiane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego
i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia i są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego — samorządów, przedsiębiorców
i organizacji społecznych – 0 punktów (minimalne wymagane doświadczenie będące warunkiem udziału w postępowaniu)
• doświadczenie od 13 do 24 miesięcy w realizacji inicjatyw lokalnych przez, które rozumiane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia i są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego — samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych – 10 punktów
• doświadczenie powyżej 24 miesięcy w realizacji inicjatyw lokalnych przez, które rozumiane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia i są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego — samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych – 20 punktów.


Zasady oceny kryterium "Klauzula społeczna" [KS]:
Klauzula społeczna - Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudni na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną. osobę/osoby:
a) Bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; i/lub
b) Młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; i/lub
c) Niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; i/lub
d) Innych osób niż określone w pkt a) b) lub c), o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państwa członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Możliwe jest zatrudnienie na część etatu, jednak ze względu na jakość miejsca pracy nie może to być mniej niż 1/8 etatu, a w przypadku umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż miesiąc i obejmujący nie mniej niż 21 godzin pracy w miesiącu.

1) zatrudnianie 0 osób z grup wskazanych powyżej - 0% (0 pkt.)
2) zatrudnienie 1 osoby z grup wskazanych powyżej - 10% (10 pkt.)
3) zatrudnienia 2 osób i więcej z grup wskazanych powyżej - 20% (20 pkt.)

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty cenowej. Deklaracja składana jest poprzez podkreślenie właściwej liczby osób. W przypadku nie podkreślenia żadnej z odpowiedzi Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 0 punktów.
1 pkt.= 1%


3) Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.


W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym i Partnerami projektu tj. Aktywa Plus Emilia Kowalska i „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Spółka z o.o. non profit. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

Adres

Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

533 335 443

Fax

94 347 82 05

NIP

6692337315

Tytuł projektu

Społeczna Rewitalizacja

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K102/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zostało wybranych 4 Wykonawców na Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji poprzez realizację lokalnego przedsięwzięcia wraz z wydarzeniem animacyjnym w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” z podziałem na następujące działania:
1) Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowicach, Ostrowice 44, 78-506 Ostrowice, oferta wpłyneła 06.09.2019 godzina 08:00
a. Działanie nr 2 (Gmina Drawsko Pomorskie teren byłej Gminy Ostrowice) „Wiata przystankowa ,,Przystanek Jelonki”, nowy przystanek autobusowy i miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci z sołectwa Jelenino” – oferowana cena 18.500,00 zł
2) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pojezierze Razem, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, oferta wpłyneła 06.09.2019 godzina 11:00
a. Działanie nr 1 (Gmina Barwice) „Gonne Małe ma wielkie plany”- oferowana cena 18.500,00 zł
b. Działanie nr 7 (Gmina Szczecinek) „Krągłe chce się obudzić”- poprawa infrastruktury publicznej w miejscowości Krągłe - oferowana cena 18.500,00 zł
3) Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie, ul. Kołobrzeska 43/12, 78-300 Świdwin, oferta wpłyneła 06.09.2019 godzina 11:45
a. Działanie nr 4 (Gmina Brzeżno) „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze- tworzymy miejsce rekreacji” - oferowana cena 18.500,00 zł
b. Działanie nr 6 (Gmina Rąbino) „Aktywność to podstawa – rozbudowa miejsca spotkań w Dąbrowie Białogardzkiej” - oferowana cena 18.500,00 zł
c. Działanie nr 8 (Gmina Świdwin) „Zawsze po drodze” - Bełtno przyjazne dla wszystkich. Budowa siłowni zewnętrznej - oferowana cena 18.500,00 zł
4) Elżbieta Wójcicka „WEBCO-HANDEL I USŁUGI”, ul. Odnoga Węgorzyńska 10, 73-150 Łobez, oferta wpłyneła 09.09.2019 godzina 08:37
a. Działanie nr 3 (Gmina Grzmiąca) „Różany zakątek” - oferowana cena 18.500,00 zł
b. Działanie nr 5 (Gmina Dobra) „Świetlica marzeń” jako miejsce aktywnego spędzania czasu w miejscowości Tucze - oferowana cena 18.500,00 zł
c. Działanie nr 9 (Gmina Węgorzyno) Wiata ,,Pod kasztanem”, jako miejsce rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego w Podlipcach - oferowana cena 18.500,00 zł
Liczba wyświetleń: 320