Strona główna
Logo unii europejskiej

Wdrożenie E-usług i systemu zarządzania telemetrycznego w gospodarce wodno-kanalizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zalewie

Data publikacji: 06.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-09-2019

Numer ogłoszenia

1199144

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 14.08.2019r. Zamawiający dokonuje następujących zmian w zapytaniu ofertowym:
1. Wycofanie z dokumentacji przedmiotowego postępowania błędnie umieszczonego załącznika nr 6 do zapytania ofertowego.
2. Zmiany w zapytaniu ofertowym w części I pkt. 2 dotyczące Zakupu i dostawy wyposażenia: sprostowano nieprawidłowy opis oprogramowania w zestawach inkasenckich oraz wskazano właściwy załącznik (nr 8) w którym znajduje się specyfikacja i minimalne parametry modułów teletransmisji danych zintegrowanych z ultradźwiękowym układem pomiaru wody oraz wymagania dla zestawów inkasenckich PDA.
3. Zmian w załączniku nr 7 do zapytania ofertowego w zakresie zmiany lub usunięciu zapisów określonych:
- W pkt. 2.2 – poprawiono listę dokumentów
- W pkt. 2.20.01 – poprawiono nazwę e-usługi
- pkt. 2.20.06 Usługa dostępu do aktualnego wskazania licznika oraz historycznych stanów rozliczeniowych." – usunięto cały punkt
Treść sprostowanego załącznika nr 7 Zamawiający udostępnił w pliku "załącznik nr 7_sprostowanie - Opis przedmiotu e-usług oraz systemu telemetrycznego.docx"
4. Zmian w załączniku nr 9 do zapytania ofertowego w zakresie zamieszczenia sprostowania załącznika nr 9 do zapytania ofertowego w zakresie wymagań dot. systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego. Treść sprostowanego załącznika nr 9 Zamawiający udostępnił w pliku "załącznik nr 9_sprostowanie - wymagania minimalne dla zestawów PC.docx"
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze zmianami w zapytaniu ofertowym wydłuża termin składania ofert do dnia 9.09.2019r. do godz. 10:00
Zamawiający informuje o zamieszczeniu sprostowanych: zapytania ofertowego oraz załączników nr 7 i nr 9.

Miejsce i sposób składania ofert

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym w następujący sposób:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zalewie
ul. Targowa 3, 14-230 Zalewo
z dopiskiem:
OFERTA – „Wdrożenie E-usług i systemu zarządzania telemetrycznego w gospodarce wodno-kanalizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zalewie”

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : Zalewo, ul. Targowa 3 – sekretariat,
w terminie do 09 września 2019r. do godziny 10.00 (biuro Zamawiającego jest czynne do godz. 15.00)
3. Wykonawca może przed upływem ostatecznego terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę składaną za pośrednictwem przesyłki pocztowej (np. Poczta Polska, przesyłka kurierska) należy opisać w sposób określony w pkt 1 oraz przesłać na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zalewie, ul. Targowa 3, 14-230 Zalewo. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Cympel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 758 80 97

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego prac wdrażających oraz udostępniających klientom Zamawiającego elektroniczne biuro obsługi (dostępne również przez urządzenia mobilne) z 6 szt. e-usług związanych z obsługą i rozliczaniem mediów (woda, ścieki) oraz dostawę wraz z montażem ultradźwiękowych urządzeń pomiaru wody zintegrowanych z modułami radiowymi w ramach sieci wodociągowej Zamawiającego, do zdalnego odczytu zużycia mediów w obiektach budowlanych oraz innych wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Zalewo.
Dane z modułów radiowych będą zbierane z wykorzystaniem systemu nadzoru telemetrycznego PDA i przesyłane na serwer Zamawiającego. System zbudowany jako hybryda. W zakresie odczytu radiowego i agregowania danych bazuje na własnym serwerze danych. W zakresie udostępniania danych dla mieszkańców ma być zasilany z systemu odczytu. System udostępniania danych i możliwości komunikacji z mieszkańcami bazuje na oprogramowaniu w chmurze obliczeniowej. Podłączonych będzie minimum 2505 użytkowników.
Dodatkowo dostarczony zostanie sprzęt komputerowy i biurowy (2 zestawy PC i urządzenie wielofunkcyjne).

UWAGA! Pełny opis przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: iławski Miejscowość: Zalewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wdrożenie E-usług i systemu zarządzania telemetrycznego w gospodarce wodno-kanalizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zalewie

Przedmiot zamówienia

Zakres i opis przedmiotu zamówienia:
Wartości niematerialne i prawne
Elektroniczne biuro obsługi klienta (również w wersji mobilnej) z 6 e-usługami wyszczególnionymi poniżej, wdrożone w ramach gospodarki wodno-kanalizacyjnej realizowanej przez ZGK w Zalewie do obsługi interesariuszy (obywateli i kontrahentów Zamawiającego):
a) Dostęp do faktur elektronicznych z możliwością płatności on-line oraz do wskazania licznika z ostatniego odczytu oraz historycznych stanów rozliczeniowych (stopień dojrzałości 4).
b) Dostęp do elektronicznego systemu powiadamiania i nadzoru
c) Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i sanitarnej.
d) Wniosek o zawarcie umowy o dostawę mediów
e) Zgłoszenie przez użytkownika zaistniałego zdarzenia np. awarii
f) Kalendarz rezerwacji.
Podłączonych ma być minimum 2505 użytkowników.
EBOK powinien być kompatybilny z obecnym istniejącym oprogramowaniem Zamawiającego.
Szczegółowy opis i wymagania dla wdrażanych e-usług oraz systemu zarządzania telemetrycznego zamieszczone są w Załącznikach nr 6 i 7 do Zapytania ofertowego.
Moduły teletransmisji danych z układami pomiaru wody – dostawa wraz z montażem
Zintegrowane z ultradźwiękowym układem pomiaru wody moduły teletransmisji danych drogą radiową, wyszczególnione poniżej:
a) Rodzaj FI: DN 15 i DN 20 – 2585 szt.
b) Rodzaj FI: DN 25 – 11 szt.
c) Rodzaj FI: DN 32 – 3 szt.
d) Rodzaj FI: DN 40 – 2 szt.
e) Rodzaj FI: DN 50 – 1 szt.
f) Moduły radiowe dla wodomierzy DN 80 i DN 100 – 9szt.
g) Wodomierze DN 80 i DN 100 – 9 szt. współpracujące z modułami teletransmisji. Uwaga: Wodomierze DN 80 oraz DN 100 będą montowane poza siedzibami użytkowników sieci na stacjach uzdatniania wody.
Zakup i dostawa wyposażenia
Sprzęt komputerowy i biurowy niezbędny do obsługi systemu i klientów, w który wyposażony zostanie siedziba ZGK w Zalewie wyszczególniony poniżej:
a) 2 zestawy komputerowe (komputer stacjonarny typu PC) wymagania dla zestawów zamieszczone są w załączniku nr 9 do zapytania ofertowego.
b) 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne minimalne wymagania (A3 - Maksymalna rozdzielczość wydruku1200 x 2400 dpi, ksero, drukarka, skaner - min. 3 podajniki w tym jeden A3, podajnik górny do dokumentów na min. 40 str., druk kolorowy, min. 1 tyś. stron wydruku w czarnym kolorze na jednym pojemniku/kartridżu)
c) Zestawy inkasenckie 2 szt. - System nadzoru telemetrycznego PDA do zdalnego odczytu danych z układu pomiaru wody. W skład zestawu mają wchodzić: terminal, moduł radiowy bluetooth/WMBUS oraz program inkasencki (lub inny równoważny).
Specyfikacja i minimalne parametry modułów teletransmisji danych zintegrowanych z ultradźwiękowym układem pomiaru wody oraz wymagania dla zestawów inkasenckich PDA zamieszczone są w załączniku nr 8 do Zapytania ofertowego

UWAGA! Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
30200000-1 Urządzenia komputerowe
32230000-4 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
38420000-5 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów
51610000-1 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia — najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie posiadania uprawnień, za spełnienie warunków uznane będzie złożenie oświadczenia (wzór w załączniku nr 4 do zapytania).

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej dwa zamówienia o charakterze niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 500 000,- złotych netto (słownie pięćset tysięcy złotych netto) każde.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie potencjału technicznego, za spełnienie warunków uznane będzie złożenie oświadczenia (wzór w załączniku nr 4 do zapytania).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują doświadczonymi osobami, zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Za spełnienie warunków uznane będzie złożenie oświadczenia (wzór w załączniku nr 4 do zapytania).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1 900 000,00 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych).

Dodatkowe warunki

O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy udzielą minimum 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonanie całego przedmiotu zamówienia, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

WADIUM
1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem ostatecznego terminu składania ofert w wysokości 30 000 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
 pieniądzu;
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 gwarancjach bankowych;
 gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli Wykonawca:
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w złożonej ofercie;
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PKO BP SA: 56 1020 1752 0000 0102 0146 7000

5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się wniesione skutecznie, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć jako kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz z ofertą, a oryginał w oddzielnej kopercie dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jej zwrot bez dekompletowania oferty. Jeśli Wykonawca do oferty dołączy oryginalny dokument, nie zostanie on zwrócony Wykonawcy.
7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
8. W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczeń powinny one być bezwarunkowe, nieodwołane i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
10. Zwrot wadium:
Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom (z zastrzeżeniem spełnienia warunków z ust. 6 dla form niepieniężnych) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wadium, na wniosek Wykonawcy może zostać przeznaczone na wniesienia części zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Część XIII).
11. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:
1) formularz ofertowy – sporządzony wg wzoru Załącznik Nr 1,

2) wykaz minimum 2 zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty (np. w formie oświadczenia podmiotów będących zamawiającymi) - Załącznik Nr 2;

3) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym - Załącznik nr 3

4) oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnienie warunków określonych w § 10 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, sporządzone wg wzoru – Załącznik Nr 4;

5) opłacona polisa (kopia), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 1 900 000,00 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia; do polisy należy dołączyć potwierdzenie opłacenia składki lub inny dokument potwierdzający jej opłacenie;

6) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wymagane dokumenty, o których mowa wyżej, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 95%
Okres gwarancji i rękojmi 5%

Kryterium cena oferty – 95%
Maksymalną liczbę punktów (95) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
najniższa cena oferty brutto
C = -------------------------------------- X 95 pkt
cena brutto oferty badanej

Kryterium: Okres gwarancji i rękojmi – 5%
Okres gwarancji i rękojmi Wykonawca wpisuje w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
Maksymalny akceptowalny przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 72 miesiące od daty dokonania ostatecznego odbioru prac.
Minimalny akceptowalny przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji i rekojmi: 60 miesięcy od daty dokonania ostatecznego odbioru prac.
Zamawiający nie dopuszcza skracania w ofercie minimalnego okresu udzielonej gwarancji poniżej 60 miesięcy. Tego rodzaju działanie wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem jego oferty przez Zamawiającego.
Wydłużenie przez wykonawcę w ofercie maksymalnego okresu udzielonej gwarancji ponad 72 miesięcy skutkować będzie tym, iż do oceny oferty, w zakresie tego kryterium, Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie okres 72 miesięcy, zaś do umowy zostanie podany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.
G – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji.
W kryterium „okres gwarancji” punkty przyznawane będą według poniższej punktacji:
termin gwarancji badanej oferty
G = --------------------------------------------- X 5 pkt
termin gwarancji najwyższy (max 72 miesięce)
Całkowita punktowa wartość oferty liczona będzie według wzoru: O = C + G

Oferta zawierająca najwyższą sumę punktów przyznanych w oparciu o ustalone powyżej kryteria O = C + G zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Wykluczenia

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, brak spełnienia powyższego warunku oznacza wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

2. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZALEWIE

Adres

Targowa 3

14-230 Zalewo

warmińsko-mazurskie , iławski

Numer telefonu

897588097

Fax

897588097

NIP

7441809496

Tytuł projektu

E-usługi i system zarządzania telemetrycznego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zalewie

Numer projektu

RPWM.03.01.00-28-0005/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WODMIAR sp. z o.o. Sp. K, ul. Lubelska 39, 10-408 Olsztyn
Data wpływu oferty: 09.09.2019r.
Kwota brutto oferty: 2 324 610,21 zł
Liczba wyświetleń: 465