Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup innowacyjnego sprzętu diagnostyki okulistycznej

Data publikacji: 12.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

1198738

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować w wersji papierowej i dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:
Cywiński Adam Śląski Ośrodek Leczenia Chorób Oczu ul. Okrężna 11, 44-240 Żory
lub elektronicznie na adres: barbara.gorka@solcho.pl
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to 12-09-2019 do godziny 16.00. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16-09-2019 o godzinie 15.00. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną potwierdzone telefonicznie, opublikowane na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

barbara.gorka@solcho.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Górka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506179449

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Okulistyczny mikroskop operacyjny HS Hi-R NEO 900 firmy Haag-Streit-Surgical
(Moeller-Wedel) (lub równoważny) na statywie z hamulcami elektromagnetycznymi FS 2-25 LED (lub równoważny) z możliwością stosowania soczewek sterylnych do oftalmoskopu

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Żory Miejscowość: Żory

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji projektu inwestycyjnego jest wdrożenie w ośrodku chorób oczu innowacyjnych na skalę świata metod diagnostyki i leczenia schorzeń oczu co wpłynie na zasadnicza zmianę procesu usługowego w przypadku szeregu usług okulistycznych.

Przedmiot zamówienia

Specyfikacja/parametry techniczne:
1. Szeroka baza stereoskopii 25 mm
2. Pochylanie zgrubne głowicy w zakresie od -70 do + 90 stopni .
3. Pochylanie precyzyjne przez przekładnię w zakresie +/- 10stopni.
4. Zmotoryzowany zoom w zakresie 1:6.
5. Zmotoryzowane ogniskowanie w zakresie 50 mm.
6. Układ przesuwu głowicy w osiach poziomych XY w zakresie 60x60 mm.
7. Obiektyw apochromatyczny o ogniskowej 200 mm
8. Pochylana nasadka okularowa 200 stopni, z regulacją rozstawu źrenic.
9. Szerokokątne okulary 10x, 21B, high point, vertex do regulacji dla pracy we własnych szkłach korekcyjnych lub bez szkieł, zakres korekcji optycznej od+5.00D do –8.00D.
10. Mikroskop asystenta współosiowy, z rozdzielacza optycznego
11. Przycisk nożny z programowaniem funkcji
12. System rejestracji obrazów z mikroskopu w rozdzielczości full HD (kamera, komputer i monitor 21,5)
13. Statyw podłogowy
a. Wbudowane hamulce elektromagnetyczne nowej generacji dla wszystkich osi swobody statywu.
b. Mobilna podstawa na 4 kołach, wszystkie koła z blokadą.
c. Ramię na kolumnie. Zasięg max. 1320 mm.
d. Zakres regulacji w pionie 720 mm (od 1388 do 2108 mm)
e. Oświetlacz diodowy LED. Żywotność 50 000 godzin.

Kod CPV

38510000-3

Nazwa kodu CPV

Mikroskopy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: do 12-09-2019
Termin wyboru oferty: 16-09-2019
Termin realizacji umowy: wrzesień 2019-grudzień 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
1. Nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi;
2. Nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
3. Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i/lub rachunkowych w treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;
4. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
5. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na wymaganym formularzu (załącznik nr 1 zapytania ofertowego);
2. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, datę sporządzenia, termin ważności oferty;
3. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2);
5. Termin ważności oferty : min. 60 dni liczone od termin składania ofert;
6. Wymagany termin gwarancji: nie krótszy niż 24 miesiące.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
1. Nazwa: Cena netto za wykonanie usługi; Waga kryterium – pkt: 70 pkt.
2. Nazwa: Termin realizacji zamówienia; Waga kryterium – pkt: 30 pkt.

Punkty przyznawane będą oddzielnie dla każdej pozycji specyfikacji. Opis stosowania poszczególnych kryteriów oraz wagi poszczególnych kryteriów:
Ad.1. Cena netto za wykonanie usługi
Ocena w ramach powyższego kryterium zostanie przeprowadzona według metodologii uwzględniającej następujący schemat: Cena netto za wykonanie usługi = (cena netto za wykonanie usługi najtańszej oferty/cena netto za wykonanie usługi ocenianej oferty) x 70 pkt.
Ad.2. Termin realizacji zamówienia
Ocena w ramach powyższego kryterium zostanie przeprowadzona według metodologii uwzględniającej następujący schemat: Termin realizacji zamówienia = (Najmniejsza liczba dni realizacji zamówienia/ liczba dni przewidzianych do realizacji zamówienia wskazana w badanej ofercie) x 30 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.

Wykluczenia

Oferent nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem , polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CYWIŃSKI ADAM ŚLĄSKI OŚRODEK LECZENIA CHORÓB OCZU

Adres

Okrężna 11

44-240 Żory

śląskie , Żory

Numer telefonu

324696031

NIP

6351423781

Tytuł projektu

Wdrożenie w ośrodku leczenia chorób oczu innowacyjnych na skalę świata metod diagnostyki i leczenia schorzeń oka

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-014G/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Belamed Sp. z o.o., Katowice, ul. Okoniowa 9, 02.09.2019, g.11.51, cena 388 800,00 zł
Liczba wyświetleń: 142