Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług hotelarskich, cateringowych i sala szkoleniowa

Data publikacji: 09.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-08-2019

Numer ogłoszenia

1200082

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dn. 14.08.2019 dodano załącznik w sekcji "Pytania i wyjaśnienia".

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Fundacja ePaństwo, ul. Nowogrodzka 25 lok. 37, 00-511 Warszawa w godzinach pracy biura (09:00-17:00) albo w wersji elektronicznej jako skan podpisanej oferty na adres: biuro@epf.org.pl (w tytule maila proszę wpisać: Oferta – Obywatelska Analiza Prawa) w terminie do dnia 19.08.2019 r., co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. W przypadku składania w wersji elektronicznej wybrany wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wersji papierowej (przy podpisaniu umowy).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@epf.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Izdebski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich, cateringowych oraz sala szkoleniowa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: Warszawa lub najbliższe okolice w odległości nieprzekraczającej 20 km od Dworca Centralnego w Warszawie i pozostające w zasięgu komunikacji publicznej obsługiwanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Odległość maks. 20 km rozumiana jest jako odległość liczona według dostępnych dróg publicznych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór i podjęcie współpracy w zakresie świadczenia usług hotelarskich, cateringowych oraz sali szkoleniowej

Przedmiot zamówienia

Usługa polegająca na świadczeniu usług hotelarskich, cateringowych oraz zapewnienia sal szkoleniowych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Obywatelska Analiza Prawa”

Kod CPV

55120000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowane są 2 edycje, w każdej 2 zjazdy po 3 dni szkoleniowe w następujących terminach:
I) edycja I:
1) zjazd 1 w dn. 27-29 września 2019 r.,
2) zjazd 2 w dn. 15-17 listopada 2019 r.;
II) edycja II:
1) zjazd 1 w I kwartale 2020 r. (dokładny termin zostanie ustalony z Zamawiającym),
2) zjazd 2 w II kwartale 2020 r. (dokładny termin zostanie ustalony z Zamawiającym).
Każdy zjazd będzie trzydniowy i w każdym będzie uczestniczyć 20 osób + 4 wykładowców.
(łącznie: 12 dni szkoleniowych, ok. 100 godzin szkoleniowych).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Wskazane w Zapytaniu ofertowym

Potencjał techniczny

Wskazane w Zapytaniu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wskazane w Zapytaniu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wskazane w Zapytaniu ofertowym

Dodatkowe warunki

Wskazane w Zapytaniu ofertowym

Warunki zmiany umowy

Określone we wzorze umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wskazane w zapytaniu ofertowym, wzory załączone do ogłoszenia:
1. Oferta
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3. Oświadczenie w zakresie doświadczenia
4. Deklaracja dot. klauzuli społecznych

Zamówienia uzupełniające

Do 30%

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. kryterium: Cena brutto – znaczenie: 90%
2. kryterium: Zatrudnienie do realizacji Zamówienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (przez cały okres realizacji zamówienia) – klauzule społeczne – znaczenie: 10%.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.
1% = 1pkt.
Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
1. kryterium: Cena brutto:
Liczba punktów = ((Cnp/Cbp x 90) + (Cno/Cbo x 90) + (Cnk/Cbk x 90) + (Cnn/Cbn x 90) + (Cns/Cbs x 90))/5
gdzie:
- Cnp – najniższa cena 576 przerw kawowych spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
- Cbp – cena 576 przerw kawowych oferty badanej
- Cno – najniższa cena 288 obiadów spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
- Cbo – cena 288 obiadów oferty badanej
- Cnk – najniższa cena 192 kolacji spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
- Cbk – cena 192 kolacji oferty badanej
- Cnn – najniższa cena 192 noclegów spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
- Cbn – cena 192 noclegów oferty badanej
- Cns – najniższa cena 12 dni sali szkoleniowej spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
- Cbs – cena 12 dni sali szkoleniowej oferty badanej

2. kryterium: Zatrudnienie do realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (przez cały okres realizacji zamówienia) - Klauzule społeczne - 10 % (10 pkt.)
W ramach tego kryterium Wykonawca otrzyma 10 pkt., jeżeli zadeklaruje w formularzu ofertowym, iż zatrudni do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę niepełnosprawną w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (przez cały okres realizacji zamówienia). W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje zatrudnienie ww. osoby do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania czynności, które osoba niepełnosprawna będzie wykonywać w ramach zamówienia, jak również do przedłożenia dokumentów potwierdzających jej status jako osoby niepełnosprawnej. Zamawiający zastrzega przy tym, iż w przypadku, gdyby mimo złożonej deklaracji Wykonawca nie zatrudnił przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej lub też zatrudniona przez Wykonawcę osoba nie wykonywałby czynności związanych z przedmiotem zamówienia, wówczas Zamawiający uprawniony będzie do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 20 % wartości ustalonego wynagrodzenia brutto. Zamawiający zastrzega możliwość kontrolowania przebiegu pracy zadeklarowanej osoby niepełnosprawnej przez cały okres realizacji zamówienia, w tym do żądania od Wykonawcy raportu z wykonanych przez tę osobę czynności.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym kryterium to 10.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
Informacje dodatkowe:
a) Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów za zadanie.
b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
c) Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Porównywaną ceną będzie łączna cena brutto zapisana w Formularzu ofertowym.

Wykluczenia

Zgodnie z zapisem dokumentu „Umowa Partnerstwa 2014-2020 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA EPAŃSTWO

Adres

Pliszki 2B/1

05-500 Zgorzała

mazowieckie , piaseczyński

Numer telefonu

224074204

NIP

1231216692

Tytuł projektu

Obywatelska Analiza Prawa

Numer projektu

POWR.02.16.00-00-0056/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SD Company Sara Dewerenda,
ul. Stawowa 2a/28, 42-300 Myszków
Data wpłynięcia oferty: 19.08.2019
Cena: 70 848,00 zł
Liczba wyświetleń: 160