Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia na Dostawę wyposażenia meblowego, biurowego i oświetlenia stanowisk pracy i Lokalnych Punktów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. SZOWES - OWES w regionie szczecineckim Nr postępowania: 01/RSZK/08/2019

Data publikacji: 31.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-08-2019

Numer ogłoszenia

1198535

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. W wzorze formularza ofertowego zauważono błąd pisarski. W zapytaniu wymieniono 22 pozycje "produktów". Natomiast w formularzu ofertowym było wpisanych 21 zamiast 22 pozycji. Dołączono w załącznikach poprawiony wzór formularza zapytania wraz z kompletnym zapytaniem. Ze względu na to, iż błąd nie rzutuje na zakres zamówienia opisany w zapytaniu nie wydłużono terminu zakończenia zapytania. Oferenci, którzy złożyli oferty zostali poinformowani drogą mailową o konieczności ponownego złożenia oferty z dopisaną pozycją nr 22.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 budynek F, lub pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin lub w wersji elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail sylwia.sipak@ndsfund.org, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 09.08.2019. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

UWAGA
Projekt „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim” jest projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i ona na dole zapytania jest wskazana jako Zamawiający-Beneficjent. JEDNAKŻE FAKTYCZNYM ZAMAWIAJĄCYM JEST:
Fundacja Nauka dla Środowiska (Partner projektu ww.)
Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
NIP: 669-23-37-315
TEL 533-335-443

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sylwia.sipak@ndsfund.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Pawłowska-Sipak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

533 335 443

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Wybór wykonawcy na Dostawę wyposażenia meblowego i oświetlenia stanowisk pracy i Lokalnych Punktów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020).


Miejsce dostawy: wyposażenie należy dostarczyć pod adresy wskazane przez Zamawiającego obejmujące następujące miejscowości: Koszalin, Łobez, Karwowo, Szczecinek, Sępólno Wielkie, Przybrda, Silnowo, Świdwin, Kluczkowo, Wałcz, Tuczno, Mirosławiec, Biały Zdrój, Drawsko Pomorskie Uwaga jeśli w okresie realizacji umowy ulegnie zmiana adresów wskazanych przez Zamawiającego zmianie ulegnie też miejsce dostawy

Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego i oświetlenia stanowisk pracy i Lokalnych Punktów Ekonomii Społecznej na potrzeby projektu pn.” SZOWES - OWES w regionie szczecineckim”, fabrycznie nowych według wykazu zawartego w załączniku nr 1 do zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Koszalin, Łobez, Karwowo, Szczecinek, Sępólno Wielkie, Przybrda, Silnowo, Świdwin, Kluczkowo, Wałcz, Tuczno, Mirosławiec, Biały Zdrój, Drawsko Pomorskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy wyposażenia meblowego i oświetlenia stanowisk pracy i Lokalnych Punktów Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020).

Przedmiot zamówienia

Zakres zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego i oświetlenia stanowisk pracy i Lokalnych Punktów Ekonomii Społecznej na potrzeby projektu pn.” SZOWES - OWES w regionie szczecineckim”, fabrycznie nowych według wykazu zawartego w załączniku nr 1 do zapytania.
2. Do ceny ww. produktów należy doliczyć koszty dowozu, rozładunku, montażu i ustawienia/zainstalowania do 16-stu punktów województwa zachodniopomorskiego wskazanych przez Zamawiającego.
3. Meble i oświetlenie będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie noszące znamion używania
i być dobrej jakości. Okres gwarancji dostarczanych mebli i oświetlenia nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
4. Meble i oświetlenie muszą być opakowane w fabryczne opakowanie typowe dla danego produktu, zaopatrzone
w etykiety identyfikujące dany produkt, muszą posiadać znak firmowy, nazwę produktu, podstawowe dane o produkcie, adres producenta, kraj pochodzenia.
5. Ilość mebli i oświetlenia zawartych w Formularzu Oferty zostały podane szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych elementów wyposażenia stanowisk pracy i Lokalnych Punktów Ekonomii Społecznej z zachowaniem cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający zastrzega możliwość nie zamówienia z listy wskazanych elementów niektórych produktów.
6. Ceny jednostkowe wynikające z oferty Wykonawcy nie ulegną podwyższeniu w okresie realizacji umowy, chyba że nastąpi sytuacja, o której mowa w § 7 ust. 3 lit. ii Umowy.
7. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości mebli i oświetlenia, w tym jeżeli jakość dostarczonych mebli i oświetlenia uniemożliwia prawidłowe ich wykorzystanie, Zamawiający ma prawo odesłać produkt jako wadliwy lub niesprawny i żądać wymiany na nowy o właściwej jakości. Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wymiany danego produktu.
8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
9. Zakup mebli i oświetlenia dla potrzeb Zamawiającego następować będzie partiami, a wielkość każdej partii oraz termin dostawy wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, zgłoszonych ustnie lub telefonicznie lub mailowo na wskazany adres e-mail/faks.
10. Rzeczywiste ilości zamówienia będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
11. Wykonawca będzie wystawiać faktury zgodnie z faktycznie dostarczoną ilością produktów, dopuszcza się wystawianie faktur częściowych za każdy dostarczony przedmiot zamówienia.


Miejsce dostawy: wyposażenie należy dostarczyć pod adresy wskazane przez Zamawiającego obejmujące następujące miejscowości: Koszalin, Łobez, Karwowo, Szczecinek, Sępólno Wielkie, Przybrda, Silnowo, Świdwin, Kluczkowo, Wałcz, Tuczno, Mirosławiec, Biały Zdrój, Drawsko Pomorskie Uwaga jeśli w okresie realizacji umowy ulegnie zmiana adresów wskazanych przez Zamawiającego zmianie ulegnie też miejsce dostawy

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia.
• Realizacji zamówienia do dnia 20.09.2019. Termin może ulec zmianie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
• Dostarczania na własny koszt mebli i oświetlenia będących przedmiotem zamówienia w 16 miejsc na terenie województwa zachodniopomorskiego wskazanych przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym (które stanowi załącznik do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym (które stanowi załącznik do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu

Potencjał techniczny

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym (które stanowi załącznik do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym (które stanowi załącznik do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym (które stanowi załącznik do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu

Dodatkowe warunki

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ZAPYTANIA.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą:
i. w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń Projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, tj. „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim”,
ii. w przypadku zmian przepisów prawa np. stawki podatku VAT,
iii. w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia
iv. w przypadku innych okoliczności i zmian nie istotnych, o których wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postepowania, nie wpłynęłaby na krąg podmiotów, ubiegających się o niniejsze zamówienie czy też na wynik postępowania

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

A. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert.
7) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
8) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.

B. Forma oferty.
1) Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego) lub na wskazany adres e-mail.
2) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
4) Oferta powinna przedstawiać cenę brutto za komplet wyposażenia.

C. Zawartość oferty.
Kompletna oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty;
2) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik).
3) Pełnomocnictwo dla osób/y podpisujących/cej ofertę, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione (jeśli dotyczy).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena usługi* [C] 100% 100 pkt

* Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi WSKAZANA W FORMULAZRU OFERTOWYM.

Zasady oceny kryterium "Cena usługi" [C].

Będzie brana pod uwagę cena za komplet wyposażenia . Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma 100 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium cena będą obliczone wg poniższego wzoru:

Najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena brutto badanej oferty

gdzie:

C - ilość punktów w kryterium „cena”
1 pkt.= 1%

Wykluczenia

A. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie załącznika do zapytania. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

943416330

Fax

94 341 63 30

NIP

6691429630

Tytuł projektu

SZOWES - OWES w regionie szczecineckim

Numer projektu

RPZP.07.03.00-32-K002/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt „SZOWES - OWES w regionie szczecineckim” współfinansowany jest przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Stanisław Kurek ABAT Trend F.P.H.U, Ul. Dworcowa 56, 76-004 Sianów, data wpływu 09.08.2019 godzina 11:54 - cena 99.358,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 119