Strona główna
Logo unii europejskiej

W związku z realizowanym projektem w formule partnerskiej pn. „Krakow Metropolitan Area for Business” nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1: Promocja gospodarcza Małopolski”, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Floriańskiej 3, jako partner Beneficjenta, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie, organizację i wykonanie logicznej części wyjazdowej misji gospodarczej do Lwowa dla 6 przedsiębiorców oraz 2 pracowników Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Data publikacji: 31.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-08-2019

Numer ogłoszenia

1198395

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę tj. formularz ofertowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej, w postaci skanu podpisanych dokumentów, w jednym pliku w formacie pdf, na adres e-mail: akarolak@iph.krakow.pl (z zaznaczeniem w temacie e-maila tytułu i numeru zapytania ofertowego, do którego odnosi się oferta). Oferta musi zostać zarejestrowana, jako wiadomość e-mail na serwerze Zamawiającego, do dnia 7.08.2019 r.
1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz znajdującym się na stronie internetowej zamawiającego pod linkiem http://iph.krakow.pl/aktualnosci/
2. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Każda strona oferty ma być ponumerowana, zaparafowana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zeskanowana w kolorze w formacie pdf (jeden plik).
5. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Jakakolwiek modyfikacja treści załączników do niniejszego zapytania ofertowego, uprawnia Zamawiającego do nieprzeprowadzenia oceny merytorycznej oferty.
8. Podana cena realizacji zamówienia ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty Zamawiającemu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

akarolak@iph.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Karolak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 428 92 62

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, organizacji i wykonaniu logistycznej części misji gospodarczej do Lwowa na Ukrainie dla 6 przedsiębiorców oraz 2 pracowników Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, w dniach 16 – 19 września 2019 roku, w ramach realizacji projektu: „Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business)” o numerze: RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” .

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi opisanej w sekcji III.1 powyżej, w ramach projektu pn. „Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business)” o numerze: RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, organizacji i wykonaniu logistycznej części misji gospodarczej do Lwowa na Ukrainie dla 6 przedsiębiorców oraz 2 pracowników Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, w dniach 16 – 19 września 2019 roku, w ramach realizacji projektu: „Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business)” o numerze: RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”, zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do zapytania ofertowego i znajdująca się na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem http://iph.krakow.pl/aktualnosci/

Kod CPV

63510000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży i podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wytyczne dotyczące harmonogramu zamówienia określone są w SIWZ, stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj.:
- świadczą usługi w zakresie turystyki w oparciu o wpis do jednego z Rejestrów Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonych przez marszałków województw,
- posiadają obowiązkowe ubezpieczenie w zakresie świadczonych usług.
A ponadto mają:
- dostęp do międzynarodowych systemów rezerwacji usług transportowych (lotniczych oraz naziemnych),
- dostęp do międzynarodowych systemów rezerwacji usług hotelowych,
Spełnienie warunków weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają niezbędną wiedzę do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza ofertowego.
2. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają doświadczenie w obsłudze logistycznej co najmniej 3 zagranicznych misji/wyjazdów studyjnych w przeszłości. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza ofertowego.

Potencjał techniczny

1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał techniczny do jego prawidłowej realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków umowy. Wzór umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
1) Cena oferty (C): 0 – 80 pkt.
2) Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (D): 0 – 20 pkt.

Ad. 1) Dla kryterium „Cena oferty” (C) - maksymalnie można uzyskać 80 pkt.
Za Cenę oferty rozumie się sumę ceny za udział w Misji jednego przedsiębiorcy oraz ceny za udział w Misji jednego pracownika Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
Liczba punktów będzie obliczona wg wzoru:
Najniższa cena oferty spośród ofert
C = (...................................................................... ) × 80
Cena oferty badanej

Ocena w zakresie kryterium nr 1 zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wypełnionego Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Ad. 2) W kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” (D) –maksymalnie można uzyskać 20 pkt.
Liczba punktów będzie obliczona wg następujących zasad:
Organizacja przez osobę (jedna osoba) wyznaczoną do realizacji zamówienia misji gospodarczych/wyjazdów studyjnych na Ukrainę dla co najmniej ośmiu osób, gdzie wartości usługi wynosiła co najmniej 30 000, 00 zł:
1 misji gospodarczej/wyjazdu studyjnego – 1 pkt.
2 misji gospodarczych/wyjazdów studyjnych – 10 pkt.
3 i więcej misji gospodarczych/wyjazdów studyjnych – 20 pkt.

Ocena w zakresie kryterium nr 2 zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wypełnionego „Wykazu doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY (S) zostanie obliczona w następujący sposób: S = C + D

Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty – najwyższą sumę punktów. Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRAKÓW NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

os. Osiedle Willowe 30

31-902 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

123480155

NIP

6783153839

Tytuł projektu

Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business)

Numer projektu

RPMP.03.03.01-12-0585/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TeCe sp. z o.o.
ul. Ks. Władysława Gurgacza 7
31-537 Kraków
data wpływu oferty: 07.08.2019
wartość zamówienia: 27 700 pln brutto
Liczba wyświetleń: 296