Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wartości niematerialnych i prawnych w postaci komponentów tworzących platformę produkcyjną systemu na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej technologii Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych ‘MetaModel’ w Chmurze Obliczeniowej”.

Data publikacji: 31.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2019

Numer ogłoszenia

1198602

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być kompletna tj. składać się z wszystkich stron Formularza oferty, w tym wymaganych oświadczeń.
3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
5. Oferta powinna być ważna przez okres 90 dni od daty złożenia oferty.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
7. Oferta musi zostać przekazana w formie elektronicznej lub papierowej, wersja papierowa musi być trwale zespolona. Wersja elektroniczna musi być przesłana na adres przetargi@prointegra.com.pl, wersja papierowa złożona osobiście / pocztą / za pośrednictwem kuriera na adres "PROINTEGRA" SPÓŁKA AKCYJNA, ul. 73 Pułku Piechoty 7A, 40-496 Katowice.
8. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do złożonej oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@prointegra.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Bartmiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 (32) 732 17 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wartości niematerialnych i prawnych w postaci komponentów tworzących platformę produkcyjną systemu na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej technologii Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych ‘MetaModel’ w Chmurze Obliczeniowej”, obejmująca łącznie:
a) Platforma oprogramowania chmury lokalnej – 1 szt.
b) System monitorowania chmury lokalnej – 1 szt.
c) Procesowa platforma komunikacyjno – konfiguracyjna – 1 szt.
d) Platforma automatyzacji testów – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: KATOWICE

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy wartości niematerialnych i prawnych w postaci komponentów tworzących platformę produkcyjną systemu na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej technologii Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych ‘MetaModel’ w Chmurze Obliczeniowej”, w ramach w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP Działania 3.2 Innowacje w MŚP RPO WSL 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV

48600000-4

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Ofertę należy złożyć do dnia 15 listopada 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią Załącznika nr 2 - Formularz oferty.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią Załącznika nr 2 - Formularz oferty.

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią Załącznika nr 2 - Formularz oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią Załącznika nr 2 - Formularz oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią Załącznika nr 2 - Formularz oferty.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
2. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie poinformuje wszystkich Wykonawców.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami w związku z Zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem w ramach projektu, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Wykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołań od decyzji Zamawiającego, podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania.
6. Oferty złożone po wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Otwarcie ofert i ich ocena ma charakter niejawny.
8. Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana w Bazie
Konkurencyjności.
9. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:
a) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia lub realizacji projektu;
b) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
d) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie;
e) umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w każdym momencie jej obowiązywania w przypadku wstrzymania przez Instytucję Pośredniczącą dofinansowania projektu – w tym przypadku wysokość wynagrodzenia za usługi świadczone przez Wykonawcę będzie naliczana proporcjonalnie do dnia, w którym Zamawiający złoży mu oświadczenie o rozwiązaniu umowy.
10. Nie przewiduje się udzielania wybranemu Wykonawcy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym zamówień uzupełniających.
11. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią Załącznika nr 2 - Formularz oferty.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty, które spełnią wszystkie wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu, zostaną poddane ocenie
merytorycznej, punktowej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
A. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia; waga – 60 pkt,
Ocenie podlega zadeklarowana w ofercie łączna cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Sposób oceny kryterium: cena najniższa/cena w ofercie badanej × waga = liczba punktów
cena najniższa – najniższa zaoferowana cena netto,
cena w ofercie badanej – cena netto zaoferowana w ofercie badanej,

B. Okres gwarancji liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia; waga – 40 pkt,
Ocenie podlega zadeklarowany w ofercie okres (liczba miesięcy) udzielonej gwarancji dla przedmiotu zamówienia.
Sposób oceny kryterium: liczba miesięcy w okresie gwarancji w ofercie badanej/największa liczba miesięcy w okresie
gwarancji spośród ofert badanych × waga = liczba punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska w ocenie całkowitej (suma kryterium A+B) największą liczbę
punktów, przy czym:
- w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
- podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac; w tym koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych,
- wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom.
2. W przypadku, jeśli oferty Wykonawców będą zawierać cenę przedmiotu zamówienia w różnych walutach, Zamawiający
przeliczy ich wartość na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień sporządzenia
protokołu wyboru Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaoferowania rażąco niskiej ceny za realizację
przedmiotu zamówienia, w szczególności, jeżeli cena jest niższa o co najmniej 30 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert.
4. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów,
jednakże warunki finansowane zawarte w ofercie przekraczają kwoty założone w umowie o dofinansowanie.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy:
1. Są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumieć należy:
a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie spełnili warunków udziału w postępowaniu określonych w załączniku nr 2 – Formularz ofertowy.
3. Złożyli ofertę nie odpowiadającą treści zapytania ofertowego.
4. Złożyli ofertę po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"PROINTEGRA" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

73 Pułku Piechoty 7 A

40-496 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

032 732 17 00

Fax

032 732 17 01

NIP

9542442443

Tytuł projektu

Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej technologii Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych MetaModel w Chmurze Obliczeniowej

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-01BE/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

I DOTCOM LLC, 10624 S. Eastern Ave
A009 Henderson, NV 89052
data wpływu oferty: 08.11.2019
cena: 5.617.081,60zł
Liczba wyświetleń: 244