Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa sprzętu gospodarstwa domowego

Data publikacji: 08.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-08-2019

Numer ogłoszenia

1199762

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca składa:
− ofertę - Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
− oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
− oświadczenie o braku powiazań,
− w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e
(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).

Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Ofertę należy złożyć do dnia 16 sierpnia 2019r. do godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów- sekretariat, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.
6. Koperta powinna być opisana w sposób pokazany poniżej:

Urząd Miasta i Gminy Ożarów
Ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów
należy oznakować napisem o treści:

Zamawiający:
Świetlica Środowiskowa
Oferta na zakup i dostawę sprzętu gospodarstwa domowego „nie otwierać do dnia 16.08.2019r. godz. 14.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Kasińska swietlica.srodowiskowa@ozarow.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Mikser planetarny 5 szt.
2. Kuchnia Indukcyjna 5 szt.
3. Garnki do kuchni indukcyjnej 5 kompletów

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: opatowski Miejscowość: Ożarów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem przedmiotu zamówienia jest „Zakup i dostawa sprzętu gospodarstwa domowego” na cele projektu pn.: „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu gospodarstwa domowego

1. Mikser planetarny
 Moc: 600 W
 Pojemność misy: 3,9 l
 Tryb pulsacyjny
 4-stopniowa regulacja prędkości
 Sterowanie elektroniczne
 Zestaw praktycznych końcówek: do zagniatania ciężkich ciast, do mieszania lekkich ciast i do ubijania, np. śmietany, białek i masy na biszkopt. Rozdrabniacz do warzyw
i owoców. Tarcze standardowe (5 funkcji): dwustronna tarcza do krojenia na plasterki (grube i cienkie), dwustronna tarcza do krojenia na wiórki (grube i cienkie), tarcza do drobnego tarcia, Maszynka do mielenia. Mikser kielichowy
 Funkcje zapewniające bezpieczeństwo użytkowania tj. osłony na nieużywane elementy napędowe, mechanizm blokady bezpieczeństwa misy do mieszania, dodatkowy zatrzask pokrywy na akcesoriach. Podstawka na akcesoria. 5 szt.

2. Kuchnia Indukcyjna
 Płaska obudowa ze stali nierdzewnej,
 Dwa pola grzewcze,
 Powierzchnia ze szkła ceramicznego ze zintegrowanym wyświetlaczem cyfrowym,
 Panel dotykowy, regulacja mocy i temperatury,
 10 poziomów,
 Moc pola grzewczego po lewej stronie: 1800W lub 2000W, gdy funkcja booster jest aktywna
 Moc pola grzewczego po prawej stronie: 1500W lub 1700W, gdy funkcja booster jest aktywna
 Zakres temperatur: od +60 do +240°C
 Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych o średnicy dna od 120 do 230 mm
 Z funkcją timera od 0 do 180 minut
 Wyposażona w elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
 Wymiary: 608x370x(H)61
 Moc 3500
 Napięcie 230
 średnica pola/pól grzewczych 2x230 mm 5 szt.

3. Garnki do kuchni indukcyjnej komplet
 16-częściowy komplet garnków wysokiej jakości.
 Garnki wykonane ze stali nierdzewnej 18/10.
 Warstwowe dno termiczne.
 Skład zestawu, pojemności do rantu:
 garnek z pokrywką uchwyt z termometrem (średnica 16 cm, wys. 10 cm, poj. 2,0 L),
 garnek z pokrywką uchwyt z termometrem (średnica 20 cm, wys. 12 cm, poj. 3,7 L),
 garnek z pokrywką uchwyt z termometrem (średnica 24 cm, wys. 14 cm, poj. 6,3 L),
 rondel z pokrywką uchwyt z termometrem (średnica 16 cm, wys. 10 cm, poj 2,0 L),
 miska z plastikową pokrywką (średnica 20 cm, wys. 8 cm),
 patelnia z pokrywką (średnica 24 cm, wys. 6,5 cm, poj. 2,9 L),
 wkład parowy/sito (średnica 20 cm, wys. 10 cm,
 praktyczny uchwyt z przystawką,
 podstawki odporne na wysoką temperaturę x 2. 5 komp.

Kod CPV

39220000-0

Nazwa kodu CPV

Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39711211-1 miksery kuchenne
39711361-7 kuchenka elektryczna
39221180-2 naczynia do gotowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia pisemnego zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia bądź doświadczenie w zakresie objętym postępowaniem ofertowym.

Na spełnienie warunku udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wg wzoru z zał. nr 3 do zapytania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

Na spełnienie warunku udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wg wzoru z zał. nr 3 do zapytania.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

Na spełnienie warunku udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wg wzoru z zał. nr 3 do zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje tego kryterium

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają aktualny wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
z którego wynikać będzie, że prowadzą działalność gospodarczą (wymagane przy podpisaniu umowy z wykonawcą).

Na spełnienie warunku udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wg wzoru z zał. nr 3 do zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składa:
− ofertę - Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
− oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
− oświadczenie o braku powiazań,
− w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e
(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

V. Kryteria wyboru oferty i oceny ofert
W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:
1 Oferowana cena brutto 100%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do w/w kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
1 Cena brutto 100 % 100 pkt

A. Kryterium „cena” w PLN
• Cena oferty to cena brutto.
• Podatek VAT Oferent powinien ustalić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

a) znaczenie kryterium – 100%
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „ceny”
LC = (Cmin/C) x 100
Gdzie:
LC – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
C – cena w ofercie ocenianej
Cmin – najniższa cena spośród ofert złożonych w postępowaniu
Oferty w tym kryterium będą oceniane według ilorazu: cena oferty z najniższą ceną / cena badanej oferty x 100%

Wykluczenia

Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia – wzór zał. nr 2 do zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA OŻARÓW/ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Adres

27-530 Ożarów

świętokrzyskie , opatowski

Numer telefonu

158610700

Fax

158611136

NIP

8631703206

Tytuł projektu

Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0035/18-01

Inne źródła finansowania

„Zakup i dostawa sprzętu gospodarstwa domowego” w ramach projektu pn.: „Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GASTROTEKA Anna Wirkus, Ul. 3 Maja 17/1, 84-200 Wejherowo
Data wpłyniecia oferty: 14.08.2019
Cena brutto 8 217,45 zł
Liczba wyświetleń: 146