Strona główna
Logo unii europejskiej

Komponenty układu napędowego wraz z systemem zarządzania elektronicznymi układami napędowymi.

Data publikacji: 09.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2019

Numer ogłoszenia

1199873

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona w terminie, określonym powyżej. Liczy się data i godzina wpływu oferty poprzez dowolną z poniższych form:

Poczta tradycyjna/kurier/osobiście:
Nysa Zakład Pojazdów S.A.
Ul. Szczecińska 5L
54-517 Wrocław

Poczta elektroniczna:
E-mail: damian@golebiewski.mba
Uwaga: W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną, załączniki nr 1, 2, 3 i 4 powinny stanowić skany dokumentów podpisane przez osoby uprawnione do sporządzenia ofert.

Ważne: Dla ofert dostarczanych w innych formach niż elektroniczna, oferta powinna zostać dostarczona w godzinach otwarcia zakładu. Godziny otwarcia zakładu: 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem państwowych dni wolnych od pracy na terenie Polski.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanów podpisanych dokumentów bądź tradycyjną, kurierem lub osobiście w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Dostawcy, z dopiskiem Oferta – Zapytanie ofertowe - nr ogłoszenia 1199873.
Oferty należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz pozostałymi załącznikami.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

damian@golebiewski.mba

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Damian Gołębiewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48606632560

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są komponenty układu napędowego wraz z systemem zarządzania elektrycznymi układami napędowymi szczegółowo wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest realizowane w związku z projektem pt. „Nysa. Ultralekki modularny pojazd ciężarowy zasilany energia elektryczną”, nr projektu POIR.01.02.00-00-0301/16-00, realizowanym w ramach Działania 1.2 - „Sektorowe programy B+R”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 6/1.2/2016_INNOMOTO) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem zamówienia jest pozyskanie komponentów niezbędnych w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są komponenty układu napędowego wraz z systemem zarządzania elektrycznymi układami napędowymi.
W skład zamówienia wchodzą:
- silnik trójfazowy 3szt
- kable fazowe 1,5m 9szt
- przekładnia jednostopniowa: 3szt
- falownik 3szt
- kity połączeniowe i kable falownika 3kpl
- sterownik trakcyjny 3szt
- pudło rozdzielcze PDU HV 3szt
- ładowarka pokładowa dwukierunkowa 3szt
- przetwornica DC-DC 3szt
- sterownik obsługi CCS2 1szt
- gniazdo CCS2 3szt
- rozdzielnia niskonapięciowa 3szt
- sterownik centralnej elektroniki 3szt
- multipleksery rozszerzające 6szt
- wyświetlacz centralny 3szt
- pompa vacuum wspomagania hamulcowego 3 szt
- urządzenia diagnostyczne
- urządzenia do programowania
- okablowanie sieci niskonapięciowej
- złącza sieci niskonapięciowej.
Przedmiot zamówienia wraz z parametrami został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kod CPV

31000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie może być zrealizowane maksymalnie w 5 częściach.
Terminem końcowym realizacji zamówienia jest termin określony w ofercie dostawcy. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu ukończenia przez dostawcę wszystkich czynności składających się na Przedmiot Zamówienia, potwierdzonych protokołem odbioru sporządzonym na piśmie pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą. Najpóźniejsza data realizacji zamówienia 31.01.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (spełnienie warunku odbywa się poprzez oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym).
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia również w zakresie obsługi posprzedażowej i gwarancyjnej (spełnienie warunku odbywa się poprzez oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym).
3. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
4. Zamówienie może być udzielone podmiotom w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem dostawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
5. Zagwarantują sposób realizacji dostawy bądź usługi korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.
Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych warunków.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Dostawca musi posiadać udokumentowane doświadczenie w dostawie i konfiguracji silników elektrycznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych warunków.

Potencjał techniczny

Oferent musi posiadać potencjał techniczny pozwalający na realizację zamówienia (Spełnienie warunku odbywa się poprzez oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych warunków.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z opisem warunków koniecznych do spełnienia w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych warunków.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dostawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamówienie może być udzielone podmiotom w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem dostawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
Dostawca potwierdzi spełnianie warunku określonego powyżej poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym powyżej.
Dokumenty, o których mowa w powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Wymagane podpisanie umowy o zachowaniu poufności.
W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań technicznych.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych oraz wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w wymaganiach technicznych. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Dostawca powinien zagwarantować sposób realizacji usługi korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji ww. zamówienia.
3. Dostawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia.
4. Dane osobowe i/lub dokumenty podane w ramach niniejszego postępowania przez Dostawcę będą zbierane i przetwarzane w następujący sposób:
a) administratorem danych osobowych i/lub dokumentów będzie Zamawiający.
b) dane osobowe i/lub dokumenty będą zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania ofertowego zgodnego z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji projektu w Programie Innomoto, w zgodzie z art. 6 pkt 1 a, b, f RODO (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
c) uprawnienie do dostępu oraz przetwarzania danych osobowych/dokumentów obejmie:
• pracowników Zamawiającego, w szczególności pracowników administrujących niniejszym postępowaniem ofertowym, kierownika projektu
• pracowników uprawnionych w ramach Programu Innomoto Instytucji, w tym: Instytucji Rozliczającej lub Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, Wdrażającej, Monitorującej, Kontrolującej itp.,
• pracowników innych uprawnionych instytucji w tym w szczególności Urzędu Kontroli Skarbowej, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• pracowników firm, którym zlecono przeprowadzenie kontroli lub audytu projektu.
d) dane osobowe/dokumenty będą przechowywane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia postępowania ofertowego, okres realizacji Projektu oraz wymagany w Konkursie okres przechowywania dokumentacji związanej z Projektem, również w przypadku jego przedłużenia przez odpowiednią instytucję w ramach Konkursu.
e) Dostawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych/dokumentów oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f) Dostawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
g) podanie przez Wykonawcę danych osobowych i dokumentów wskazanych w niniejszym postępowaniu ofertowym oraz wyrażenie zgody na dostęp do nich oraz ich przetwarzanie w zakresie określonym powyżej jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych do przeprowadzenia niniejszego postępowania ofertowego danych i dokumentów oraz brak zgody na dostęp do nich i ich przetwarzanie wiązać się będzie z wykluczeniem z postępowania ofertowego.
5. Dostawca godzi się na to, że szczegółowe warunki dostawy i płatności zostaną określone w umowie pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym.
6. Dostawca zobowiązuje się do udzielenia bezpłatnych konsultacji technicznych w wymiarze co najmniej 100 godzin.

Warunki zmiany umowy

1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Dostawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Dostawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Dostawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Dostawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
b) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Dostawcy;
c) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Dostawcy;
d) ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Dostawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Dostawcy;
e) wprowadzenia prac zamiennych w miejsce równoważnych prac pominiętych – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania Zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Dostawcy;
f) założonego przez Strony sposobu wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Dostawcy.
2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zostać złożona na załączonym formularzu ofertowym do niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz załącznikami do oferty (załącznik nr 2, 3 i 4*).

*załącznik nr 4 nie dotyczy Wykonawców, którzy podpisali wcześniej umowę o zachowaniu poufności z Zamawiającym.

Ponadto:
aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym powyżej.
Dokumenty, o których mowa w powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy rozpatrzeniu nadesłanych ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
L. P. KRYTERIUM WAGA
1. Cena netto 90%.
2. Termin końcowy realizacji zamówienia 5%.
3. Bezpłatne wsparcie techniczne, liczba godzin 5% .

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):

1. Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej
——————————————— x 90 = ilość punktów
Cena oferty badanej

2. Punkty za kryterium „termin końcowy realizacji zamówienia”. Oferent może otrzymać dodatkowe punkty za skrócenie terminu końcowego realizacji zamówienia określonego w ofercie Dostawcy. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu ukończenia przez Dostawcę wszystkich czynności składających się na Przedmiot Zamówienia, potwierdzonych protokołem odbioru sporządzonym na piśmie pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą. Najpóźniejsza data realizacji zamówienia nie może przekroczyć 31.01.2020 r.
• końcowy termin realizacji zamówienia do 31.01.2020 r.: 0 pkt
• końcowy termin realizacji zamówienia nie później niż 31.12.2019 r.: 5 pkt.

3. Punkty za kryterium „bezpłatne wsparcie techniczne”. Oferent może otrzymać dodatkowe punkty za zwiększenie ilości godzin przeznaczonych na bezpłatne wsparcie techniczne powyżej 100.
• bezpłatne wsparcie techniczne 100 godzin włącznie: 0 pkt,
• bezpłatne wsparcie techniczne do 150 godzin włącznie: 1 pkt,
• bezpłatne wsparcie techniczne do 200 godzin włącznie: 3 pkt,
• bezpłatne wsparcie techniczne powyżej 200 godzin: 5 pkt.
Ocena końcowa danej oferty będzie liczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, tj.: ilość punktów uzyskanych w kryterium 1 „cena netto” + ilość punktów uzyskanych w kryterium 2 „termin końcowy realizacji zamówienia” + ilość punktów uzyskanych w kryterium 3 "bezpłatne wsparcie techniczne".
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.

Wykluczenia

brak

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NYSA ZAKŁAD POJAZDÓW SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Ząbkowicka 13

50-511 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

667 634 445

NIP

8992750606

Tytuł projektu

Nysa. Ultralekki modularny pojazd ciężarowy zasilany energia elektryczną

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0301/16-00

Inne źródła finansowania

brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Drabpol Sp. J. P. Drabczyński i Wspólnik
Ul. Akacjowa 24/26, 42-233 Mykanów
data wpłynięcia oferty: 07.10.2019
Cena netto: 1 262 595,00 PLN
Liczba wyświetleń: 214